1. Chwilówki online
 2. >
 3. Aasa Polska

Aasa Polska – chwilówki, opinie, kontakt

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

200 - 15000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

100 - 1500 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Aasa Polska logo
Ocena: 4.25
(ilość ocen: 12)
Dokładna nazwa firmy: Aasa Polska S.A
Siedziba firmy: ul.Hrubieszowska 2, Warszawa
E-mail: info@aasapolska.pl
Telefon kontaktowy: 801 40 40 40
NIP: 5252528111
REGON: 146017266
KRS: 0000411939

Aasa Polska jest firm? o skandynawskich korzeniach. W Polsce dzia?a od 2012 roku, ciesz?c si? zaufaniem tysi?cy po?yczkobiorców. Aasa oferuje produkty finansowe przez kana? on-line oraz za po?rednictwem tradycyjnych kana?ów sprzeda?y. ??cz?c pozytywne cechy banków z walorami firm po?yczkowych zapewnia maksymaln? szybko?? weryfikacji wniosku i wyp?aty ?rodków, prostot?, transparentno??, ale tak?e bezpiecze?stwo (brak zapisów drobnym druczkiem).

Jak wygl?da po?yczka w serwisie Aasa?

Aasa udziela po?yczek ratalnych w kwocie od 1000 do 10 000 z?.

Okres sp?aty zobowi?zania wynosi od 10 do 24 miesi?cy.

Po po?yczk? w firmie Aasa Polska mo?e si?gn?? osoba, która:

 • jest w wieku 20 – 80 lat;
 • nie figuruje w rejestrze d?u?ników BIG (InfoMonitor, ERIF);
 • posiada sta?y adres zamieszkania w Polsce;
 • ma udokumentowany sta?y dochód w Polsce (z tytu?u umowy o prac?, renty, emerytury).

Czy Aasa weryfikuje BIK?

Aasa, podobnie jak wielu po?yczkodawców udzielaj?cych po?yczek ratalnych, weryfikuje dane klienta w Biurze Informacji Kredytowej. Je?li Twoja historia kredytowa jest niekorzystna, musisz liczy? si? z odmown? decyzj?.

Czy Aasa sprawdza KRD, BIG i ERIF?

Tak. Aasa dok?adnie prze?wietla potencjalnych klientów, sprawdzaj?c ich dane w Krajowym Rejestrze D?ugów, Rejestrze D?u?ników ERIF oraz BIG InfoMonitorze. W przypadku figurowania w którymkolwiek z nich, otrzymanie po?yczki nie b?dzie mo?liwe.

Jakie dokumenty s? potrzebne do po?yczenia pieni?dzy w serwisie Aasa?

Aby wype?ni? wniosek potrzebny Ci b?dzie jedynie dowód osobisty. Jednak w niektórych przypadkach, w celu zweryfikowania zdolno?ci kredytowej, po?yczkodawca mo?e poprosi? o dostarczenie dodatkowych dokumentów – wyci?gu z konta bankowego, za?wiadczenia o zatrudnieniu lub innego dokumentu potwierdzaj?cego sta?y dochód.

Jak przebiega proces ubiegania si? o po?yczk? w firmie Aasa?

Aby zaci?gn?? po?yczk? w firmie Aasa Polska, wejd? na www.aasa.pl. Wybierz kwot? i okres sp?aty po?yczki, a nast?pnie wype?nij krótki wniosek, podaj?c podstawowe dane osobowe.

Je?li chcesz otrzyma? rabat w wysoko?ci 10 z?, mo?esz potwierdzi? informacje, loguj?c si? do portalu spo?eczno?ciowego Facebook. Decyzj? po?yczkow? otrzymasz mailowo lub telefonicznie jeszcze tego samego dnia.

Zapoznaj si? z warunkami umowy i wst?pnym harmonogramem sp?aty po?yczki, które Aasa dostarczy na wskazany we wniosku adres mailowy, a nast?pnie na podany adres korespondencyjny za po?rednictwem kuriera.

Podpisz umow? i oddaj j? kurierowi. Nie poniesiesz z tego tytu?u ?adnych op?at.

Czy musz? zrealizowa? przelew weryfikacyjny?

Nie. Aasa nie pobiera ?adnych op?at weryfikacyjnych. Weryfikacj? danych przeprowadza kurier, który dostarczy Ci umow? po?yczkow?.

Jak d?ugo b?d? czeka? na decyzj??

Decyzj? otrzymasz jeszcze tego samego dnia, w którym z?o?y?e? wniosek. Po?yczkodawca przeka?e j? e-mailowo lub telefonicznie.

W jaki sposób mog? zapozna? si? z tre?ci? umowy przed przyjazdem kuriera?

Je?li decyzja po?yczkodawcy b?dzie pozytywna, na podany we wniosku adres e-mail otrzymasz umow? wraz ze wst?pnym harmonogramem rat.

Jakie s? koszty po?yczki w firmie Aasa?

1000 z? na 10 miesi?cy:

 • pierwsza rata: 157.22 z?;
 • ??cznie do sp?aty: 1535.94 z?;
 • op?ata przygotowawcza: 490 z?;
 • odsetki: 45.94 z?
 • RRSO: 172.48 %
 • oprocentowanie: 10 proc.

5000 z? na 18 miesi?cy:

 • pierwsza rata: 507.21 z?;
 • ??cznie do sp?aty: 8786.28 z?;
 • op?ata przygotowawcza: 3390 z?;
 • odsetki: 396.28 z?
 • RRSO: 121.32 %
 • oprocentowanie: 10 proc.

10 000 z? na 24 miesi?ce:

 • pierwsza rata: 781.78 z?;
 • ??cznie do sp?aty: 17832.45 z?;
 • op?ata przygotowawcza: 6790 z?;
 • odsetki: 1042.45 z?;
 • RRSO: 87.23 %
 • oprocentowanie: 10 proc.

Co, je?li nie sp?ac? po?yczki w firmie Aasa?

W przypadku braku lub opó?nienia p?atno?ci mo?esz zosta? obci??ona/y odsetkami maksymalnymi za opó?nienie w wysoko?ci dwukrotno?ci wysoko?ci odsetek ustawowych za opó?nienie. Aktualna stopa odsetek maksymalnych za opó?nienie wynosi 14%.

Po?yczkodawca b?dzie mia? prawo wysy?a? Ci SMS-owe, listowne oraz e-mailowe monity, czyli przypomnienia o konieczno?ci uregulowania zad?u?enia.

Je?li jego dzia?ania nie przynios? oczekiwanych rezultatów, sprawa mo?e zosta? przekazana do zewn?trznej firmy windykacyjnej lub skierowana na drog? s?dow?.

W przypadku opó?nienia klienta ze sp?at? zad?u?enia, przekraczaj?cego 60 dni, po?yczkodawca mo?e rozwi?za? umow? z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia.

Czy mog? ubiega? si? o kolejn? po?yczk?, je?li nie sp?aci?em aktualnej?

Tak. Aasa jest jednym z nielicznych po?yczkodawców, oferuj?cych tak? mo?liwo??. Jedynym warunkiem otrzymasz kolejnej po?yczki jest sp?ata przynajmniej po?owy rat bie??cej po?yczki.

W jaki sposób otrzymam pieni?dze?

Wyp?ata ?rodków realizowana jest:

 • przelewem na konto w systemie ELIXIR. Czas otrzymania ?rodków uzale?niony jest od sesji rozrachunkowych banków;
 • przelewem ekspresowym Bluecash – wyp?ata ?rodków w godzinach pracy firmy Aasa nast?puje w ci?gu 3 godzin od podpisania umowy, a jednorazowy koszt wyp?aty wynosi 3 z? (op?ata jest pobierana wraz z pierwsz? rat? po?yczki);
 • przy pomocy czeku GIRO. Dzi?ki niemu mo?esz wyp?aci? pieni?dze w oddziale Banku Pocztowego lub na poczcie. Czek otrzymasz w momencie podpisania umowy. B?dzie on gotowy do realizacji po 30 minutach. Wa?no?? czeku wynosi 7 dni, a jednorazowy koszt wyp?aty – 13 z?. Koszt jednorazowy wyp?aty wynosi 13 z? (op?ata jest pobierana wraz z pierwsz? rat? po?yczki).

Czy mog? zwróci? pieni?dze przez terminem sp?aty?

Oczywi?cie. Mo?esz sp?aci? po?yczk? w dowolnym momencie trwania umowy. Nie poniesiesz z tego tytu?u ?adnych dodatkowych kosztów. Zanim wykonasz przelew, skontaktuj si? z Biurem Obs?ugi Klienta Aasa Polska w celu potwierdzenia dok?adnej kwoty.

Czy mog? odst?pi? od umowy po?yczki?

Tak. Je?li zmieni?e? zdanie, mo?esz odst?pi? od umowy po?yczkowej w ci?gu 14 dni od momentu jej zawarcia. Ca?? po?yczon? kwot?, wraz z odsetkami za okres, w którym korzysta?e? z pieni?dzy b?dziesz musia? zwróci? na konto po?yczkodawcy w ci?gu 30 dni od daty odst?pienia od umowy.

ikona opinie o chwilówkodawcyOpinie o Aasa Polska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *