1. Chwilówki online
  2. >
  3. Cardina

Cardina – chwilówki, opinie, kontakt

Firma Cardina w 2017 roku uzyska?a licencj? Krajowej Instytucji P?atniczej. Jako pierwsza oferuje pozabankow? kart? p?atnicz? dla wszystkich. Dzi?ki temu masz dost?p do szybkiej gotówki, kiedy tylko chcesz i gdzie chcesz. Cardina wspó?pracuje z Bankiem Santarder i firm? MasterCard. Jest to rodzaj chwilówki dla zad?u?onych. Co trzeba zrobi?, ?eby otrzyma? tak? kart? i w jaki sposób ona dzia?a?

Cardina logo
Ocena: 3.33
(ilość ocen: 3)
Chwilówka od ręki!
Dokładna nazwa firmy: Cardina Sp. z o.o.
Siedziba firmy: Wo?oska 5, Warszawa
E-mail: info@cardina.pl
WWW: www.cardina.pl
Telefon kontaktowy: 221003223
Godziny pracy: Pn. - Pt. 07:00-22:00,
Sob. - Nd 10:00-18:00

NIP: 521 373 88 21
REGON:
KRS: 623659

Kto mo?e z?o?y? wniosek o wydanie karty kredytowej Cardina?

O wydanie karty kredytowej Cardina mo?e si? ubiega? ka?dy, kto: ma obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej, jest w wieku od 21 do 65 lat, ma aktywny telefon komórkowy. Czy to wszystko? Tak, nale?y pami?ta? tylko o tym, ?e obecnie mo?na mie? jednocze?nie tylko jedn? kart? kredytow? Cardina.

Limit na karcie kredytowej Cardina

Cardina oferuje swoim klientom limity kredytowe na karcie w wysoko?ci od 600 do 5000 z?otych. Jednak trzeba wzi?? pod uwag? fakt, ?e wysoko?? udzielonego limitu jest zale?na od zdolno?ci kredytowej po?yczkobiorcy. Plusem jest to, ?e klient mo?e zawsze z?o?y? wniosek o zwi?kszenie limitu na karcie przed internet. Mo?na to zrobi? na nast?puj?ce sposoby: za po?rednictwem panelu klienta, telefoniczne przez kontakt z biurem obs?ugi klienta, wysy?aj?c e-mail, lub bezpo?rednio w siedzibie firmy Cardina, wype?niaj?c specjalny formularz, który mo?na pobra? z ich strony internetowej. Taki wniosek o zwi?kszenie limitu na karcie mo?na równie? wys?a? poczt? tradycyjn?. W czasie sk?adania wniosku o kart? jest mo?liwo?? wydania dyspozycji przelewu (FastCash) do 80 procent przyznanego limitu. Wtedy masz gwarancj?, ?e ?rodki znajd? si? na Twoim rachunku bankowym w ci?gu jednego dnia roboczego od wydania takiego polecenia. Pozosta?ymi ?rodkami b?dzie mo?na dysponowa? ju? bezpo?rednio z karty. Zostanie ona wys?ana razem z numerem PIN na wskazany przez Ciebie adres. Warto równie? zwróci? uwag? na to, ?e je?eli w danej chwili nie masz potrzeby korzystania z karty Cardina, to nie ponosisz ?adnych kosztów. Op?aty i prowizje znajdziesz w Tabeli op?at i Prowizji w zak?adce Dokumenty.

Wniosek o wydanie karty Cardina

Karta Cardina jest rodzaje takiej chwilówki bez BIK. Nie musisz spe?nia? wielu warunków, a pieni?dze znajd? si? na Twoim koncie w bardzo krótkim czasie. Jednak przejd?my do konkretów. Wniosek o wydanie karty Cardina mo?na z?o?y? przez Internet, wype?niaj?c dost?pny na ich stronie formularz. Musisz w nim poda? nast?puj?ce dane: dowód osobisty, numer rachunku bankowego, adres e-mail, numer Twojego telefonu komórkowego. Minimalny limit na karcie, jaki mo?esz otrzyma? to 600 z?. Jednak przy terminowej sp?acie tej chwilówki na raty, istnieje mo?liwo?? zwi?kszenia tego limitu. Podpisanie umowy nast?puje przez akceptacj? przez Ciebie warunków umowy. Aby to zrobi? musisz wykona? przelew weryfikacyjny w kwocie 1 grosza. Numer rachunku bankowego, na który musisz wykona? przelew, zostanie do Ciebie przes?any po pozytywnej weryfikacji z?o?onego wniosku w wiadomo?ci e-mail.

Sp?ata chwilówki na dowód w postaci karty kredytowej

Limit na karcie kredytowej przyznawany jest na okres 12 miesi?cy. Chwilówki na dowód trzeba sp?aca? w wyznaczonym terminie, to limit zostaje przed?u?ony na kolejny rok.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *