Szybkie chwilówki online

Ocena: 3.47
(ilość ocen: 19)
Kwota pożyczki: 1000 zł / 3000 zł możliwych
Okres spłaty: 30 / 30 dni możliwych
Kwota do oddania: 1161 zł
Koszt pożyczki: 161 zł RRSO 514%
Wydłużenie spłaty
Koszty nieterminowości
Dodatkowe informacje
Ocena: 3.33
(ilość ocen: 18)
Kwota pożyczki: 1000 zł / 3000 zł możliwych
Okres spłaty: 30 / 61 dni możliwych
Kwota do oddania: 1000 zł
Koszt pożyczki: 0 zł RRSO 0%
Wydłużenie spłaty
Koszty nieterminowości
Dodatkowe informacje
Ocena: 3.69
(ilość ocen: 26)
Kwota pożyczki: 1000 zł / 3000 zł możliwych
Okres spłaty: 30 / 30 dni możliwych
Kwota do oddania: 1161 zł
Koszt pożyczki: 161 zł RRSO 514%
Wydłużenie spłaty
Koszty nieterminowości
Dodatkowe informacje
Ocena: 3.64
(ilość ocen: 11)
Kwota pożyczki: 1000 zł / 3000 zł możliwych
Okres spłaty: 30 / 30 dni możliwych
Kwota do oddania: 1000 zł
Koszt pożyczki: 0 zł RRSO 0%
Wydłużenie spłaty
Koszty nieterminowości
Dodatkowe informacje
Ocena: 3.64
(ilość ocen: 11)
Kwota pożyczki: 1000 zł / 3000 zł możliwych
Okres spłaty: 30 / 30 dni możliwych
Kwota do oddania: 1013 zł
Koszt pożyczki: 13 zł RRSO 17%
Wydłużenie spłaty
Koszty nieterminowości
Dodatkowe informacje
Ocena: 3.5
(ilość ocen: 12)
Kwota pożyczki: 1000 zł / 3000 zł możliwych
Okres spłaty: 30 / 30 dni możliwych
Kwota do oddania: 1155 zł
Koszt pożyczki: 155 zł RRSO 477%
Wydłużenie spłaty
Koszty nieterminowości
Dodatkowe informacje
Ocena: 3.4
(ilość ocen: 15)
Kwota pożyczki: 1000 zł / 3000 zł możliwych
Okres spłaty: 30 / 30 dni możliwych
Kwota do oddania: 1000 zł
Koszt pożyczki: 0 zł RRSO 0%
Wydłużenie spłaty
Koszty nieterminowości
Dodatkowe informacje
Ocena: 3.78
(ilość ocen: 23)
Kwota pożyczki: 1000 zł / 5000 zł możliwych
Okres spłaty: 30 / 30 dni możliwych
Kwota do oddania: 1161 zł
Koszt pożyczki: 161 zł RRSO 514%
Wydłużenie spłaty
Koszty nieterminowości
Dodatkowe informacje
Ocena: 3.58
(ilość ocen: 12)
Kwota pożyczki: 1000 zł / 3000 zł możliwych
Okres spłaty: 30 / 30 dni możliwych
Kwota do oddania: 1161 zł
Koszt pożyczki: 161 zł RRSO 515%
Wydłużenie spłaty
Koszty nieterminowości
Dodatkowe informacje
Ocena: 3.92
(ilość ocen: 12)
Kwota pożyczki: 1000 zł / 5000 zł możliwych
Okres spłaty: 30 / 65 dni możliwych
Kwota do oddania: 1161 zł
Koszt pożyczki: 161 zł RRSO 514%
Wydłużenie spłaty
Koszty nieterminowości
Dodatkowe informacje
Ocena: 3.77
(ilość ocen: 22)
Kwota pożyczki: 1000 zł / 3000 zł możliwych
Okres spłaty: 30 / 30 dni możliwych
Kwota do oddania: 1161 zł
Koszt pożyczki: 161 zł RRSO 514%
Wydłużenie spłaty
Koszty nieterminowości
Dodatkowe informacje
Ocena: 3.7
(ilość ocen: 10)
Kwota pożyczki: 1000 zł / 3000 zł możliwych
Okres spłaty: 30 / 30 dni możliwych
Kwota do oddania: 1000 zł
Koszt pożyczki: 0 zł RRSO 0%
Wydłużenie spłaty
Koszty nieterminowości
Dodatkowe informacje
Ocena: 3.75
(ilość ocen: 16)
Kwota pożyczki: 1000 zł / 8000 zł możliwych
Okres spłaty: 30 / 30 dni możliwych
Kwota do oddania: 1161 zł
Koszt pożyczki: 161 zł RRSO 514%
Wydłużenie spłaty
Koszty nieterminowości
Dodatkowe informacje
Ocena: 3.73
(ilość ocen: 11)
Kwota pożyczki: 1000 zł / 8000 zł możliwych
Okres spłaty: 30 / 30 dni możliwych
Kwota do oddania: 1161 zł
Koszt pożyczki: 161 zł RRSO 514%
Wydłużenie spłaty
Koszty nieterminowości
Dodatkowe informacje
Kwota pożyczki: 1000 zł / 3000 zł możliwych
Okres spłaty: 30 / 60 dni możliwych
Kwota do oddania: 1060 zł
Koszt pożyczki: 60 zł RRSO 103%
Wydłużenie spłaty
Koszty nieterminowości
Dodatkowe informacje
Ocena: 4.6
(ilość ocen: 5)
Kwota pożyczki: 1000 zł / 5000 zł możliwych
Okres spłaty: 30 / 30 dni możliwych
Kwota do oddania: 1161 zł
Koszt pożyczki: 161 zł RRSO 514%
Wydłużenie spłaty
Koszty nieterminowości
Dodatkowe informacje
Ocena: 3.31
(ilość ocen: 13)
Kwota pożyczki: 1000 zł / 5000 zł możliwych
Okres spłaty: 30 / 50 dni możliwych
Kwota do oddania: 1000 zł
Koszt pożyczki: 0 zł RRSO 0%
Wydłużenie spłaty
Koszty nieterminowości
Dodatkowe informacje
Ocena: 3.73
(ilość ocen: 11)
Kwota pożyczki: 1000 zł / 1500 zł możliwych
Okres spłaty: 30 / 30 dni możliwych
Kwota do oddania: 1161 zł
Koszt pożyczki: 161 zł RRSO 514%
Wydłużenie spłaty
Koszty nieterminowości
Dodatkowe informacje

Jak korzysta? z serwisu Chwillowki.pl?

Szybkie po?yczki online to rozwi?zanie przydatne i cz?sto korzystne, ale trzeba te? przyzna?, ?e mo?e prowadzi? do nieporozumie? i problemów. Chwillowki.pl to miejsce stworzone, aby takich nieporozumie? unika? i móc korzysta? z po?yczek bez obaw o stan w?asnego portfela.

Serwis Chwillowki.pl u?atwia podejmowanie trafnych decyzji finansowych, dostarcza wiedzy o po?yczkach i o najwa?niejszych aspektach zwi?zanych z po?yczaniem pieni?dzy przez internet.

Chwillowki.pl to kompendium wiedzy, przewodnik po ?wiecie szybkich po?yczek online i wiarygodne ?ród?o informacji na temat dzia?aj?cych w Polsce po?yczkodawców. To narz?dzie intuicyjne i przyjazne u?ytkownikom, idealne zarówno dla osób, które zamierzaj? skorzysta? po raz pierwszy z szybkich po?yczek online, jak i dla sta?ych klientów firm po?yczkowych, poszukuj?cych najkorzystniejszych ofert oraz fachowej wiedzy.

Zespó? Chwillowki.pl uwzgl?dnia tak?e ró?norodne sytuacje finansowe polskich po?yczkobiorców, równie? te niekorzystne. Serwis jest bardzo intuicyjny i ?atwy w obs?udze. Wystarczy tylko wiedzie?, ile chce si? po?yczy?, kiedy b?dzie mo?liwo?? oddania pieni?dzy z po?yczki i ustawi? te parametry za pomoc? dwóch suwaków. Na podstawie tych informacji serwis Chwillowki.pl przedstawi kilkana?cie, a nawet wi?cej propozycji po?yczkowych wraz z dok?adnym opisem ka?dej z nich.

Dbamy o to, aby szybka po?yczka by?a produktem finansowym, po który ch?tnie si?ga si? w trudnych momentach – korzystnym, ale te? bezpiecznym.

Co mo?e zaproponowa? serwis Chwillowki.pl?

Serwis Chwillowki.pl nie jest pojedynczym narz?dziem czy tylko list? po?yczek dost?pnych na rynku. To bardziej zespó? narz?dzi, funkcjonuj?cych równie dobrze razem, jak i osobno. W sk?ad tego zespo?u wchodz?: porównywarka po?yczek, rankingi, szczegó?owe opisy po?yczkodawców, sekcja przydatnej wiedzy o po?yczkach oraz forum.

Porównywarka po?yczek s?u?y przede wszystkim do wyselekcjonowania ofert o interesuj?cych u?ytkowników parametrach: wysoko?? zobowi?zania, okres sp?aty itd. Nie jest to jednak pe?en zakres jej mo?liwo?ci. Przy ka?dej przedstawionej ofercie po?yczki pojawiaj? si? tak?e informacje odnosz?ce si? do wybranego po?yczkodawcy, stawianych przez niego wymaga?, kosztów i mo?liwo?ci zaci?gni?cia darmowej po?yczki. Porównywarka funkcjonuje w po??czeniu ze szczegó?owymi opisami firm. Te informacje m.in. wyja?niaj?, w jaki sposób przebiega proces zaci?gni?cie po?yczki.

Skoro szczególne potrzeby wymagaj? szczególnych rozwi?za?, serwis Chwillowki.pl przedstawia swoim u?ytkownikom równie? rankingi najlepszych na rynku po?yczek z podzia?em na poszczególne, najbardziej poszukiwane kategorie. Znajdziemy w nich wi?c zarówno po?yczki najpopularniejsze, jak i po?yczki dla studentów lub emerytów, po?yczki dla zad?u?onych czy chwilówki bez BIK. Skraca to czas poszukiwa? i udost?pnia tylko te po?yczki, które daj? du?e prawdopodobie?stwo akceptacji wniosku.

Serwis Chwillowki.pl zdaje sobie te? spraw? z tego, ?e najlepszym po?wiadczeniem jako?ci po?yczek s? do?wiadczenia i opinie konsumentów. Mo?na si? wi?c nimi wymienia? na forum, ale te? szuka? porad dotycz?cych wszystkiego, co w mniejszym lub wi?kszym stopniu dotyczy szybkich po?yczek przez internet.

Porady udzielane s? tak?e przez zespó? serwisu. Przekazujemy nie tylko praktyczne wskazówki na temat korzystnego po?yczania pieni?dzy, ale równie? informacje o tym, jak si? bezpiecznie zad?u?a?. Nasi specjali?ci podpowiadaj? tak?e, jak rozwi?zywa? potencjalne problemy po?yczkobiorców, zanim te w ogóle si? pojawi?.

Czym jest szybka po?yczka?

Szybkie po?yczki krótkoterminowe potocznie nazywa si? równie? chwilówkami. Takie po?yczki s? udzielane najcz??ciej przez internet przez pozabankowe firmy po?yczkowe.

Najwa?niejsz? cech? takiej po?yczki jest to, ?e trzeba odda? wszystkie pieni?dze jednorazowo i najcz??ciej musi to nast?pi? po krótkim czasie. Przewa?nie okres sp?aty, który proponuj? po?yczkodawcy, to 30 dni. Jednak mo?na spotka? si? tak?e z po?yczkami krótkoterminowymi na 45 lub 60 dni, ale to rzadsza sytuacja.

Na ?yczenie klienta i odp?atnie w niektórych przypadkach mo?na równie? nawet dwukrotnie przed?u?y? okres sp?aty po?yczki na kolejne 30 dni.

Szybkie po?yczki krótkoterminowe nie s? zobowi?zaniami na wysokie kwoty, chocia? ich wysoko?? ro?nie z roku na rok. Mimo tego, Polacy raczej nie po?yczaj? wi?cej ni? 10 000 z?otych. Trzeba wiedzie?, ?e takie oferty nale?? do rzadko?ci i skierowane s? tylko do sta?ych klientów. Takie i wi?ksze kwoty s? jednak charakterystyczne dla pozabankowych po?yczek na raty, sp?acanych co miesi?c nawet przez 5 lat. Te zobowi?zania, pomimo swojego d?ugoterminowego charakteru, równie? bywaj? nazywane szybkimi po?yczkami ze wzgl?du na uproszczon? procedur? po?yczkow? i mo?liwo?? otrzymania pieni?dzy ju? kilkana?cie minut po z?o?eniu wniosku o po?yczk?.

Jakie s? zalety i wady szybkich po?yczek?

Patrz?c kompleksowo na szybkie po?yczki krótkoterminowe, ?atwo zauwa?y?, ?e maj? one zdecydowanie wi?cej zalet ni? wad. Najwa?niejsze atuty, a jednocze?nie cechy charakterystyczne tych produktów, to:

• mo?liwo?? po?yczenia pieni?dzy przez internet bez konieczno?ci osobistego z?o?enia wniosku i podpisania umowy;
• du?a szybko?? otrzymania po?yczki – w niektórych przypadkach mo?e to by? jedynie 15 minut;
• prosta procedura wnioskowania bez konieczno?ci przedstawiania dokumentów innych ni? dowód osobisty;
• du?a dost?pno?? i niezbyt rygorystyczne zasady przyznawania po?yczek;
• mo?liwo?? otrzymania po?yczki za darmo;
• wysoka elastyczno?? i ró?norodno?? ofert.

Niestety, dla wielu powa?n? wad? po?yczek krótkoterminowych s? ich koszty, które dotycz? ka?dego kolejnego zobowi?zania zaci?ganego w jednej firmie. W zale?no?ci od wybranych parametrów mog? one si?ga? nawet 30% kwoty zobowi?zania. Niektóre osoby za wad? maj? tak?e wysok? dost?pno?? szybkich po?yczek, bo mo?e to sk?ania? do cz?stego korzystania z nich i w efekcie dzia?ania na swoj? szkod? poprzez nadmierne zad?u?anie si?. Jednak wi?kszo?? po?yczkodawców dzia?a rozwa?nie, po?ycza pieni?dze odpowiedzialnie, czyli udziela po?yczki tylko tym osobom, które s? w stanie je sp?aci?.

Gdzie zaci?gn?? szybk? po?yczk??

Serwis Chwillowki.pl nie dostarczy jednoznacznej odpowiedzi, w jakiej firmie powinno si? zaci?gn?? po?yczk?. Za to dostarczy pe?en obraz dost?pnych ofert po?yczkowych i podpowie, jak po?ycza? pieni?dze korzystnie. To rozs?dek i powa?ne podej?cie po?yczkobiorcy odgrywaj? tutaj kluczow? rol?. Konsument powinien wi?c skupi? si? na kilku aspektach, które podnosz? atrakcyjno?? po?yczki, a jednocze?nie zwi?kszaj? jej bezpiecze?stwo. B?d? to:

• dost?pno?? darmowej po?yczki;
• koszty kolejnych po?yczek;
• mo?liwo?? przed?u?enia okresu sp?aty;
• mo?liwo?? roz?o?enia po?yczki na raty;
• wysoko?? dost?pnej kwoty;
• szacowany czas otrzymania po?yczki;
• wymagania po?yczkodawcy;
• realna mo?liwo?? otrzymania po?yczki w sytuacjach szczególnych, np. w trakcie sp?acania innych zobowi?za?, negatywnych wpisów w BIK lub zaj?cia komorniczego;
• konsekwencje niesp?acenia po?yczki.

Szybkie po?yczki – dla kogo?

Ka?dy po?yczkodawca samodzielnie ustala, kto mo?e otrzyma? po?yczk? w jego firmie, a kto spotka si? z odmow?. Pa?stwo nak?ada na po?yczkodawców jedynie obowi?zek przestrzegania ogólnych przepisów prawa oraz konieczno?? zweryfikowania zdolno?ci kredytowej wnioskodawcy. To, jaki b?dzie minimalny próg tej zdolno?ci, czy dopuszczalne b?d? d?ugi lub jaki jest zakres wiekowy potencjalnych klientów, zale?y ju? tylko od firmy po?yczkowej. W wi?kszo?ci przypadków, aby otrzyma? szybk? po?yczk?, nale?y spe?ni? nast?puj?ce wymagania:

• uko?czone 18 lat – wielu po?yczkodawców za minimalny wiek przyjmuje jednak 20 lub 21 lat;
• posiadanie dowodu osobistego;
• polskie obywatelstwo;
• sta?e zamieszkanie na terenie Polski;
• konto w banku – nie zawsze b?dzie to konieczne, bo z powodzeniem funkcjonuj? tzw. po?yczki z czekiem GIRO. Wtedy pieni?dze wyp?acane s? na poczcie;
• telefon komórkowy;
• adres e-mail.

Ró?ny natomiast mo?e by? poziom wymaganej zdolno?ci kredytowej, w szczególno?ci zarobków. Zale?y to przede wszystkim od rodzaju po?yczki i jej wysoko?ci. Nale?y liczy? si? równie? z tym, ?e po?yczkodawca z pewno?ci? zajrzy do bazy BIK oraz do rejestrów d?u?ników (KRD, ERIF, BIG InfoMonitor). Sprawdzi w ten sposób, czy osoba wnioskuj?ca o po?yczk?, nie ma d?ugów i czy w przesz?o?ci sumiennie wywi?zywa?a si? ze swoich zobowi?za? finansowych.

Jak znale?? najlepsz? po?yczk??

Najlepsza szybka po?yczka to taka, która w najwi?kszym stopniu odpowiada potrzebom konkretnej osoby. Nie ma wi?c mo?liwo?ci, aby wskaza? jednego po?yczkodawcy. Przed z?o?eniem wniosku o po?yczk? konsument powinien dobrze przyjrze? si? swoim mo?liwo?ciom i sytuacji finansowej. Rzetelna ocena tego, czy podo?a si? sp?acie d?ugu, mo?e bazowa? na wymienionych wcze?niej cechach szybkiej po?yczki krótkoterminowej, na które powinno si? zwraca? uwag?. Najlepsz? po?yczk? b?dzie ta, która te warunki spe?ni.

Osoby, które s? na pocz?tku drogi po?yczkowej i dopiero ucz? si? rozpoznawa? swoje potrzeby oraz mo?liwo?ci finansowe, mog? si?gn?? po nasz ranking po?yczek, który wymienia tylko wiarygodne, atrakcyjne, ale i najbardziej popularne oferty. To mo?e ?wiadczy?, ?e te po?yczki s? najbardziej uniwersalne – z ?atwo?ci? dopasuj? si? do potrzeb jak najwi?kszej liczby osób.

Jakie s? koszty szybkiej po?yczki?

Koszty szybkich po?yczek ró?ni? si? w zale?no?ci od po?yczkodawcy, jednak s? to najcz??ciej ró?nice niewielkie. Nie ma bowiem dowolno?ci w ustalaniu wysoko?ci op?at za udzielenie po?yczki – to kwestia regulowana przez prawo.

Limit kosztów za po?yczenie pieni?dzy wprowadzony zosta? przez tzw. ustaw? antylichwiarsk? i obecnie wynosi 25% kwoty zobowi?zania oraz dodatkowe 30% w skali roku. Trzeba jednak pami?ta?, ?e dotyczy to kosztów pozaodsetkowych (prowizja, op?ata przygotowawcza itp.). Do wyliczonej kwoty nale?y wi?c doda? tak?e sum?, która wyniknie z oprocentowania po?yczki. To nie mo?e wynie?? wi?cej ni? 10% w skali roku i bior?c pod uwag? krótki okres sp?aty, b?dzie kosztem raczej niewielkim. W rzeczywisto?ci koszty chwilówki zwykle kszta?tuj? si? w okolicach 28-30% po?yczonej kwoty, chocia? bez problemu znale?? mo?na tak?e firmy ta?sze, pobieraj?ce oko?o 20% warto?ci po?yczki.

Zatrzymuj?c si? na d?u?ej przy kosztach szybkiej po?yczki, nie sposób te? nie wspomnie? o op?atach dodatkowych, którymi mog? by?:

• koszty refinansowania po?yczki;
• koszty nieterminowej sp?aty po?yczki w postaci odsetek za zw?ok? (14% w skali roku), op?aty windykacyjne, s?dowe i komornicze.

Jak sp?aci? szybk? po?yczk??

Mówi?c najpro?ciej – terminowo. Je?li jednak chodzi o kwestie techniczne, to ka?dy po?yczkodawca o szczegó?ach sp?aty ma obowi?zek poinformowa? swojego klienta w umowie po?yczkowej. Z tych informacji powinien wynika? termin sp?aty i sposób jej dokonania.

Powszechnym sposobem sp?aty po?yczki jest po prostu przelew bankowy, chocia? ka?dy po?yczkodawca zaakceptuje równie? zwyk?y przekaz pocztowy na konto. Wtedy jednak nale?y sp?aci? po?yczk? odrobin? wcze?niej, bo czas zaksi?gowania takiej wp?aty jest d?u?szy ni? w przypadku przelewu. Po?yczki, które wyp?acane s? na poczcie, mo?na sp?aci? dok?adnie w taki sam sposób w okienku pocztowym.

?cis?e przestrzeganie terminu p?atno?ci jest bardzo wa?ne, gdy? chroni przed bardzo nieprzyjemnymi konsekwencjami. Skutki niesp?acenia po?yczki nie ograniczaj? si? bowiem tylko do dodatkowych kosztów, ale równie? do tak powa?nych czynno?ci, jak post?powanie s?dowe i egzekucja komornicza. Do tego niesolidny po?yczkobiorca mo?e mie? w przysz?o?ci problem z zaci?gni?ciem kolejnej po?yczki.

Zapraszamy do skorzystania z naszego serwisu ju? dzi?. Po?yczanie z Chwillowki.pl jest ?atwe i bezpieczne.