1. Chwilówki online
  2. >
  3. Aasa dla biznesu

AASA Polska S.A. – chwilówki, opinie, kontakt

Je?eli otwierasz swój pierwszy biznes, to na pewno potrzebne s? Ci pieni?dze. AASA Polska S.A. oferuje szybkie po?yczki przez internet dla przedsi?biorców. Wniosek mo?esz z?o?y? ju? od pierwszego dnia prowadzenia dzia?alno?ci. Do skorzystania z tego oferty zach?ca równie? to, ?e jest do spe?nienia minimum formalno?ci.

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

200 - 15000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

100 - 1500 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Aasa dla biznesu logo
Ocena: 2.75
(ilość ocen: 4)
Dokładna nazwa firmy: Aasa Polska S.A
Siedziba firmy: ul. Hrubieszowska 2, Warszawa
E-mail:
Telefon kontaktowy: 801 40 40 40
NIP: 5252528111
REGON: 146017266
KRS: 0000411939

Jakie warunki trzeba spe?ni?, aby otrzyma? po?yczk? w AASA Polska S.A.?

Aby móc stara? si? o po?yczk? w Aasa, trzeba mie? zarejestrowan? dzia?alno?? gospodarcz?. Nie mo?na mie? wpisu w rejestrze d?u?ników BIG (InfoMonitor, ERIF lub KRD).  Nale?y mie? sta?y adres zamieszkania w Polsce. Uwa?aj na to, aby bezb??dnie wype?ni? wniosek. Gdy tylko on dotrze do po?yczkodawcy, to przeprowadza on b?yskawiczn? analiz? kredytow? klienta. Na jej podstawie decyduje o tym, czy przyzna? po?yczk?. Taki wniosek mo?e z?o?y? ka?dy przedsi?biorca ju? pierwszego dnia od zarejestrowania dzia?alno?ci gospodarczej.

Jak wygl?da proces wzi?cia po?yczki w AASA Polska S.A.?

Pierwszym etapem jest wybranie kwoty, terminu sp?aty po?yczki oraz wype?nienie formularza. Nast?pnie nale?y si? umówi? z kurierem, który przewiezie do Ciebie umow? po?yczki. Mo?esz skorzysta? z czeku Giro albo czeka? na przelew, który b?dzie ju? nast?pnego dnia na Twoim koncie.

Jakie informacje o po?yczkobiorcy s? sprawdzane w AASA Polska S.A.?

AASA Polska S.A. bardzo dok?adnie weryfikuje histori? kredytow? po?yczkobiorcy i sprawdza, czy nie ma on jaki? bie??cych zad?u?e?. W tym celu AASA Polska S.A. przegl?da nast?puj?ce rejestry:

  • BIG InfoMonitor;
  • KRD – Krajowy Rejestr D?ugów;
  • ZBP- Zwi?zek Banków Polskich:
  • Rejestr D?u?ników ERIF.

Je?eli figurujesz w jednym w poni?szych rejestrów, to AASA Polska S.A. mo?e Ci odmówi? udzielenia po?yczki.

Czy mo?esz ubiega? si? o chwilówk? w Aasa Polska, je?li znajdujesz si? w bazach d?u?ników BIG?

Wszystkie wnioski s? rozpatrywane indywidualnie. W procesie weryfikacji firma Aasa Polska sprawdza bazy BIG, BIK i ZBP. Je?eli figurujesz w w rejestrze d?u?ników Biura Informacji Gospodarczej, to uzyskanie po?yczki b?dzie niemo?liwe.

Co powiniene? zrobi?, je?li nie mo?esz sp?aci? po?yczki w okre?lonym terminie?

Je?eli masz jakie? k?opoty ze sp?at? po?yczki, to musisz jak najszybciej skontaktowa? si? z Biurem Obs?ugi Klienta Aasa. Zadzwo? pod numer telefonu: 801 40 40 40, aby znale?? jak najlepsze wyj?cie z Twojej sytuacji.

Czy mo?esz z?o?y? wniosek o po?yczk?, je?li mam niesp?acony kredyt w banku albo innej instytucji kredytowej?

Je?eli sp?acasz raty w terminie, to nie ma ?adnego problemu, aby z?o?y? wniosek o po?yczk? w AASA Polska S.A.

Co mo?e spowodowa? odrzucenie wniosku o po?yczk? w Aasa Polska?

Negatywna ocena wniosku mo?e by? spowodowana przez: zad?u?enie wnioskodawcy w rejestrze d?u?ników Biura Informacji Gospodarczej (InfoMonitor lub ERIF), zbyt du?e ryzyko niesp?acenia po?yczki na podstawie zebranych przy sprawdzaniu wniosku informacji.

Jakie dokumenty s? potrzebne, ?eby wzi?? po?yczk? w Aasa Polska?

Do z?o?enia wniosku u tego po?yczkodawcy niezb?dny jest tylko aktualny dowód osobisty. Nie wymagane s? ?adne dodatkowe dokumenty. Pami?taj tylko o tym, ?eby prawid?owo wype?ni?

wniosek.

Czy jest mo?liwo??, aby zapozna? si? z tre?ci? umowy, zanim przyjedzie kurier?

Tak. Umowa razem ze wst?pnym harmonogramem sp?aty przed jej podpisaniem jest przesy?ana na wskazany przez Ciebie wcze?niej adres e-mail. Tre?? umowy i informacje o warunkach, kosztach po?yczki, znajduj? si? te? na stronie internetowej: www.aasadlabiznesu.pl.

Na jaki cel mo?na przeznaczy? pieni?dze z po?yczki?

Po?yczka jest przeznaczona na wydatki zwi?zane z prowadzeniem dzia?alno?ci gospodarczej. Mo?e by? to na przyk?ad sp?ata zobowi?za? publiczno – prawnych (ZUS, podatki). Mo?e by? to równie? zwrot pieni?dzy kontrahentom, lub pokrycie kosztów wyposa?enia biura.

Ile trzeba czeka? od z?o?enia wniosku do wyp?aty po?yczki?

Zazwyczaj po?yczka jest wyp?acana w czasie 24 godzin od otrzymania potwierdzenia podpisania umowy po?yczkowej. W wyj?tkowych sytuacjach ten czas mo?e wynie?? do 7 dni.

Czy mo?esz z?o?y? wniosek o po?yczk?, je?eli poprzednie zobowi?zania nie zosta?y jeszcze sp?acone?

Zazwyczaj jest to niemo?liwe, ale nie w firmie Aasa Polska. Tutaj mo?na wzi?? kolejn? chwilówk?, je?eli sp?aci?e? przynajmniej cztery raty bie??cej po?yczki.

Jak otrzymasz po?yczk? w Aasa Polska?

Aasa Polska oferuje dwa sposoby wyp?aty po?yczki. Pierwszym z nich jest wp?ata na konto bankowe. Natomiast drugi to czek GIRO.

Jak wygl?daj? koszty po?yczki w Aasa Polska?

Odsetki od chwilówki s? naliczane od dnia wyp?aty ?rodków na Twój rachunek bankowy. Ka?da po?yczka jest zwi?zana z odsetkami w wysoko?ci 10 procent rocznie i op?at? przygotowawcz?. Koszty dodatkowe mog? si? pojawi? w przypadku opó?nie? w sp?acie rat. Op?ata przygotowawcza jest zale?na od warto?ci otrzymanej po?yczki. Klient ma obowi?zek p?aci? j? cz??ciowo razem z ka?d? rat? w terminach okre?lonych w harmonogramie sp?aty. Op?ata przygotowawcza pokrywa poniesione przez po?yczkodawc? koszty czynno?ci dotycz?cych przygotowania umowy po?yczki. Chodzi tutaj mi?dzy innymi o koszty dostarczenia oraz podpisania umowy po?yczki w domu klienta, badanie zdolno?ci kredytowej oraz inne koszty.

ikona opinie o chwilówkodawcyOpinie o AASA Polska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *