1. Chwilówki online
  2. >
  3. Blinck

Blinck – chwilówki, opinie, kontakt

W firmie Blinck mo?esz wzi?? po?yczk? przez Internet. Bez zb?dnych formalno?ci i konieczno?ci wychodzenia z domu. Ca?a procedura jest bardzo prosta i nie powinna Ci zaj?? wi?cej ni? 30 minut. Czy warto skorzysta? z us?ug firmy Blinck?

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

200 - 15000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

100 - 1500 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Blinck logo
Ocena: 4
(ilość ocen: 4)
Dokładna nazwa firmy: Lens Finance S.A.
Siedziba firmy: ul. Rtm Witolda Pileckiego 63, Warszawa
E-mail: kontakt@blinck.pl
Telefon kontaktowy: 519 200 800
NIP: 9512425581
REGON: 366135950
KRS: 0000654197

Blinck- szybkie chwilówki bez BIK?

Nie ma tak prosto. Chocia? Blinck specjalizuje si? w udzielaniu pozabankowych po?yczek na raty, to sprawdza swoich klientów w BIK i KRD. ?eby stara? si? o kredyt musisz mie? czyst? histori? kredytow?. Je?eli spe?ni?e? ten warunek, to mo?esz stara? si? o po?yczk? w kwotach od 1000 z? do 10 000 z?. Okres kredytowania waha si? od 6 do 48 miesi?cy. U?atwieniem jest natomiast to, ?e przy braniu takiej chwilówki na raty nie jest wymagane za?wiadczenie o dochodach.

Do kogo jest skierowana oferta chwilówek Blinck?

Aby stara? si? o t? chwilówk? rataln? musisz spe?nia? nast?puj?ce warunki:  mie? nie mniej ni? 24 lata i nie wi?cej ni? 70 lat, posiada? pe?n? zdolno?? do czynno?ci prawnych, mie? status konsumenta, czyli by? osob? prywatn? (Blinck jak i inne firmy oferuj? chwilówki na dowód tylko dla osób prywatnych), posiada? polskie obywatelstwo, mie? aktualny dowód osobisty albo paszport), mieszka? na terytorium Polski, mie? wystarczaj?c? na sp?at? po?yczki zdolno?? kredytow?, uzyska? pozytywny wynik weryfikacji w BIK i rejestrach d?u?ników (to nie s? chwilówki dla zad?u?onych), nie mo?na mie? równie? aktywnych lub zaleg?ych zobowi?za? finansowych wobec Blinck. Wymagany jest te? aktywny telefon komórkowy oraz adres e-mail.

W jaki sposób wzi?? po?yczk? na raty w Blinck?

Ca?a procedura ubiegania si? o po?yczk? rataln? w Blinck odbywa si? drog? elektroniczn?. W pierwszej kolejno?ci osoba zainteresowana powinna wybra? kwot? po?yczki oraz okres sp?aty. Kolejnym etapem jest wype?nienie formularza. We wniosku nale?y poda? dane osobowe, takie jak: imi?, nazwisko, oraz numer dowodu osobistego). Trzeba równie? ujawni? informacje o miesi?cznych wydatkach i wynagrodzeniu. Nie ma jednak na szcz??cie obowi?zku przedstawiania za?wiadczenia o dochodach od pracodawcy. W dalszej kolejno?ci wnioskuj?cy musisz wykona? przelew weryfikacyjny w kwocie 1 z?. Jest to obowi?zkowe, poniewa? dzi?ki temu instytucja pozabankowa mo?e zweryfikowa? to?samo?? potencjalnego klienta. Ostatnim etapem procedury jest czekanie na przelew z firmy Blinck. S? one wysy?ane natychmiastowo po wydaniu przez po?yczkodawc? pozytywnej decyzji. Jednak rzeczywisty czas, w którym pieni?dze znajd? si? na Twoim koncie jest zale?ny od polityki transferowej banku.

Jakie informacje o po?yczkobiorcy weryfikuje Blinck?

Firma Blinck, aby zbada? zdolno?? kredytow? klienta, potrzebuje informacji o jego historii kredytowej i ewentualnym zad?u?eniu. Blinck sprawdza potencjalnych klientów w nast?puj?cych rejestrach: BIK – Biurze Informacji Kredytowej, KRD – Krajowym Rejestrze D?ugów, Rejestrze D?u?ników ERIF, BIG Infomonitor, oraz w Krajowym Biurze Informacji Gospodarczej. Je?eli masz negatywn? histori? kredytow?, to raczej nie masz co liczy? na otrzymanie po?yczki, lecz w naszym serwisie znajdziesz wiele firm które oferuj? chwilówki bez BIK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *