1. Chwilówki online
  2. >
  3. Ascot Finance

Ascot Finance – chwilówki, opinie, kontakt

Firma Ascot Finance oferuje finansowanie i doradztwo dla przedsi?biorców ju? od pierwszego dnia dzia?alno?ci. Pozyskiwanie finansowania odbywa si? przez: udzielanie po?yczek z kapita?ów w?asnych, finansowanie mezzanine, emisj? obligacji korporacyjnych, oraz kredyty bankowe. Firma jest obecna na rynku od 15 lat. Jakie warunki trzeba spe?ni?, aby skorzysta? z jej oferty? Czy jest to przyk?ad chwilówki na dowód?

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

200 - 15000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

100 - 1500 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Ascot Finance logo
Ocena: 5
(ilość ocen: 1)
Dokładna nazwa firmy: Ascot Finance Sp. z o.o.
Siedziba firmy: Mazowiecka 9 (pi?tro 4), Warszawa
E-mail: kontakt@ascotfinance.pl
Telefon kontaktowy: 22 123 84 77
NIP: 7010347714
REGON: 146188418
KRS: 0000425252

Co to jest Krótkoterminowa po?yczka dla biznesu?

Jest to rodzaj chwilówki dla zad?u?onych, któr? mo?na przeznaczy? na popraw? p?ynno?ci finansowej lub sp?at? zaleg?ych zobowi?za?. Krótkoterminowa po?yczka dla biznesu jest oparta na za?o?eniach finansowania mezzanine. Dzi?ki niej mo?esz pozyska? szybkie i niedrogie finansowanie dla Twojej firmy. Pozwoli Ci ona zachowa? p?ynno?? finansow? i dalej realizowa? zaplanowane dzia?ania.

Dla kogo przeznaczona jest Krótkoterminowa po?yczka dla biznesu?

Ten rodzaj finansowania najbardziej zainteresuje w?a?cicieli firm, spó?ek i osoby planuj?ce za?o?y? dzia?alno?? gospodarcz?. Pieni?dze z chwilówki na raty mo?na przeznaczy? na dowolny cel biznesowy, który wi??e si? z prowadzon? dzia?alno?ci?. Musisz wzi?? pod uwag?, ?e jest to krótkoterminowa po?yczka na ogromne sumy, bo mo?esz wnioskowa? o kwoty od 100 000 z? – 10 000 000 z?. Dlatego przed z?o?eniem wniosku warto si? dobrze zastanowi?. Jednak plusem jest to, ?e jest to rodzaj chwilówki bez BIK. Aby wzi?? po?yczk?, tak naprawd? musisz spe?ni? tylko jeden warunek. Musisz posiada? zabezpieczenie zobowi?zania finansowego. Najcz??ciej w postaci okre?lonego typu nieruchomo?ci w konkretnej lokalizacji. Po?yczk? mo?na zabezpieczy? na: nieruchomo?ciach komercyjnych i przemys?owych, nieruchomo?ciach mieszkalnych, dzia?kach inwestycyjnych. Wa?na informacja! Ascot Finance uwzgl?dnia tylko nieruchomo?ci, które znajduj? si? w aglomeracjach wi?kszych miast oraz miejscowo?ciach powy?ej 30 tys. mieszka?ców. Dodatkow? form? zabezpieczenia po?yczki mog? stanowi?: akcje, dzie?a sztuki, pojazdy mechaniczne.

Jakie dokumenty s? wymagane, aby wzi?? Krótkoterminow? po?yczk? dla biznesu?

To zale?y od rodzaju zabezpieczenia. Wygl?da to nast?puj?co: dom, mieszkanie lub lokal komercyjny (wymagany jest numer ksi?gi wieczystej oraz zdj?cia), dzia?ka (wymagany jest numer ksi?gi wieczystej, za?wiadczenie z gminy o warunkach zabudowy oraz zdj?cia), samochód (wymagane s?: numer VIN, dowód rejestracyjny i zdj?cia), firma (wymagane s?: numer KRS, bilans i rachunek wyników za ostatni kwarta? bie??cego roku i ostatni rok, zestawienie aktywów trwa?ych, zestawienie nale?no?ci i zobowi?za?, wiekowanie, inspekcja siedziby dokonana przez Ascot Finance), dzie?a sztuki (wymagane s? zdj?cia oraz wycena renomowanego domu aukcyjnego wskazanego przez Ascot Finance).

W jaki sposób ubiega? si? o Krótkoterminow? po?yczk? dla biznesu?

Aby otrzyma? chwilówk? w Ascot Finance nale?y wykona? cztery poni?sze kroki:

  1. wype?ni? wniosek po?yczkowy;
  2. dostarczy? wymagane dokumenty (wspominali?my o nich powy?ej);
  3. poczeka? na decyzj? o po?yczce;
  4. podpisa? umow? w kancelarii notarialnej i czeka? na przelew ?rodków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *