1. Chwilówki online
  2. >
  3. Banknot

Banknot – opinie, po?yczki, kontakt

Marka ta nale?y do spó?ki akcyjnej Yes Finance. Na jej czele stoj?: prezes Robert Klepner i równie? wchodz?cy w sk?ad zarz?du Jacek Tkaczyk oraz Pawe? Kindziuk. Banknot jest aktywny od ko?ca 2013 roku, a pod obecn? w?adz? dzia?a od po?owy roku 2015, kiedy to Klepner porzuci? prac? w firmie Tact Finance, gdzie zajmowa? si? mark? Saldo. Wcze?niej by? on te? czynny w Providencie.
Spó?ka Yes Finance ma swoj? siedzib? w Warszawie.

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

200 - 15000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

100 - 1500 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Banknot logo
Ocena: 2.5
(ilość ocen: 2)
Dokładna nazwa firmy: Yes Finance Spó?ka Akcyjna
Siedziba firmy: ul. Rodziny Hiszpa?skich 8, Warszawa
E-mail: kontakt@banknot.pl
Telefon kontaktowy: (+48) 22 213 89 10
NIP: 5213657548
REGON: 146909734
KRS: 0000489140

Jak wzi?? po?yczk? w Banknot?

Podobnie, jak w przypadku innych firm tego sektora, aby stara? si? o gotówk? od marki Banknot, nale?y za?o?y? swój profil na jej stronie internetowej. Nast?pnie za pomoc? wygodnego w obs?udze suwaka mo?na sprecyzowa?, jak? kwot? chcemy otrzyma? oraz, ile czasu b?dziemy potrzebowali na jej sp?acenie. W dalszej kolejno?ci wype?niamy wniosek kredytowy i zatwierdzamy go, zaznaczaj?c wymagane zgody. W tym miejscu nast?puje procedura weryfikacji naszej to?samo?ci oraz zdolno?ci kredytowej. Na jej podstawie otrzymujemy decyzj? o tym, i? zosta?a nam przyznana suma, o jak? si? ubiegali?my albo chwilówkodawca zaproponowa? ni?sz?. Jej akceptacja jest faktycznym zawarciem umowy po?yczkowej. W ostatniej fazie trzeba wykona? ze swojego podanego we wniosku numeru konta przelew weryfikacyjny w wysoko?ci 1 grosza na rachunek chwilówkodawcy.

Kto mo?e dosta? po?yczk??

Ka?dy, kto jest pe?noletnim (ale nie starszym ni? 75 lat) i nieubezw?asnowolnionym obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej. Trzeba równie? posiada? komputer z dost?pem do Internetu, rachunek bankowy nienale??cy do SKOK-u i aktywny numer telefonu komórkowego oraz sta?y dochód gwarantuj?cy mo?liwo?? uregulowania wierzytelno?ci. Nie powinno si? tez figurowa? w bazach d?u?ników, o czym poni?ej.

Co sprawdza Banknot?

Marka weryfikuje to, czy nowi klienci widniej? w rejestrach BIG InfoMonitor, BIK, KRD, a tak?e ERIF. W niektórych przypadkach jeste?my równie? kontrolowani pod k?tem osi?ganych dochodów u pracodawcy, o czym w kolejnym akapicie.

Ile trzeba czeka??

To zale?y, czy wyrazimy zgod? na weryfikacj? naszej to?samo?ci i zdolno?ci kredytowej przez zdecydowanie szybsze u?ycie systemu podobnego do aplikacji Instantor. Je?eli nie – przebiegnie ona metod? tradycyjn?, czyli oprze si? na zasi?gni?ciu przez po?yczkodawc? informacji w wymienionych powy?ej rejestrach d?u?ników i zatelefonowaniu przez niego do osoby zatrudniaj?cej nowego klienta, by zapyta?, ile on zarabia.

Odnawialna linia po?yczkowa

Warto wspomnie? o tym, i? oferta, jak? do beneficjentów swoich us?ug kieruje Banknot, zauwa?alnie ró?ni si? od asortymentu innych chwilówkodawców. Otó? nie proponuje on wyp?acenia klientowi pe?nej kwoty pieni?dzy i odwrotnie – konieczno?ci sp?acenia jej w ca?o?ci w odpowiednim terminie, a utworzenie dla niego specjalnego profilu w swojej bazie i ksi?gowania na nim jego ?rodków. Nast?pnie s? one sukcesywnie wyp?acane w tzw. miesi?cznych okresach rozliczeniowych w ilo?ci, jakiej aktualnie potrzebuje klient, a zarazem nieprzekraczaj?cej wysoko?ci sumy opisanej umow? po?yczkow?. Warunkiem jest stopniowe sp?acanie zad?u?enia w jego cz??ciach równie? uregulowanych pisemnie. Na koniec ka?dego okresu rozliczeniowego po?yczkodawca zobligowany jest dostarczy? beneficjentowi swoich us?ug wyci?g dokumentuj?cy wszystkie operacje finansowe wykonane w danym okresie, op?at? za nie oraz czas ich sp?aty. Pod warunkiem regularnego uiszczania op?at mo?na wnioskowa? o zwi?kszenie swojego limitu.

Czy ca?a kwota okre?lona w umowie musi by? wykorzystana?

Nie i ma to wp?yw na ilo?? pieni?dzy, jakie musimy odda?. Kwota ta jest naliczana nie od ca?o?ci po?yczki, a od spo?ytkowanej gotówki.

Ile mo?na po?yczy??

Kwota, o jak? pozwala si? ubiega? Banknot, wynosi od 500 do 5000 z?.

Na jak d?ugo?

Jak ju? zosta?o wspomniane, regularne sp?aty musz? nast?powa? po up?ywie okre?lonych w umowie okresów rozliczeniowych, jednak?e ca?kowity czas, w jakim musi zosta? uregulowana ca?o?? zobowi?zania finansowego to 4 miesi?ce.

Oprocentowanie

Wed?ug reprezentatywnego przyk?adu, jaki prezentuje strona internetowa marki Banknot, RRSO wynosi oko?o 192%.

Promocje i darmowa pierwsza po?yczka

Niestety Banknot nie oferuje ?adnych benefitów zarówno dla nowych, jak i starych klientów.

Przed?u?enie po?yczki

Jak ju? zosta?o powiedziane standardowy okres rozliczeniowy, w jakim nale?y uiszcza? raty to miesi?c. Po kontakcie z po?yczkodawc? mo?e on jednak zosta? wyd?u?ony. Nie istnieje natomiast opcja przesuni?cia terminu oddania ca?ej sumy.

Jak sp?aca??

Regularnie. Wierzytelno?? mo?na regulowa? za po?rednictwem witryny internetowej (Panel Klienta) albo przelewu bankowego. Szczegó?owe dane, jakie go dotycz?, zawarte s? w wyci?gu przekazywanym beneficjentowi us?ug na zako?czenie okresu rozliczeniowego.

Co, je?li nie mo?na odda? po?yczki?

Wtedy nale?y liczy? si? z blokad? niewykorzystanych ?rodków, karnymi odsetkami i wpisem do BIG. Jednocze?nie o swoich problemach nale?y poinformowa? chwilówkodawc? mailowo albo telefonicznie – z wykorzystaniem infolinii czynnej w dni powszednie od 9:00 do 18:00.

Odst?pienie od umowy

Ka?dy ma prawo zerwa? podpisane zobowi?zanie. A?eby to zrobi?, trzeba w terminie 14 dni od daty jego zawarcia wys?a? do po?yczkodawcy mailem lub tradycyjn? poczt? odpowiednie zawiadomienie, a w ci?gu 30 dni od wykonania tej czynno?ci zwróci? mu otrzymane ?rodki finansowe.

Lokalizacja firmy

ikona opinie o chwilówkodawcyOpinie o Banknot

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *