1. Chwilówki online
 2. >
 3. AlfaKredyt

AlfaKredyt – chwilówki, opinie, kontakt

Szybkie, wygodne i stosunkowo niedrogie – takie powinny by? po?yczki udzielane przez Internet. Czy takie s? w?a?nie chwilówki udzielane przez t? mark?? Jakie s? op?aty za pierwsz? po?yczk?, a jakie za kolejne? Na ile dni mo?na po?yczy? i ile pieni?dzy? To w?a?nie zweryfikujemy.

AlfaKredyt logo
Ocena: 3.55
(ilość ocen: 11)
Chwilówka od ręki!
Dokładna nazwa firmy: Alfakredyt Sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. Pa?ska 96 lok. 38, Warszawa
E-mail: info@alfakredyt.pl
WWW: www.alfakredyt.pl
Telefon kontaktowy: 876 181 062
Godziny pracy: Pn. - Pt. 08:00 - 20:00
Sb. - Nd. 09:00 - 16:00

NIP: 844-235-15-97
REGON: 200776208
KRS: 0000458132

Gotówka nawet w 15 minut – AlfaKredyt

Spó?ka AlfaKredyt powsta?a w 2014 roku. Pocz?tkowo jej propozycja by?a ma?o atrakcyjna dla chwilówkobiorców, jednak marka odrobi?a lekcj? i w 2016 roku przeprowadzi?a korekt? w swoich produktach. Obecnie swoim klientom oferuje po?yczki do 3 000 z?, a maksymalny czas sp?aty to 30 dni. Ca?y czas zdobywa nowych klientów, poniewa? warunki chwilówek zw?aszcza ich kosztów, na tle konkurencji wypadaj? atrakcyjnie.

Dodatkowo godziny pracy Biura Obs?ugi Klienta s? wyj?tkowo przyjazne i pomoc mo?ecie uzyska? ka?dego dnia tygodnia. Nie musicie nawet dzwoni? – pytanie dotycz?ce ogólnych zasad przyznawania po?yczki mo?na równie? zadawa? na czacie, który jest dost?pny na witrynie internetowej.

Pierwsze wra?enie jest bardzo korzystne, zobaczymy co b?dzie, jak przejdziemy do konkretów 🙂

Chwilówka w AlfaKredyt – jak j? wzi???

Tu, podobnie jak u innych chwilówkodawców, którzy stawiaj? na ofert? internetow?, stawia si? na uproszczone formalno?ci.

Po pierwsze, nale?y si? zarejestrowa? na stronie internetowej – tworzymy wówczas swój unikalny profil klienta. Nast?pnie wype?niamy formularz zg?oszeniowy – podajemy w nim swoje podstawowe dane osobowe: imi?, nazwisko, PESEL, seri? i numer dowodu osobistego, a tak?e ?ród?o i wysoko?? dochodów.

Kolejnym krokiem jest zaznaczenie interesuj?cej nas kwoty i optymalnego dla nas terminu sp?aty. Dalej czeka na nas ju? tylko wykonanie przelewu weryfikacyjnego na kwot? jednego grosza. Po?yczkodawca ma konta w nast?puj?cych bankach:

 • Alior Bank,
 • mBank,
 • Bank Pekao,
 • PKO Bank Polski,
 • Bank Zachodni WBK.

Wi?c je?li równie? mamy tam swój rachunek osobisty, to przelew b?dzie zaksi?gowany niemal natychmiast – w innym przypadku wszystko zale?y od sesji naszego banku. To z konta, na które wykonamy przelew weryfikacyjny, b?dzie nast?pnie wyp?acana nasza po?yczka.

Kiedy uporamy si? z formalno?ciami, to pozostaje nam ju? tylko czekanie na decyzj? instytucji po?yczkowej. A ta b?dzie podj?ta bardzo sprawnie. Ju? na samym pocz?tku wspominali?my, ?e Biuro Obs?ugi Klienta ma bardzo przyjazne dla po?yczkobiorców godziny pracy. Teraz czas na twarde fakty. Pracownicy infolinii w dni robocze pracuj? od 7 do 22, a w weekendy mi?dzy 9 a 20 – to naprawd? robi wra?enie! Ka?dy wniosek z?o?ony poza wskazanymi godzinami b?dzie rozpatrzony nast?pnego dnia.

Jakie formalno?ci?

Ka?da osoba ubiegaj?ca si? o po?yczk? w tej instytucji po?yczkowej powinna spe?nia? nast?puj?ce warunki:

 • powinna by? konsumentem, tj. po?yczka nie powinna zosta? przeznaczona na dzia?alno?? gospodarcz?;
 • mie? obywatelstwo polskie i mie? sta?e miejsce zamieszkania na terenie Polski;
 • prawid?owo z?o?y? wniosek po?yczkowy.

No i koniec, naprawd? minimalistyczne podej?cie ze strony AlfaKredyt.

Dla kogo chwilówki w AlfaKredyt?

Gdzie? sielanka musia?a si? sko?czy? – i to jest w?a?nie ten punkt. Chwilówki AlfaKredyt przeznaczone s? dla osób, które maj? nie mniej ni? 21 i nie wi?cej ni? 65 lat. Wynika to z ograniczenia ryzyka przez po?yczkodawc?: osoby bardzo m?ode s? statystycznie mniej odpowiedzialne i mniejsz? wag? przywi?zuj? do sp?aty zobowi?zania. Je?li natomiast chodzi o osoby starsze, to bardzo rzadko s? one zdolne do samodzielnego pos?ugiwania si? komputerem. Tym samym istnieje mo?liwo??, ?e wniosek z?o?y kto? z ich otoczenia – pieni?dze zostan? wyp?acone, ale nikt nie b?dzie poczuwa? si? do sp?aty. Jest te? wi?ksze ryzyko zachorowa?, które uniemo?liwi? wywi?znie si? ze sp?aty po?yczki.

Je?li nie spe?niacie kryterium wiekowego wyznaczonego przez AlfaKredyt, to jeszcze nie wszystko stracone – przyjm? Was z otwartymi ramionami inni po?yczkodawcy. Jak ich znale??? Wystarczy zajrze? do naszych innych rankingów 🙂

Czy firma sprawdza rejestry d?u?ników?

Przy tym zagadnieniu niektórzy równie? mog? zazgrzyta? z?bami. Je?li w przesz?o?ci mieli?cie jakie? problemy z terminowymi sp?atami po?yczek lub innych zobowi?za?, to niestety ale na chwilówk? od tej instytucji po?yczkowej nie macie szans. A to dlatego, ?e AlfaKredyt wnikliwie analizuje poni?sze spisy:

 • Biuro Informacji Kredytowej (BIK),
 • BIG InfoMonitor S.A,
 • Krajowy Rejestr D?ugów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

Tych, którzy widniej? w powy?szych spisach, mo?emy podnie?? na duchu i zaproponowa? dwa zestawienia: chwilówki dla zad?u?onych oraz chwilówki bez BIK. Przypominamy, ?e w formularzu rejestracyjnym jest równie? pytanie o ?ród?o dochodu oraz wysoko?? zarobków. Je?li kto? bez sta?ego zatrudnienia nie chce marnowa? swojego czasu, to mo?emy równie? poleci? chwilówki dla bezrobotnych.

Jak? kwot? mo?emy po?yczy? i na jak d?ugo?

Maksymalna kwota zobowi?zania to 3 000 z?, a najd?u?szy czas sp?aty wynosi 30 dni. Dla osób, które pierwszy raz korzystaj? z us?ug AlfaKredyt, chwilówka jest udzielana na sum? do 1 500 z? – w jej wypadku obowi?zuj? jednak inne warunki, o czym piszemy ni?ej.

Mo?na kr?ci? nosem, ?e inni po?yczkodawcy oferuj? wi?cej, a ?e inni na d?u?ej. Zawsze jednak zach?camy Was do uwa?nego czytania warunków umowy i sprawdzania ewentualnych kosztów po?yczki. Dlatego tutaj powinni?my si? na chwil? zatrzyma? i przyjrze? si? szczegó?om.

Rozpatrzmy przyk?adow? po?yczk? na sum? 1000 z? udzieln? na 30 dni. Ca?kowita suma do zwrotu wynosi? b?dzie 1 195 z?, w tym 195 z? jest prowizj? instytucji po?yczkowej. RRSO wynosi w tym przypadku 773,59% i jest jednym z najni?szych wska?ników z jakimi si? spotkali?my przy tego typu ofercie finansowej. I jeste?my naprawd? pod wra?eniem.

Nie dajcie si? jednak ca?kiem uwie?? stosunkowo korzystnym warunkom – nie bierzcie wi?cej ni? rzeczywi?cie potrzebujecie, bo ka?de zobowi?zanie trzeba przecie? sp?aci?…

Po jakim czasie pieni?dze wp?yn? na konto?

To wszystko zale?y od tego, w jakim banku macie swój rachunek – je?li w jednym z tych, które zosta?y wymienione wcze?niej, to pieni?dze b?d? u Was po oko?o 15 minutach od wydania pozytywnej decyzji. W innym przypadku wszystko zale?y od rozlicze? mi?dzybankowych. Tego, jak szybko wydawana jest decyzja od momentu wp?yni?cia na konto przelewu weryfikacyjnego, niestety nie wiemy…

Sp?ata po?yczki zaci?gni?tej w AlfaKredyt

Najlepiej je?li odbywa si? zgodnie z harmonogramem i pieni?dze na koncie po?yczkodawcy b?d? ksi?gowane w wyznaczonym terminie. Cz?sto jednak, jest tak, ?e planowany zastrzyk gotówki przesunie si? w czasie i nie mo?emy terminowo uregulowa? zobowi?zania. Dlatego AlfaKredyt proponuje swoim klientom przesuni?cie terminu sp?aty. Szczegó?y b?d? podane na profilu klienta, a tak?e mog? by? uzgodnione z pracownikiem Biura Obs?ugi Klienta. Wi??e si? to oczywi?cie z kosztami, wi?c kolejny raz prosimy Was o rozwag? – mniejsza kwota po?yczki jest zawsze ?atwiejsza do sp?acenia. Nie bierzcie wi?cej ni? potrzebujecie!

A co natomiast, kiedy otrzymali?cie pieni?dze wcze?niej ni? zak?adali?cie? Wówczas mo?ecie oczywi?cie sp?aci? chwilówk? wcze?niej. Nie wi??e si? to jednak ze zredukowaniem kosztów po?yczki i zwrotem cz??ci sumy. To znaczy, ?e je?eli zaci?gneli?cie zobowi?zanie na 30 dni, a oddacie przyk?adowo po 10, to po?yczkodawca nie zwróci Wam ?adnych pieni?dzy. Kiedy podawali?my przyk?ad reprezentatywnej chwilówki, to podali?my, ?e jej koszt równy jest prowizji, nie ma tam oprocentowania, które ewentualnie mog?oby podlega? wyrównaniu.

Pierwsza po?yczka w AlfaKredyt

Klienci, którzy pierwszy raz korzystaj? z us?ug tego po?yczkodawcy, mog? liczy? na specjalne traktowanie. Chocia? oferowana im suma jest ni?sza, ni? dla klientów z d?u?szym sta?em, to warunki s? preferencyjne. A dok?adnie rzecz ujmuj?c, pierwsza chwilówka jest darmowa. To znaczy, ?e je?eli po?yczycie maksymaln? mo?liw? kwot?, czyli 1 500 z?, na najd?u?szy mo?liwy czas, to w wyznaczonym terminie (30 dni) zobowi?zani b?dziecie odda? dok?adnie 1 500 z?. Jedyny dodatkowy koszt, jaki poniesiecie, to 1 grosz, który zosta? przelany w celu weryfikacji danych.

Uwaga! Je?eli skorzystacie z produktu darmowa pierwsza chwilówka, to w przypadku przesuni?cia terminu sp?aty mog? pojawi? si? dodatkowe op?aty – wi??? si? one ze zmianami w umowie, których to Wy jeste?cie inicjatorami.

Co jeszcze czeka na po?yczkobiorc??

Chocia? ta instytucja po?yczkowa nie przygotowa?a dla swoich klientów ?adnego programu lojalno?ciowego, to na stronie internetowej mo?emy zapozna? si? z blogiem. Odno?nik do niego znajdziecie na dole strony. Dlaczego jest tak schowany? Bo to przede wszystkim teksty reklamowe, które maj? zach?ci? do skorzystania z oferty AlfaKredyt, nie nios? zbyt wielkiej warto?ci.

ikona opinie o chwilówkodawcyOpinie o AlfaKredyt

3 thoughts on "AlfaKredyt"

 1. stroke pisze:

  Moim zdaniem jest to jedna z lepszych ofert na rynku je?li chodzi o po?yczki. Cenowo jest o wiele taniej niz u konnkurencji. Obs?uga dobrze traktuje klienta, jak do nich dzwoni?em to nigdy nie spotka?em si? z nieprzyjemnym traktowaniem. Do tego przelew nadaj? szybko i jest uczciwie. Bo od pocz?tku wiemy jakie bed? koszta po?yczki, Nie jest dro?ej ni? s?dzili?my.

 2. Natalia Z pisze:

  Niesety ale nie mog? wystawi? tak do ko?ca pozywytnej opinii. Jakbym wystawia?a opini? jeszcze 6 miesi?cy temu to by?aby to na pewno ocena 10 na 10 . Po?yczki udzielane szybko, bez zb?dnych formalno?ci. Wszystko da?o si? równie? za?atwi? przez neta a to by?o dla mnie wa?ne bo nie lubi? marnowa? swojego czasu. Niestety osatnio mia?am problem z odst?pieniem od umow. Wys?a?am poczt? odstapienie w 13 dniach od podpisania umowy.Jednak firma nie chcia?a mi na to pozwoli? bo upierali si?,?e wniosek dotar? do nich po 16 dniach. I to zbyt pó?no. Musia?am si? nie?le nadzwon? i wysy?ac do nich skany z nadaniem pocztowym,ze z?o?y?am nadanie po 13 dniach od wzi?cia po?yczki. Wtedy dopiero ?askawie pozwolili zwróci? kas?.

 3. Eva pisze:

  a byli?cie na ich stronie? co to ma by?? wygl?da na firm? krzak. ?adnego cennika, ?adnego opisu oferty tylko formularz kotnaktowy. pachnie mi to troch? DDD – drogo, drogo i jeszcze raz drogo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *