1. Chwilówki online
  2. >
  3. Autokapita?

AUTOKAPITA? – Innowacyjna organizacja po?yczkowa

Firma Autokapita? oferuje po?yczk? pozabankow? pod zastaw auta lub na zakup auta. Firma udziela po?yczek we wspó?pracy z funduszem PSF LEASE FIZ. AN. PSF Loans Sp. z o.o posiada siedzib? w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 200, kapita? zak?adowy wynosi 200 000 z?otych.

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

200 - 15000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

100 - 1500 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Autokapita? logo
Ocena: 3.5
(ilość ocen: 4)
Dokładna nazwa firmy: PSF Loans Sp. z o.o.
Siedziba firmy: Aleje Jerozolimskie 200, Warszawa
E-mail: biuro@psfl.pl
Telefon kontaktowy: +48 22 777 49 90
NIP: 5223074239
REGON: 365709589
KRS: 0000643924

Firma Autokapita? oferuje po?yczk? pozabankow? pod zastaw auta lub na zakup auta. Firma udziela po?yczek we wspó?pracy z funduszem PSF LEASE FIZ. AN. PSF Loans Sp. z o.o posiada siedzib? w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 200, kapita? zak?adowy wynosi 200 000 z?otych.

Kto mo?e stara? si? o po?yczk??

Po?yczka przeznaczona jest dla firm oraz dla osób fizycznych w wieku od 21 do 70 lat. Dzi?ki po?yczce w Autokapita? mo?na dokona? zakupu pojazdu na rynku wtórnym. A gdy posiada si? samochód, który mo?e by? zabezpieczeniem po?yczki, mo?na zdoby? gotówk? na dowolny cel.

Jakie kwoty oraz na jaki okres mo?na wzi?? po?yczk??

Po?yczki udzielane s? od 6 000 nawet do 100 000 z?otych. Po?yczki maksymalnie mog? osi?ga? do 65% warto?ci pojazdu. Udzielane s? na 12, 24, 36 b?d? 48 miesi?cy.

Jakie warunki trzeba spe?ni?, by otrzyma? po?yczk??

Gdy jest si? posiadaczem pojazdu, pierwszym warunkiem jest kategoria pojazdu. W Autokapita? s? dwie kategorie pojazdów: osobowe oraz dostawcze do 3,5 tony. Po?yczka uzale?niona jest od wieku pojazdu, maksymalny dla samochodów osobowych to 12 lat, natomiast dla dostawczych 8 lat. Wymagana jest karta pojazdu, brak ustawionych zabezpiecze? na poje?dzie, posiadanie polisy OC. Oraz bardzo wa?ne, w?a?cicielem pojazdu mo?e by? tylko jedna osoba czy podmiot – po?yczkobiorca. Dodatkowo po?yczka nie wymaga przerejestrowania pojazdu. Dokonywana jest jedynie adnotacja o wspó?w?asno?ci w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu. Wszelkie formalno?ci dokonywane s? w ci?gu jednej wizyty w wydziale komunikacji.
Ponadto¬ do uruchomienia po?yczki wymagany jest depozyt Karty Pojazdu na czas sp?aty po?yczki oraz depozyt jednego kompletu kluczyków, je?eli w?a?ciciel posiada dodatkowy zestaw kluczyków. W zale?no?ci od kwoty po?yczki firma Autokapita? mo?e poprosi? o wystawienie weksla w?asnego in blanco. Weksel jest to papier warto?ciowy o ?ci?le przez prawo okre?lonych cechach, wyra?aj?cy bezwarunkowe zobowi?zanie wystawcy weksla lub osoby przez niego wskazanej do zap?aty okre?lonej sumy pieni?dzy osobie wskazanej w tym dokumencie, w wyznaczonym terminie i miejscu.

Jakie kroki trzeba wykona?, by otrzyma? po?yczk??

W Autokapita? droga do uzyskania po?yczki to cztery kroki: w pierwszym kroku trzeba uda? si? na stron? internetow? po?yczkodawcy, gdzie nale?y poda? ogólne informacje dotycz?ce pojazdu, na ich podstawie natychmiastowo jest udzielana odpowied? na temat mo?liwej kwoty finansowania.
W drugim kroku nale?y poda? dok?adne dane pojazdu, by móc uzyska? umow? po?yczkow?. Nast?pnie jest spotkanie si? z przedstawicielem, w celu podpisania umowy po?yczki, oraz w celu przekazania dokumentów niezb?dnych do za?atwienia w urz?dzie komunikacji, czyli wpis do dowodu rejestracyjnego oraz karty pojazdu. Nast?pnie jeszcze raz nast?puje spotkanie z przedstawicielem, dope?nienie ostatecznych formalno?ci i po?yczka w ci?gu 24 godzin od otrzymania dokumentów znajduje si? na koncie po?yczkobiorcy.
W przypadku po?yczki powy?ej 25 000 z? wymagana jest dodatkowa wycena pojazdu przez rzeczoznawc? DEKRA, który w ci?gu 24 godzin skontaktuje si? z po?yczkobiorc? w celu przeprowadzenia wyceny.

Ile wynosi czas realizacji po?yczki?

W ci?gu 24 godzin od otrzymania wymaganych dokumentów po?yczka pojawi si? na wskazanym numerze konta bankowego.

Sprawdzanie w bazie BIK/BIG oraz KRD

Firma Autokapita? mo?e sprawdzi? wnioskodawc? w BIK, BIG czy KRD. Na decyzj? o udzieleniu po?yczki mo?e wp?yn?? wynik z wy?ej wymienionych sprawozda?. Wynika to z faktu, i? kwoty udzielanych po?yczek s? wysokie, dlatego firma musi mie? pewne zabezpieczenia. Gdy w przypadku posiadacza pojazdu, zabezpieczeniem jest pojazd, tak w przypadku osób, które chc? kupi? nowy samochód, takiego zabezpieczenia nie ma, dlatego istotne jest, aby po?yczkobiorca by? osob? sp?acaln?.

Jak wygl?da sp?ata po?yczki?

Po?yczkobiorca sp?aca po?yczk? w równych miesi?cznych ratach wed?ug harmonogramu, który otrzymuje si? wraz z umow? po?yczkow?. W zale?no?ci od d?ugo?ci okresu na który wzi?ta jest po?yczka zale?na, jest kwota rat miesi?cznych.
Na rat? sk?ada si? cz??? kapita?u po?yczki, odsetki i prowizja za obs?ug? umowy i op?ata przygotowawcza. Im d?u?szy jest okres finansowania, tym ni?sza jest op?ata miesi?czna za obs?ug? umowy, która mo?e si? waha? od 1,85% do 1,95% miesi?cznie od warto?ci pocz?tkowej po?yczki.

Czy mo?na odst?pi? od po?yczki?

Na oficjalnej stronie Autokapita? nie znaleziono informacji na temat mo?liwo?ci odst?pienia od po?yczki. Jednak?e zgodnie z obowi?zuj?cym polskim prawem od podpisanej umowy mo?na odst?pi? w ci?gu 14 dni. Jednak?e odst?pienie wi??e si? z natychmiastowym oddaniem ca?ej po?yczonej kwoty.

Regulacje prawne oraz spory

W przypadku sporów wynikaj?cych z zawart? Umow? pomi?dzy Po?yczkobiorc? a Po?yczkodawc? osob? odpowiedzialn? jest Rzecznik Finansowy. Kontakt oraz informacje dotycz?ce post?powania mo?na odnale?? na stronie www.rf.gov.pl. Istnieje tak?e mo?liwo?? pozas?dowego rozwi?zywania sporów przez platform? internetow? ODR, dost?pn? pod adresem: http://ec.europa.eu/odr.

ikona opinie o chwilówkodawcyOpinie o Autokapita?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *