1. Chwilówki online
 2. >
 3. Ale Gotówka

Alegotówka – opinie, chwilówki, kontakt

W?a?cicielem marki Alegotówka jest warszawka spó?ka Primus Finance Sp. z o.o. Stworzony przez ni? serwis internetowy pozwala na udzielanie szybkich po?yczek przez internet, nawet do 5000 z?. Jakie s? op?aty za pierwsz? po?yczk?, a jakie za kolejne? Kto mo?e stara? si? o po?yczk? i jaki jest okres sp?aty? Tego wszystkie dowiesz si? z tego artyku?u.

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

200 - 15000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

100 - 1500 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Ale Gotówka logo
Ocena: 3.75
(ilość ocen: 12)
Dokładna nazwa firmy: Primus Finance Sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. Rodziny Hiszpa?skich 8, Warszawa
E-mail: kontakt@alegotowka.pl
Telefon kontaktowy: 22 201 27 76
NIP: 5213717701
REGON: 363443466
KRS: 0000594858

S?ów kilka o Alegotówka

W?a?cicielem Alegotówka jest Primus Finance Sp. z o.o. (Primus Finance Spó?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? z siedzib? w Warszawie). Alegotówka.pl to serwis internetowy, który daje mo?liwo?? wzi?cia szybkiej po?yczki on-line. W?a?ciciel serwisu chwali si?, ?e opiera si? na najnowocze?niejszych technologiach i oferuje najlepsze warunki po?yczki na rynku. Primus Finance przekonuje, ?e ka?dy wniosek jest staranie analizowany w oparciu o indywidualne kryteria oraz dane dost?pne w Biurze Informacji Kredytowej (BIK) oraz w Biurach Informacji Gospodarczej, w tym w  KRD i ERIF.

Zalety serwisu Alegotówka.pl

Alegotówka.pl to serwis internetowy, przez który mo?na wzi?? szybk? po?yczk?. W?a?ciciel serwisu stale ulepsza swoje rozwi?zania, aby spe?ni? oczekiwania wszystkich klientów. Alegotówka.pl dzia?a te? na uczciwych zasadach, bez ukrytych kosztów i niezrozumia?ych regulaminów – wszystkie informacje s? dost?pne na ich stronie internetowej po?yczkodawcy.

Dodatkowo masz do dyspozycji zespó? specjalistów. Dedykowany doradca zawsze ch?tnie odpowie na Twoje pytania i rozwieje wszelkie w?tpliwo?ci. Skontaktowa? si? z nim mo?esz drog? elektroniczn?, poprzez formularz kontaktowy na stronie serwisu, pisz?c wiadomo?? e-mail na adres: kontakt@alegotowka.pl lub dzwoni?c pod numer telefonu: 22 201 27 76 (pn.-pt.: 08:00-20:00, sob.: 08:00 – 15:00).

Alegotówka – proste zasady, prosta obs?uga i bezpiecze?stwo

Alegotówka umo?liwia wzi?cie szybkiej gotówki, nawet w kilka minut. U?atwia to prosty i intuicyjny system. Wystarczy komputer, tablet, telefon lub inne urz?dzenie z dost?pem do internetu.

Alegotówka to równie? bezpiecze?stwo Twoich pieni?dzy i danych osobowych. Witryna posiada certyfikat SSL, który jest jedn? z najbardziej nowoczesnych metod szyfruj?cych dane. Dzi?ki temu masz pewno??, ?e przesy?ane informacje, a w tym Twoje personalia, s? chronione i nigdy nie dostan? si? w niepowo?ane r?ce.

 

Kto mo?e otrzyma? po?yczk? w serwisie Alegotówka?

Po?yczki udzielane s? osobom, które spe?niaj? okre?lone warunki. Po?yczkobiorca musi:

 • posiada? od 18 do 75 lat;
 • mie? polskie obywatelstwo i miejsce zamieszkania w Polsce;
 • posiada? rachunek bankowy;
 • nie by? notowany jako d?u?nik w bazach danych Biura Informacji Kredytowej ani Biurach Informacji Gospodarczej;
 • wype?ni? wniosek o po?yczk?, pada? prawdziwe informacje i pozytywnie przej?? proces weryfikacji.

 

Jak wzi?? po?yczk? w Alegotówka?

Serwis Alegotówka.pl pozwala oszcz?dza? czas swoim klientom. Wystarczy kilka kroków, aby z?o?y? wniosek i otrzyma? pieni?dze na konto.

 • Krok 1 – Zdecyduj, ile gotówki potrzebujesz. U?yj do tego suwaka na stronie internetowej i wybierz wysoko?? po?yczki oraz okres sp?aty.
 • Krok 2 – Wype?nij prosty wniosek. Podaj niezb?dne informacje, o które poprosi Ci? system. Pami?taj o tym, ?e dane powinny by? zgodne z prawd?. Podaj we wniosku swoje podstawowe dane osobowe: imi?, nazwisko, PESEL, seri? i numer dowodu osobistego. To u?atwi szybk? decyzj?. Serwis nie wymaga przesy?ania ?adnych dokumentów ani za?wiadcze?.
 • Krok 3 – Odbierz decyzj? kredytow?. Decyzj? o przyznaniu po?yczki otrzymasz w wiadomo?ci e-mail lub SMS. Na decyzje czeka si? od kilkunastu minut do maksymalnie 2 dni roboczych.
 • Krok 4 – I gotowe! Ciesz si? swoimi pieni?dzmi. Je?li Twój wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, minie tylko kilka chwil, a pieni?dze znajd? si? na podanym przez Ciebie rachunku bankowym.

 

Jakie po?yczki oferuje Alegotówka i na jak d?ugo?

Termin sp?aty jest dowolny i mo?na go oznaczy? jak 7, 14, 21 lub 30 dni. Serwis oferuje szybk? po?yczk? od 500 z? do 5000 z?. Wyj?tek stanowi pierwsza po?yczka promocyjna, która wynosi maksymalnie 2000 z?. Od tego, jaka kwota zostanie ostatecznie przyznana, zale?y kilka czynników, a g?ównym z nich jest wysoko?? dochodów, wiarygodno?? kredytowa i historia sp?at w systemie Alegotówka. Ile przyjdzie Ci odda? ostatecznie? Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 1983,1%, do tego dochodzi koszt udzielenia po?yczki to 10%.

Bior?c po?yczk? po raz pierwszy, maksymalna kwota wynosi 2000 z?. Kolejno ten limit wzrasta o 500 z? dla ka?dej po?yczki, a? kwota osi?knie maksymalny pu?ap w wysoko?ci 5000 z?. Warto te? wspomnie? o tym, ?e mo?na posiada? tylko jedn? po?yczk? w danej chwili. O kolejn? mo?na si? stara? dopiero po sp?acaniu poprzedniej.

Jak skorzysta? z promocji „Pierwsza Po?yczka w promocji”?

Je?li jeste? nowym klientem Alegotówka, mo?esz skorzysta? z promocji „Pierwsza Po?yczka w promocji”, która udzielana jest bez prowizji i dodatkowych op?at. Jednak, aby zakwalifikowa? si? do promocji, nale?y zwróci? ca?? kwot? w terminie sp?aty, który widnieje w umowie. W przypadku zwrotu pieni?dzy po up?ywie terminu sp?aty, promocja ulega anulowaniu, a op?aty zostan? naliczone zgodnie z Tabel? Op?at i Prowizji, stanowi?c? za??cznik do Umowy Po?yczki. Maksymalna kwota po?yczki to 2000 z?.

Lokalizacja firmy

ikona opinie o chwilówkodawcyOpinie o Alegotówka.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *