1. Chwilówki online
  2. >
  3. BIGCredit

Big Credit – chwilówki, opinie, kontakt

Szukasz szybkiej chwilówki i nie wiesz jak? ofert? wybra?. Czy Big Credit to dobra opcja? Co mog? Ci zaoferowa?? Jakie warunki musisz spe?ni?, aby wzi?? u nich po?yczk?? Wszystkie odpowiedzi znajdziesz w tym artykule.

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

200 - 15000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

100 - 1500 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

BIGCredit logo
Ocena: 2.67
(ilość ocen: 3)
Dokładna nazwa firmy: Bigcredit Sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. Ch?odna 6, Suwa?ki
E-mail: info@bigcredit.pl
Telefon kontaktowy: 22 350 00 00
NIP: 844 234 23 80
REGON: 200437593
KRS: 0000384925

Big Credit- co to za firma?

BIG Credit jest litewsk? firm? po?yczkow?, która prowadzi dzia?alno?? równie? w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Od 2014 roku jest obecna w naszym kraju i udziela szybkich po?yczek przez Internet. Ich strona internetowa utrzymana jest w kolorystyce bia?o- ró?owo- fioletowej. Wygl?da bardzo weso?o i optymistycznie. Maj? równie? wiele promocji.

Dla kogo jest przeznaczona oferta Big Credit?

O po?yczk? w firmie Big Credit mog? si? ubiega? osoby, które uko?czy?y 21 lat i nie przekroczy?y 75 lat. Wymagana jest równie? sta?a praca i posiadanie obywatelstwa polskiego. Potrzebna jest te? porz?dna historia p?atno?ci, aby ubiega? si? o po?yczk? w Big Credit. Jak wida? nie s? to jakie? trudne do spe?nienia warunki. Nie jest ich te? zbyt du?o.

Kiedy pieni?dze z Big Credit znajd? si? na Twoim koncie?

Po?yczka na Twoje konto mo?e wp?yn?? nawet w ci?gu 15 minut od otrzymania pozytywnej decyzji od po?yczkodawcy. Jednak warunkiem jest to, ?eby posiada? rachunek bankowy w jednym z nast?puj?cych banków: Banku Zachodnim WBK S.A. Banku Pekao S.A., Alior Banku S.A. lub Millenium Banku S.A. W przeciwnym razie ?rodki wp?yn? na Twoje konto w zale?no?ci od godzin sesji mi?dzybankowych w Twoim banku.

Jak po?yczy? pieni?dze w Big Credit?

Wystarcz? trzy proste kroki. Pierwszym krokiem jest wybranie kwoty po?yczki oraz terminu jest sp?aty. Drugi krok to zarejestrowanie si?. Przy rejestracji nale?y poda? nast?puj?ce informacje: imi? i nazwisko, PESEL, seri? i nr dowodu osobistego, numer telefonu komórkowego (+48), adres e-mail, has?o i powtórzy? has?o. Has?o musi zawiera? co najmniej sze?? znaków w tym 1 liczb?. Trzeba równie? zaznaczy? te trzy o?wiadczenia:

  1. ,,O?wiadczam, ?e zapozna?em (-am) si? z tre?ci? formularza informacyjnego”;
  2. ,,Zapozna?em (-am) si? i akceptuj? postanowienia Ramowej Umowy Po?yczki oraz Regulaminu ?wiadczenia us?ug drog? elektroniczn?”;
  3. ,,O?wiadczam, ?e zapozna?em (-am) si? i akceptuj? warunki ochrony danych osobowych i klauzul? informacyjn?”.

Wymagane w tre?ci o?wiadcze? dokumenty zosta?y podlinkowane, wi?c masz do nich bardzo szybki i prosty dost?p. Znajdziesz je równie? na stronie internetowej w zak?adce ,,Dokumenty”.

Trzecim krokiem przy braniu po?yczki w Big Credit jest potwierdzenie Twojej to?samo?ci przez wp?at? kwoty 1 gr z Twojego konta na podany przez po?yczkodawc? numer rachunku bankowego.

Chwilówk? w jakiej kwocie mo?na otrzyma? w Big Credit?

Za pierwszym razem mo?na wzi?? maksymalnie do 2000 z?. Za drugim razem do 3500 z?. Natomiast za trzecim i pó?niej do 5000 z?.

Czy mo?na w tym samym czasie mie? wi?cej ni? jedn? po?yczk? w Bigcredit?

W tym samym czasie mo?na mie? tylko jedn? po?yczk? w Bigcredit. Po jej sp?aceniu mo?na stara? si? o udzielenie nast?pnej.

Jak zwróci? po?yczk? w Bigcredit?

Najpierw nale?y zalogowa? si? na swoje konto. Nast?pnie w kolumnie aktywne kredyty nale?y nacisn?? przycisk ,,Aktywne Kredyty” , nacisn?? ,,Zwró? kredyt” i wybra? swój bank. Teraz pozosta?o Ci ju? tylko zap?acenie nale?no?ci przez Internet albo pobra? informacj? o wp?acie i zrobi? j? w banku. Wybór nale?y do Ciebie.

Jakie s? aktualnie promocje w Bigcredit?

Pierwsza promocja to ,,Bierz bezp?atnie do 1000 z?!!!”. Wystarczy tylko wybra? w formularzu 7-dniowy termin, kwot? 1000 z?. Zarejestrowa? si? i kredyt otrzymasz za darmo.

Druga promocja to ,,10% zni?ki na nast?pn? po?yczk?!!!’’. 10 procent zni?ki na prowizj? otrzymasz wtedy, gdy w ci?gu 5 dni od sp?aty po?yczki, z?o?y? w Bigcredit nast?pny wniosek o chwilówk?.

Trzecia promocja to ,, Dzisiaj Twoje urodziny?!”. To po?yczka, któr? mo?esz wzi?? na wyprawienie hucznych urodzin wspólnie z rodzin? i ze znajomymi. Jednak tak naprawd? pieni?dze mo?esz przeznaczy? na dowolnie wybrany przez Ciebie cel. Z okazji urodzin ka?dy dostaje w Bigcredit 50% zni?k? na prowizj?. To chyba najlepsza z wymienionych promocji, chocia? wszystkie s? atrakcyjne.

Co robi?, je?li w czasie rejestracji b??dnie wpisa?e? adres poczty elektronicznej?

Po zalogowaniu si? do swojego profilu, nale?y wybra? zak?adk? „USTAWIENIA” oraz przy polu „E-mail” naci?nij „Edytuj”. Nie trzeba dzwoni? do po?yczkodawcy i prosi? o zmian?. To bardzo wygodne rozwi?zanie.

Czy mo?esz zmieni? numer konta bankowego, na które chcesz otrzyma? po?yczk??

Po zalogowaniu si? do swojego profilu wybierz zak?adk? „USTAWIENIA” oraz przy polu „Nr rachunku” naci?nij „Edytuj”.

Dlaczego nie otrzyma?e? wiadomo?ci sms, która potwierdza wp?at? op?aty rejestracyjnej w kwocie 1 gr?

Gdy p?atno?? zosta?a przez Ciebie zrobiona poza godzinami pracy, to b?dzie zaliczona nast?pnego dnia roboczego. Natomiast gdy p?atno?? zosta?a wykonana w godzinach pracy, a Ty nie otrzyma?e? wiadomo?ci sms, to mo?e by? tak, ?e poda?e? niew?a?ciwy numer telefonu. Aby to sprawdzi? i naprawi? swój b??d, mo?esz w profilu nacisn?? zak?adk? ,,Ustawienia”.

ikona opinie o chwilówkodawcyOpinie o Big Credit

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *