1. Chwilówki online
 2. >
 3. Bocian Po?yczki

Bocian Po?yczki – opinie, po?yczki, kontakt

Bocian Po?yczki nale?y do firmy EVEREST FINANSE S.A., która dzia?a na polskim rynku od 2000 roku. Od 2014 roku ?wiadczy swe us?ugi na terenie ca?ego kraju. Oferuje po?yczki zarówno dla osób prywatnych (równie? rolników), jak i firm. Jest sponsorem Polskiego Zwi?zku Narciarskiego oraz Polskiej Reprezentacji w Skokach Narciarskich.
Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

200 - 15000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

100 - 1500 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Bocian Po?yczki logo
Ocena: 2.8
(ilość ocen: 5)
Dokładna nazwa firmy: Everest Finanse Sp. Z O.O. Sp. K.
Siedziba firmy: ul. Stary Rynek 88, Pozna?
E-mail: biuro@bocianpozyczki.pl
Telefon kontaktowy: 600 100 100
NIP: 783-17-22-320
REGON: 360730596
KRS: 541824

Podstawowe informacje o Bocian Po?yczka

Bocian Po?yczki oferuje po?yczki w wysoko?ci od 600 z?. Okres sp?aty to 35, 44 lub 52 tygodnie. Stali klienci mog? liczy? na mo?liwo?? elastycznego dostosowania oferty – wysoko?? raty mog? ustali? do swoich aktualnych mo?liwo?ci finansowych. Bocian Po?yczki zapewnia terenow? obs?ug? po?yczki za po?rednictwem doradcy klienta. Oznacza to, ?e po?yczkobiorca otrzymuje gotówk? wprost do domu. Po?yczk? mo?na otrzyma? w postaci gotówki lub karty przedp?aconej. Raty sp?acasz bezpo?rednio doradcy klienta, który przyje?d?a do Twojego domu w umówionych terminach. Najogólniej mówi?c, jest to tzw. po?yczka bez wychodzenia z domu.

Jakich po?yczek udziela Bocian Po?yczki?

Staraj?c si? o Po?yczk? Domow? (dla klientów indywidualnych), nale?y wykona? nast?puj?ce kroki:

 • skontaktowa? si? z przedstawicielem Bocian Po?yczki pod numerem telefonu 600 100 100 lub
 • wys?a? SMS o tre?ci KONTAKT pod numer 7057 (koszt SMS-a to 62 grosze brutto) lub
 • wys?a? zapytanie online za pomoc? formularza dost?pnego na stronie internetowej Bocian Po?yczki,
 • doradca klienta skontaktuje si? z Tob?, aby przedstawi? Ci warunki po?yczki,
 • je?eli b?dziesz zdecydowany wzi?? po?yczk? i otrzymasz pozytywn? decyzj? kredytow? (maksymalnie do 48 godzin), b?dziesz móg? umówi? si? na spotkanie z doradc? klienta,
 • doradca klient przyjedzie na wskazany przez Ciebie adres, podpiszesz umow?, po czym otrzymasz gotówk?.

Bocian Po?yczki udziela równie? po?yczek dla firm. Je?eli jeste? zainteresowany tak? po?yczk?, zadzwo? pod 600 100 100 i z?ó? wniosek. Na spotkanie z doradc? oprócz kserokopii dowodu to?samo?ci nale?y przygotowa?:

 • kserokopi? wpisu w CEIDG (Centralna Ewidencja I Informacja o Dzia?alno?ci Gospodarczej),
 • 3 ostatnie odcinki z ZUS-u,
 • PIT za ubieg?y rok.

Jestem rolnikiem – co musz? zrobi?, aby otrzyma? gotówk??

Rolnicy, którzy ubiegaj? si? o po?yczk? w Bocian Po?yczka, musz? przygotowa? na spotkanie z doradc?:

 • kserokopi? dowodu to?samo?ci,
 • za?wiadczenia z gminy o osi?ganych dochodach,
 • kopi? aktu w?asno?ci ziemi,
 • 3 ostatnie odcinki z KRUS-u.

Jak? kwot? po?yczki mog? otrzyma??

Firma oferuje po?yczki w wysoko?ci od 600 z?. Ostateczna kwota po?yczki ustalana jest indywidualnie z klientem po ocenie jego sytuacji finansowej oraz zdolno?ci do sp?acenia zobowi?zania. Nowi klienci mog? zaci?gn?? po?yczk? na okres 35 tygodni. Ogólnie Bocian Po?yczki oferuje trzy okresy sp?aty: 35, 44 oraz 52 tygodnie.

Kto mo?e zosta? klientem Bocian Po?yczki?

Aby otrzyma? po?yczk?, nale?y spe?ni? nast?puj?ce warunki:

 • mie? uko?czone 18 lat,
 • nie mie? wi?cej ni? 75 lat,
 • mie? nadany numer PESEL,
 • atutem zwi?kszaj?cym szanse na uzyskanie po?yczki jest posiadanie sta?ego miejsca zamieszkania oraz sta?ego ?ród?a dochodu.

Jakie dokumenty s? niezb?dne do otrzymania po?yczki od Bocian Po?yczki?

Do wniosku o po?yczk? nale?y do??czy? kserokopi? dokumentu to?samo?ci oraz za?wiadczenie o dochodach (je?eli jeste? zatrudniony na umow? o prac?). W przypadku emerytury lub renty wymagane jest do??czenie kserokopii decyzji o przyznaniu ?wiadczenia.

Czy Bocian Po?yczki sprawdza BIK?

Bocian Po?yczki weryfikuje informacje zawarte w BIK, jednak wed?ug zapisów na stronie firmy b?d?c d?u?nikiem BIK, mo?na otrzyma? po?yczk?. Ka?dy wniosek traktowany jest indywidualnie i tak w?a?nie rozpatrywany. Przyznanie po?yczki jest uzale?nione g?ównie od obecnej sytuacji finansowej klienta.

Na stronie Bocian Po?yczki brak informacji o tym, czy firma weryfikuje klienta w innych bazach (KRD, BIG, ERIF).

Na co mog? wyda? gotówk? od Bocian Po?yczki?

Cel po?yczki jest dowolny. Klient nie ma obowi?zku informowania doradcy o tym, dlaczego i na jaki cel potrzebuje dodatkowej gotówki.

Kiedy musz? sp?aci? pierwsz? rat??

Sp?ata zaci?gni?tego zobowi?zania rozpoczyna si? w ci?gu 7 dni od dnia otrzymania po?yczki. Podczas podpisywania umowy ustalasz m.in. dzie? tygodnia oraz godzin? cotygodniowych wizyt. Musisz liczy? si? z tym, ?e doradca klienta b?dzie co tydzie? przyje?d?a? do Ciebie po odbiór raty. Sp?aty zapisywane s? na Karcie Sp?aty Klienta, która jest potwierdzeniem dokonywanych p?atno?ci. Nale?y przechowywa? j? w bezpiecznym miejscu oraz jej nie zgubi?.

Co zrobi? w przypadku problemów z terminow? sp?at? po?yczki?

Je?eli masz problemy z terminow? sp?at? zobowi?zania, koniecznie skontaktuj si? z doradc? klienta, który jest przypisany do obs?ugi Twojej po?yczki. Po przeanalizowaniu sytuacji zaproponuje Ci rozwi?zanie problemu w sposób satysfakcjonuj?cy obie strony.

Czy mog? sp?aci? po?yczk? wcze?niej?

Oczywi?cie, je?eli chcesz sp?aci? zobowi?zanie wcze?niej, skontaktuj si? z doradc? klienta, który jest przypisany do obs?ugi Twojej po?yczki.

ikona opinie o chwilówkodawcyOpinie o Bocian Po?yczki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *