Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Posty autora:

Po?yczki bez sprawdzania baz d?u?ników i BIK – gdzie szuka??

Spis tre?ci Dlaczego jedne firmy sprawdzaj? bazy d?u?ników, a inne – nie Bazy d?u?ników w Polsce Po?yczki bez baz d?u?ników Czym jest Biuro Informacji Kredytowej? Po?yczki bez BIK Mo?esz sam sprawdzi?, gdzie firma po?yczkowa sprawdza klientów! Jak sprawdzi?, czy jeste?my w bazach d?u?ników? Cz?sto poszukiwane przez konsumentów s? po?yczki bez sprawdzania baz d?u?ników i BIK […]

Czytaj więcej

Po?yczki dla zad?u?onych bez zdolno?ci kredytowej

Spis tre?ci Po?yczki dla zad?u?onych bez zdolno?ci kredytowej – gdzie znale??? Dlaczego mo?liwe s? po?yczki bez zdolno?ci kredytowej? Jak szybko zaci?gn?? po?yczk? dla zad?u?onych? Jakich dokumentów potrzeba do po?yczki dla zad?u?onych? O czym pami?ta?, zaci?gaj?c po?yczk? bez zdolno?ci kredytowej? Sytuacja finansowa potrafi zmienia? si? bardzo szybko, a k?opoty ze sp?at? zobowi?za? mog? pojawi? si? niespodziewanie. […]

Czytaj więcej

W?tpliwo?ci dotycz?ce chwilówki online – o co pyta si? infolini??

Mo?liwo?? wzi?cia chwilówki online ca?kowicie internetowo to dla wi?kszo?ci po?yczkobiorców du?a wygoda, z której nigdy by nie zrezygnowali. Niekiedy jednak, szczególnie dla starszej generacji klientów, mo?e to by? drobny minus. Chwilówki online wymagaj? bowiem pewnej dozy samodzielno?ci i wiedzy finansowej, zw?aszcza je?li wnioskuje si? o nie pierwszy raz. Niepewno?? i w?tpliwo?ci dotycz?ce chwilówki mog? by? […]

Czytaj więcej

Jak wybra? pierwsz? chwilówk??

Wzi?cie pierwszej chwilówki mo?e by? stresuj?ce przynajmniej z kilku powodów. Pierwszy z nich to typowy stres nowicjusza, który zawsze towarzyszy nam, gdy jak?? czynno?? wykonujemy po raz pierwszy. Wa?niejsze jest jednak to, ?e bardzo cz?sto w przypadku chwilówki stresujemy si? tym, ?e nie podo?amy zadaniu i nie damy rady sp?aci? jej na czas lub, ?e […]

Czytaj więcej

Jakie mo?e by? oprocentowanie kredytu chwilówki?

Ka?dy z nas zdaje sobie spraw? z tego, ?e popularne kredyty chwilówki wi??? si? z kosztami, niekiedy do?? wysokimi. Z op?atami trzeba b?dzie si? liczy? zawsze wtedy, gdy nie skorzysta si? z darmowej wersji tego zobowi?zania. Warto wi?c wiedzie?, ile mo?emy za to zap?aci? i jakie koszty ca?kowite dopuszczone s? przez prawo. Kredyty chwilówki s? […]

Czytaj więcej

Chwilówki spoza rankingu – czy warto z nich korzysta??

Ranking chwilówek mo?e sporo powiedzie? nam o kszta?cie wspó?czesnego rynku po?yczkowego. Jego celem jest przede wszystkim wskazanie konsumentom takich chwilówek, które s? godne zaufania, gwarantuj? najwy?sz? jako?? us?ugi i parametry, które s? najbardziej po??dane przez po?yczkobiorców. Wielu z nich bardzo ch?tnie z takiego rankingu chwilówek korzysta – ma wtedy poczucie, ?e wybierze tak? chwilówk?, która […]

Czytaj więcej

Chwilówka online z ubezpieczeniem czy bez?

Ka?de zobowi?zanie finansowe, równie? tak b?ahe, jak chwilówka online, niesie ze sob? ryzyko niesp?acenia, a jego konsekwencje poniesie zarówno po?yczkobiorca, jak i po?yczkodawca. Dlatego nierzadk? praktyk? jest oferowanie produktów finansowych w pakiecie z ubezpieczeniem, które pozwala tych negatywnych konsekwencji unikn??. Jest to typowe w przypadku kredytów bankowych, niekiedy nawet obowi?zkowe. Czy jednak chwilówki online w […]

Czytaj więcej

Szybka chwilówka na SMS – kiedy jest to mo?liwe?

Szybkie chwilówki zosta?y nazwane tak nie bez powodu. Tylko one daj? nam mo?liwo?? otrzymania po??danej kwoty pieni?dzy nawet w ci?gu kilkunastu minut. To naprawd? ogromna wygoda, któr? mog? zaproponowa? nam instytucje pozabankowe. Je?li jednak chcemy, by szybkie chwilówki by?y b?yskawiczne, mo?emy zastanowi? si? nad opcj? zaci?gni?cia ich za pomoc? . Mo?emy wtedy korzysta? ze wszystkich […]

Czytaj więcej

Jakie formalno?ci trzeba spe?ni? przy drugiej chwilówce?

Wi?kszo?? konsumentów przyzwyczai?a si? ju? do tego, ?e zwykle wi??e si? z nimi minimum formalno?ci. S? to produkty bardzo szybkie, proste i intuicyjne. Dok?adnie takie, by klient móg? upora? si? ze wszystkimi formalno?ciami w ci?gu kilku minut i dosta? pieni?dze mo?liwie jak najszybciej. Trzeba jednak pami?ta?, ?e liczba i skomplikowanie czynno?ci, dzi?ki którym mo?liwe b?dzie […]

Czytaj więcej

Co musisz wiedzie?, zanim we?miesz chwilówk??

Pilna potrzeba dodatkowej gotówki to najcz?stszy powód, przez który si?ga si? po chwilówk? pozabankow?. W kryzysowych sytuacjach sprawdza si? po prostu lepiej ni? ka?da inna forma finansowania. Wszystko dzi?ki temu, ?e jest dost?pna 24 godziny na dob?, mo?na j? otrzyma? bez wychodzenia z domu, a w wielu przypadkach pieni?dze znajd? si? na naszym koncie ju? […]

Czytaj więcej

Zadbaj o swoje bezpiecze?stwo, gdy zaci?gasz chwilówk?

Wsz?dzie tam, gdzie w gr? wchodz? pieni?dze, a wi?c równie? w przypadku chwilówek, najwa?niejsze jest bezpiecze?stwo osoby bezpo?rednio zaanga?owanej w transakcj?. Po?yczkobiorca powinien je stawia? na pierwszym miejscu, przed kosztami zobowi?zania, wysoko?ci? dost?pnych kwot, czy czasem zaci?gni?cia chwilówki. ?aden z wymienionych parametrów ni b?dzie mia? bowiem tak powa?nego wp?ywu na przysz?o?? po?yczkobiorcy (co nie znaczy, […]

Czytaj więcej

Dlaczego warto postawi? na chwilówki za darmo?

Internetowe chwilówki stanowi? sta?? cz??? finansowej mapy Polski ju? od kilku lat. Zalety, jakie nios? ze sob? zobowi?zania online, coraz cz??ciej doceniane s? przez konsumentów, zw?aszcza je?li ci maj? mo?liwo?? zaci?gni?cia chwilówki za darmo. Jest ona w?a?ciwa tylko dla firm pozabankowych i cieszy si? tak du?ym zainteresowaniem, ?e praktycznie ka?da firma udzielaj?ca chwilówek przewiduje j? […]

Czytaj więcej

Jak dobrze oceni? wysoko?? chwilówki, któr? chce si? wzi???

Zaufanie firm po?yczkowych udzielaj?cych chwilówek wyra?a si? nie tylko w obni?onych (w porównaniu do kredytów) wymaganiach odno?nie do zdolno?ci kredytowej. To tak?e coraz wi?ksze do po?yczenia kwoty. Jeszcze kilka lat temu nikt nie pomy?la?by, ?e mo?liwe b?dzie wzi?cie chwilówki w wysoko?ci 5000 z?otych (np. NetCredit), 7500 z?otych (Vivus), a tym bardziej rekordowych 10 000 z?otych […]

Czytaj więcej

Chwilówki na 60 dni na ?wi?ta – dobre rozwi?zanie?

?wi?ta Bo?ego Narodzenia zbli?aj? si? wielkimi krokami. Cho? to bardzo radosny okres, wielu z nas mo?e przysporzy? zmartwie? i trosk zwi?zanych z wysokimi wydatkami. Czy tego chcemy, czy nie, zorganizowanie nawet najskromniejszej kolacji wigilijnej dla ca?ej rodziny i obdarzenie bliskich prezentami, mo?e by? bardzo trudne i zmusi? nas do si?gni?cia po chwilówk?. Dzi?ki niej uporamy […]

Czytaj więcej

Czy chwilówki to najlepszy sposób na zdobycie pieni?dzy?

Lubimy si?ga? po chwilówki – przynajmniej tak wynika ze statystyk BIK. Wi?kszo?? z konsumentów docenia ich liczne zalety gwarantuj?ce ogromn? wygod?, dyskrecj? i szybko??. Szczególnie u?yteczne mog? okaza? si? w sytuacjach, w których musimy zmierzy? si? z nieoczekiwanymi wydatkami przekraczaj?cymi w danej chwili nasze mo?liwo?ci finansowe. To rozwi?zanie, które cz?sto jako pierwsze przychodzi nam na […]

Czytaj więcej

Szybkie chwilówki a z?e nawyki wydawania. Jak si? ich pozby??

Nag?e wydatki, awaria, ?wi?ta, prezent na wesele – na sfinansowanie tego wszystkiego mo?emy sobie pozwoli? dzi?ki szybkim chwilówkom. Wci?? jednak wielu konsumentów korzysta z nich dlatego, ?e nie zawsze wystarcza im pieni?dzy „do pierwszego”. Szybkie chwilówki mog? by? wtedy bardzo pomocne, ale w takich przypadkach, zamiast wybiera? rozwi?zania na skróty, warto bli?ej przyjrze? si? swoim […]

Czytaj więcej

Windykacja chwilówki online. Jak to wygl?da w praktyce?

W wielu przypadkach chwilówki online znacznie ?atwiej jest zaci?gn??, ni? je sp?aci?. Ma to oczywi?cie zastosowanie do wszystkich zobowi?za? finansowych, ale problemy w przypadku chwilówki online mo?e pot?gowa? jej krótkoterminowy charakter – nale?y j? sp?aci? najcz??ciej w ci?gu 30 dni. Nawet te chwilówki online, które wyst?puj? w wariantach z d?u?sz? sp?at? (np. 60 dni),  czasami […]

Czytaj więcej

Wszystko, co trzeba wiedzie? o chwilówkach bez BIK

Mimo tego, ?e ?wiadomo?? polskiego spo?ecze?stwa w zakresie finansów wzrasta, wci?? nie wszyscy s? w stanie podejmowa? racjonalne decyzje. Osobom do?? powierzchownie podchodz?cym do tematu sprawy nie u?atwia tak?e wysoka dost?pno?? chwilówek i ogromna ?atwo?? ich zaci?gni?cia. Z tego powodu bardzo cz?sto nie udaje si? p?aci? zobowi?za? w terminie. Oczywi?cie, nale?y sobie zdawa? spraw? tak?e […]

Czytaj więcej

Jak zdoby? pieni?dze na sp?at? chwilówki w 30 dni?

Uda?o Ci si? otrzyma? chwilówk?? ?wietnie! Miejmy nadziej?, ?e pozyskane w ten sposób pieni?dze przynios? naprawd? sporo korzy?ci. Miej jednak na wzgl?dzie to, ?e ju? za 30 dni (lub 60, ale to sporadyczne przypadki) trzeba b?dzie j? sp?aci?. Lepiej wi?c o ewentualnych sposobach zgromadzenia pieni?dzy na sp?at? pomy?le? ju? teraz, ni? kilka dni przed up?ywem […]

Czytaj więcej

Kredyt i chwilówki? Jedno nie wyklucza drugiego!

Na forach internetowych bardzo cz?sto mo?na spotka? si? z pytaniem o to, czy aktualnie sp?acany kredyt w banku mo?e uniemo?liwi? zaci?gni?cie chwilówki. Z jednej strony obawy dotycz? tego, ?e po?yczkodawca mo?e nam nie po?yczy? pieni?dzy, bo uzna, ?e nie sta? nas na nasze zobowi?zanie. Co ciekawe, niejednokrotnie pojawiaj? si? równie? w?tpliwo?ci, czy zaci?gni?cie chwilówki nale?y […]

Czytaj więcej