1. Chwilówki online
  2. >
  3. Boss Po?yczka

Boss Po?yczka – chwilówki, opinie, kontakt

Je?eli prowadzisz firm? to doskonale wiesz, ?e czasami trudno jest zarobi? na wszystkie op?aty i wynagrodzenia dla pracowników. Wtedy dobrym rozwi?zaniem jest szybka po?yczka. Najlepiej taka, któr? mo?na wzi?? przez internet, aby nie traci? czasu na dojazdy. Kredyt dla firm przyda si? równie? wtedy, gdy chcesz rozwin?? w?asn? dzia?alno??. Czy Boss Po?yczka to dobre miejsce, aby skorzysta? z mo?liwo?ci uzyskania pieni?dzy na Twoj? firm??

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

200 - 15000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

100 - 1500 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Boss Po?yczka logo
Ocena: 2.67
(ilość ocen: 3)
Dokładna nazwa firmy: Business Online Sales Systems Sp z o.o.
Siedziba firmy: ul. Pu?awska 14, Warszawa
E-mail: info@bosspozyczka.pl
Telefon kontaktowy: 801 40 40 40
NIP: 5342427508
REGON: 141918409
KRS: 0000332371

Kilka s?ów o Boss Po?yczce

Boss Po?yczka oferuje po?yczki gotówkowe dla ma?ych firm na start oraz dla profesjonalistów. Boss Po?yczka jest sposobem finansowania dla mikroprzedsi?biorców oraz dla specjalistów. Jest to firma udzielaj?ca wsparcia w takich sytuacjach, gdy klasyczna bankowo?? nie ma odpowiedniej oferty lub skorzystanie z niej jest zwi?zane z konieczno?ci? przed?o?enia wielu za?wiadcze? oraz dokumentów. Pieni?dze w tym serwisie s? ?atwo dost?pne, a ca?a procedura ich uzyskania b?yskawiczna. Wysoko?? raty jest dopasowana do mo?liwo?ci klienta. Takie w?a?nie po?yczki pozabankowe s? oferowane przez firm? Boss Po?yczka dla firm na start oraz dla ma?ych firm bez zb?dnych za?wiadcze?. O po?yczk? gotówkow? mo?e stara? si? ka?dy przedsi?biorca. Ca?y proces ubiegania si? o po?yczk? i jej otrzymania nie powinien zaj?? wi?cej ni? jeden dzie?. Boss Po?yczka wyró?nia si? przejrzyst? ofert?, ?atwym procesem wnioskowania, szybko?ci? i prostot? (ca?a procedura odbywa si? przez internet, nie ma konieczno?ci wychodzenia z domu, dost?pno?ci? (nie potrzeba sk?ada? ?adnych dokumentów przy ubieganiu si? o po?yczk?), czas (pieni?dze znajd? si? na Twoim rachunku bankowym w czasie 24 godzin), wysok? skuteczno?ci?. Boss Po?yczka to bardzo dobre rozwi?zanie dla osób, które poszukuj? ?róde? finansowania dla ju? otwartego biznesu oraz dla nowych firm. Oferta Boss Po?yczka jest skierowana do ka?dego, kto prowadzi dzia?alno?? gospodarcz?. Równie? dla sektora MSP, startup’ów oraz osób pracuj?cych w oparciu o samozatrudnienie. Kwota po?yczki to od 1000 do 10 000 z?otych. Mo?na j? roz?o?y? maksymalnie na 24 raty.

Kto mo?e skorzysta? z chwilówki dla firm w serwisie Boss Po?yczka?

Aby ubiega? si? o po?yczk? nale?y mie? zarejestrowan? dzia?alno?? gospodarcz? oraz prawid?owo wype?ni? wniosek znajduj?cy si? na stronie internetowej po?yczkodawcy. Gdy ju? uzupe?nisz wniosek to Boss Po?yczka przeprowadza szybk? analiz? kredytow? i na tej podstawie podejmuje decyzj? o przyznaniu po?yczki. O po?yczk? mo?e ubiega? si? ka?dy przedsi?biorca, ju? od pierwszego dnia prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej. Nie s? wymagane ?adne dokumenty poza aktualnym dowodem osobistym.

Jak d?ugo czeka si? na po?yczk? w firmie Boss Po?yczka?

Zazwyczaj pieni?dze wyp?acane s? w czasie 24 godzin od otrzymania potwierdzenia podpisania przez Ciebie umowy. W wyj?tkowych sytuacjach ten termin mo?e wynie?? do 7 dni. Po?yczk? mo?esz otrzyma? na wskazane we wniosku konto bankowe lub odebra? je na poczcie w postaci czeku GIRO.

W jaki sposób wzi?? kredyt dla firm w Boss Po?yczce?

W Boss Po?yczka nie s? wymagane dokumenty rejestrowe, dokumenty ksi?gowe albo bankowe, por?czenia, zabezpieczenia. Jest to firma w bardzo du?ym stopniu dopasowuj?ca si? do oczekiwa? klientów. Ca?y proces uzyskania po?yczki jest bardzo szybki. Nie wymaga zb?dnych formalno?ci. To dobre rozwi?zanie dla ka?dego przedsi?biorcy, któremu zale?y na czasie. Dzi?ki po?yczce szybko zdob?dziesz potrzebne Ci ?rodki finansowe. W bardzo krótkim czasie gotówka znajdzie si? na Twoim rachunku bankowym. Aby ubiega? si? o kredyt musisz mie? zarejestrowan? w Polsce dzia?alno?? gospodarcz?. Zaraz po otwarciu firmy, mo?esz ubiega? si? o po?yczk?. Nie mo?esz figurowa? w ?adnym rejestrze d?u?ników BIG (Infomonitor, KRD i ERIF). Nale?y równie? mie? sta?y adres zamieszkania w Polsce. Najpierw nale?y wybra? kwot? oraz okres sp?aty po?yczki na naszej stronie internetowej https://bosspozyczka.pl. Nast?pnie z?o?y? wniosek o po?yczk?. Aby to zrobi? nale?y wype?ni? krótki formularz na stronie Boss Po?yczka. Decyzj? kredytow? otrzymasz natychmiast. Maksymalnie w ci?gu godziny. W?a?ciwie wype?niony oraz kompletny wniosek przyspieszy ca?y proces. Decyzja zostanie Ci przekazana e-mailowo lub telefonicznie.

Jakie informacje o po?yczkobiorcy sprawdza Boss Po?yczka?

Boss Po?yczka weryfikuje klientów w nast?puj?cych rejestrach d?u?ników:

  • Big Infomonitor- Biurze Informacji Gospodarczej,
  • KRD- Krajowy Rejestr D?ugów,
  • Rejestrze D?u?ników ERIF.

Jak sp?aci? po?yczk? w serwisie Boss Po?yczka?

Masz prawo do sp?acenia ca?o?ci lub cz??ci po?yczki bez dodatkowych op?at przed terminem wyznaczonym w umowie. Boss Po?yczka ma obowi?zek rozliczy? z Tob? po?yczk? w terminie 14 dni od dnia sp?aty przez Ciebie ca?o?ci zobowi?zania. Je?eli po?yczka b?dzie sp?acona w dzie? wolny od pracy, to kwota b?dzie zaksi?gowana w nast?pny dzie? roboczy. Gdy masz problem ze sp?at? chwilówki, to skontaktuj si? z Biurem Obs?ugi Klienta pod numerem telefonu 801 40 40 40. Na pewno po?yczkodawca postara si? znale?? dla Ciebie jak najlepsze rozwi?zanie.

ikona opinie o chwilówkodawcyOpinie o Boss Po?yczka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *