Autor: Emila Biernaciak

Biografia: Uko?czy?am Dziennikarstwo i Zarz?dzanie na Uniwersytecie Miko?aja Kopernika w Toruniu. W kr?gu moich zainteresowa? le?? szeroko poj?te finanse i nowoczesne technologie. Po godzinach, fanka motoryzacji, ksi??ek Stephena Kinga i le?nych spacerów.

Posty autora:

Szukasz gotówki bez BIK? Oszu?ci tylko na to czekaj?!

66 618 826 z? – tyle wynios?a ??czna warto?? udaremnionych prób wy?udze? kredytów. Du?o? Ta kwota dotyczy jedynie III kwarta?u 2019 r. W II kwartale by?a ona niemal o 1/3 wi?ksza. Wy?udzenia to jedno z najpowszechniejszych przest?pstw jakich dopuszczaj? si? pseudo po?yczkodawcy i oszu?ci oferuj?cy po?yczki na “niewiarygodnie korzystnych warunkach”. Najcz??ciej ich ofiarami zostaj? ci, […]

Czytaj więcej

Nowe chwilówki 2019 – gdzie po?ycza??

Pozabankowy rynek finansowy wci?? si? rozwija. Pojawiaj? si? kolejne firmy, które maj? w swojej ofercie nowe chwilówki 2019, cz?sto na wyj?tkowo korzystnych warunkach. Co musisz o nich wiedzie?? Na co uwa?a?? Czy warto je zaci?ga?? Jakie s? nowe marki po?yczkowe w 2019 roku? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w artykule.

Czytaj więcej

Us?uga Bezpieczny PESEL – wady i zalety

Zaci?gni?cie po?yczki przez oszustów na kradzione dane nie nale?y do wyj?tków. Istnieje jednak mo?liwo?? zastrze?enia swoich personaliów, dzi?ki czemu mo?emy unikn?? oszustw i wy?udze?. Co to jest us?uga Bezpieczny PESEL? Jak ona dzia?a? Jakie s? jej zalety i wady? Czy warto korzysta? z tej us?ugi? O tym w artykule.

Czytaj więcej

Wyprawka szkolna 2019 – jakie koszty?

Pocz?tek roku szkolnego to du?e obci??enie dla domowego bud?etu. Podr?czniki, przybory szkolne i ubrania to wydatek, który mo?e wynosi? kilkaset z?otych. Z czego si? sk?ada wyprawka szkolna? Jakie s? jej koszty? Kiedy najlepiej rozpocz?? jej kompletowanie? Jakie s? sposoby jej finansowania? Na te pytania znajdziesz odpowied? w poni?szym artykule. Wyprawka szkolna – z czego si? […]

Czytaj więcej

Po?yczka na weksel – b?d? czujny!

Po?yczka na weksel to alternatywne rozwi?zanie dla tradycyjnych po?yczek oferowanych przez banki i instytucje po?yczkowe. Zaci?gni?cie takiej po?yczki to nic trudnego, lecz mo?e si? wi?za? z pewnymi konsekwencjami. Co to jest po?yczka na weksel? Kto mo?e j? dosta?? Na co uwa?a?? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w tym artykule.

Czytaj więcej