1. Chwilówki online
  2. >
  3. 1credit

1Credit – chwilówki, opinie, kontakt

Serwis 1credit.pl to jeden z nowszych podmiotów na rynku po?yczek pozabankowych. Umo?liwia zaci?gni?cie po?yczki krótkoterminowej albo ratalnej. Wszystko odbywa si? bardzo szybko i komfortowo dla klienta. Serwisem 1credit.pl zarz?dza spó?ka Mini Money z siedzib? w Warszawie, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, NIP 5272774474, REGON 364938313, KRS 0000627479.

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

200 - 15000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

100 - 1500 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Net Gotówka logo
Ocena: 2.8
(ilość ocen: 5)
Dokładna nazwa firmy: Net Gotówka Sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. Nowogrodzka 31, Warszawa
E-mail: kontakt@netgotowka.pl
Telefon kontaktowy: 731-830-030
NIP: 7010355665
REGON: 146313326
KRS: 0000610459

Jak wygl?da szybka po?yczka w serwisie 1credit.pl?

Maksymalna wysoko?? pierwszej po?yczki to 2000 z?. Czas sp?aty nie mo?e by? d?u?szy ni? 3 miesi?ce. Op?ata rejestracyjna wynosi 1 grosz. Jest ona natychmiast zwracana wnioskodawcy i s?u?y tylko i wy??cznie do weryfikacji numeru jego rachunku bankowego. Op?ata w kwocie 1 grosza dotyczy tylko i wy??cznie sytuacji, gdy klient ma konto w jednym z banków, z którymi wspó?pracuje serwis 1credit.pl. Natomiast, je?eli klient korzysta z systemu szybkich p?atno?ci, to op?ata weryfikacyjna wynosi 1 z?oty.

Jakie wymagania nale?y spe?ni?, aby móc ubiega? si? o po?yczk? w serwisie 1credit.pl?

Po?yczk? w serwisie 1credit.pl mo?e otrzyma? osoba, która:

  • jest pe?noletnim obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej,
  • posiada aktualny dowód osobisty albo paszport,
  • ma aktywny rachunek bankowy,
  • posiada zatrudnienie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Po?yczkodawca nie wymaga ?adnych por?cze?, ani zastawów. Jednak po?yczka nie zostanie Ci przyznana, je?eli poda?e? we wniosku nieprawdziwe lub nieprawid?owe dane lub nie masz sta?ego dochodu, który pozwoli?by Ci sp?aci? po?yczk? w serwisie 1credit.pl. Nie ma równie? mo?liwo?ci wzi?cia chwilówki za pomoc? smsa.

W jaki sposób wzi?? po?yczk? w serwisie 1credit.pl?

Oferta serwisu 1credit.pl jest skierowana do osób, które potrzebuj? gotówki w jak najkrótszym czasie. Wystarczy wype?ni? krótki wniosek i odebra? darmow? po?yczk? do 1500z? na okres 2 miesi?cy. Sp?ata chwilówki w wymaganym terminie daje Ci gwarancj?, ?e nie b?dziesz musia? dodatkowo p?aci? prowizji ani odsetek. Weryfikacja wniosku jest szybka i nieskomplikowana. Na pocz?tku nale?y wype?ni? wniosek po?yczkowy. Znajduje si? on na tej stronie internetowej: https://1credit.pl/. Nale?y go wys?a? do firmy po?yczkowej w wersji elektronicznej. Wype?nij w nim takie dane, jak: imi?, nazwisko, adres zameldowania, numer ewidencyjny PESEL, numer dowodu osobistego, informacje o sta?ych dochodach, numer telefonu, numer rachunku bankowego, adres do korespondencji (gdy jest inny ni? adres zameldowania), numer telefonu oraz adres email. Je?eli ju? wy?lesz wniosek, to wykonaj przelew na kwot? 1 grosz ze swojego rachunku bankowego. Je?eli masz konto w którym? z tych banków: BZ WBK, PKO BP, mBank, Alior Bank, ING Bank ?l?ski, to przelew znajdzie si? u po?yczkodawcy w czasie do 30 minut. Numer rachunku zostanie Ci podany zale?nie od tego, w którym banku masz konto. Otrzymasz go, gdy tylko po?yczkodawca pozytywnie zweryfikuje Twoje dane. W tytule przelewu nale?y wpisa? nast?puj?c? tre??: „Akceptuj? warunki Ramowej Umowy Po?yczki PolaczPozyczki.pl z za??cznikami”. Przelew musisz wykona? z Twojego osobistego konta bankowego, poniewa? w?a?nie na nie zostanie przelana ca?a po?yczka. Op?at? weryfikacyjn? trzeb ui?ci? tylko przy pierwszej po?yczce. Decyzja jest podejmowana w ci?gu paru minut. Gdy co? jeszcze jest niejasne, to po?yczkodawca na pewno do Ciebie zadzwoni lub skontaktuje si? w inny sposób. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji po?yczkowej, pieni?dze zostan? przelane na Twoje konto

w czasie 45 minut. Je?eli uda Ci si? sp?aci? pierwsz? po?yczk? w wymaganym terminie, to mo?esz wnioskowa? o wy?sze kwoty. Mo?e by? to nawet 12 000 z?.

Informacje dotycz?ce sp?aty po?yczki w serwisie 1credit.pl

Po?yczk? mo?esz sp?aca? za pomoc? przelewu bankowego przez internet albo w placówce Poczty Polskiej i w filii banku. Gdy zostanie Ci wyp?acona po?yczka, to otrzymasz numer rachunku bankowego do jej sp?aty. Ogromn? zalet? tego po?yczkodawcy jest fakt, ?e kolejn? po?yczk? mo?esz wzi?? od razu, gdy tylko sp?acisz poprzedni?. Stali klienci, który wywi?zuj? si? z podj?tych zobowi?za? mog? liczy? do przyznanie dodatkowego limitu. Je?eli nie mo?esz zwróci? po?yczki w wymaganym terminie, to mo?esz przed?u?y? czas jej sp?aty. Aby to zrobi?, skontaktuj si? z dzia?em obs?ugi klienta pod adresem e-mail: kontakt@1credit.pl.

Jaki jest koszt kolejnej po?yczki w serwisie 1credit.pl?

Gdy bierzesz drug? po?yczk?, równie? w kwocie 2000 z?, to prowizja wyniesie 760 z?, rata po?yczki- 920.00 z?, a RRSO – 262.7 %.  ??cznie b?dziesz mia? do sp?aty 2760 z?. Natomiast je?eli zdecydujesz si? na po?yczenie tej samej kwoty, czyli 2000 z? na 36 miesi?cy, to koszty b?d? wygl?da?y nast?puj?co:

  • Prowizja: 1700 z?
  • Rata po?yczki: 102.78 z?
  • RRSO: 22.8 %

??cznie do sp?aty b?dzie 3700 z?.

Jakie s? najwi?ksze zalety serwisu 1credit.pl?

Pierwsza zaleta to taka, ?e pierwsz? po?yczk? do 2000 z? mo?esz wzi?? za darmo. Drug? zalet? jest to, ?e wzi?cie po?yczki jest naprawd? bardzo wygodne i proste. Trzeci? zalet? jest fakt, ?e pieni?dze na Twoim koncie znajd? si? nawet w ci?gu 15 minut. Nale?y doceni? równie? to, ?e ?eby wzi?? po?yczk?, nie trzeba wychodzi? z domu.

ikona opinie o chwilówkodawcyOpinie o 1 Credit

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *