1. Chwilówki online
  2. >
  3. Chwilówki bez BIK

Ranking: chwilówki bez BIK

Staranie si? o kredyt w banku mo?e by? utrudnione, w przypadku osób, które nie mog? pochwali? si? dobr? histori? w BIK. A co zrobi?, je?li pieni?dze s? niezb?dne? Otó?, jedynym wyj?ciem wydaj? si? by? chwilówki bez BIK.
Szanujemy Was czas, dlatego przygotowali?my ranking chwilówek bez BIK – bez zb?dnej zw?oki znajdziecie odpowiedni? po?yczk? dla siebie

kuki.pl logo
Ocena: 3.78
(ilość ocen: 23)
Kwota pożyczki

200 - 5000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Lendon.pl logo
Ocena: 3.69
(ilość ocen: 26)
Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Netcredit logo
Ocena: 3.77
(ilość ocen: 22)
Kwota pożyczki

300 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Finbo logo
Ocena: 4.6
(ilość ocen: 5)
Kwota pożyczki

200 - 5000 zł

Czas na spłatę

1 - 30 dni

Szybka Gotówka logo
Ocena: 3.92
(ilość ocen: 12)
Kwota pożyczki

400 - 5000 zł

Czas na spłatę

7 - 65 dni

Extra Portfel logo
Ocena: 3.47
(ilość ocen: 19)
Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Viasms logo
Ocena: 3.73
(ilość ocen: 11)
Kwota pożyczki

100 - 1500 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Spis tre?ci

Chwilówki bez BIK – czy warto je zaci?ga??

Z du?ej liczby fraz wpisywanych w internecie ?atwo wywnioskowa?, ?e chwilówki online bez BIK ciesz? si? ogromnym zainteresowaniem. Czy takie oferty s? jednak naprawd? godne uwagi? Czy rzeczywi?cie powinni?my si? ba? rejestru BIK? Postanowili?my sprawdzi? te kwestie.

Firmy po?yczkowe przesz?y ogromn? metamorfoz? w ci?gu ostatnich kilkunastu lat, a rynek pozabankowy sta? si? powa?nym konkurentem dla oferty kredytów i po?yczek proponowanych przez banki. Wzros?o tak?e zaufanie do po?yczkodawców pozabankowych. Z badania Kantar TNS wynika, ?e instytucjom po?yczkowym ufa 17% Polaków, a w ci?gu ostatniego roku to zaufanie wzros?o a? o 54%, czyli wi?cej ni? mia?o to miejsce w przypadku banków i SKOK-ów.

Dzi? rynek po?yczek pozabankowych nie jest ju? kojarzony z ofert? dla osób zad?u?onych, które nie maj? szansy na kredyt w banku. Nic dziwnego, skoro wed?ug badania Ipsos wi?kszo?? klientów firm po?yczkowych to osoby posiadaj?ce sta?? prac?, zarabiaj?cy cz?sto powy?ej ?redniej krajowej, korzystaj?cy codziennie z internetu (st?d zainteresowanie po?yczkami online) i sp?acaj?cy swoje zobowi?zania w terminie. To osoby, które unikaj? po prostu kolejek i skomplikowanych formalno?ci w bankach. Co jednak z pozosta?ymi klientami firm po?yczkowych? Wielu z nich ma k?opoty z regulowaniem swoich zobowi?za?. Doskonale wiedz?, ?e mog? mie? problem z otrzymaniem kredytu w banku, dlatego zwracaj? si? do firm po?yczkowych, szukaj?c chwilówki bez BIKu przez internet.

BIK – postrach po?yczkobiorcy?

Zanim zastanowimy si?, czy po?yczka bez BIK jest rzeczywi?cie korzystna i warto bra? j? pod uwag?, poszukuj?c dobrej oferty po?yczkowej, nale?y zastanowi? si?, dlaczego Biuro Informacji Kredytowej (BIK) wzbudza taki postrach u wielu Polaków. BIK to instytucja, która zosta?a za?o?ona przez Zwi?zek Banków Polskich oraz banki prywatne w 1997 roku i od tamtego czasu zbiera, a tak?e przetwarza dane o kredytobiorcach i po?yczkobiorcach. To mi?dzy innymi dzi?ki tej instytucji banki, a od niedawna tak?e firmy po?yczkowe, wiedz?, komu mo?na bezpiecznie po?yczy? pieni?dze, a jakiego klienta lepiej unika?.

Cz??? osób s?dzi, ?e skoro znale?li si? w rejestrze BIK, to sta?o si? co? z?ego. Ma?o tego, niektórzy Polacy s? przekonani, ?e dopiero spó?nienie si? ze sp?at? na przyk?ad jednej raty, powoduje wpisanie ich do BIK. To wszystko niedopowiedzenia i b??dne informacje, które spowodowane s? niewiedz? na temat tego, czym naprawd? zajmuje si? Biuro Informacji Kredytowej. BIK nie jest wcale postrachem po?yczkobiorcy czy batem na niesolidnych d?u?ników. Na stronie tej instytucji mo?na przeczyta?, ?e 24 mln Polaków ma histori? kredytow? w BIK, z czego 90% to pozytywne informacje kredytowe. Takie dane mog? wr?cz u?atwi? zaci?gni?cie po?yczki. BIK nie jest zatem batem na d?u?ników, ale jest po prostu rejestrem Polaków, którzy zaci?gn?li kredyt lub po?yczk? wraz z informacj?, czy zad?u?enie jest sp?acane w terminie.

Jakie dane zbiera BIK?

Z powy?szych informacji wynika zatem, ?e sama obecno?? w BIK nie jest powodem do zmartwienia. Ta instytucja wprowadza wpis do swojego rejestru w nast?puj?cych sytuacjach:

  • gdy osoba wnioskuje o kredyt lub po?yczk?;
  • gdy por?cza si? kredyt lub po?yczk?;
  • gdy sp?aca si? kredyt lub po?yczk?.

Wystarczy zatem po?yczy? pieni?dze od jakiej? instytucji finansowej, ?eby znale?? si? w rejestrze BIK. Biuro Informacji Kredytowej przechowuje u siebie dane osobowe kredytobiorcy oraz informacje na temat zaci?gni?tej po?yczki lub kredytu – data podpisania umowy, rodzaj zobowi?zania, waluta, okres sp?aty, a tak?e aktualne saldo zad?u?enia.

Czy mo?na si? nie zgodzi? na przekazanie informacji do BIK? Je?li dana instytucja wspó?pracuje z Biurem Informacji Kredytowej (banki obowi?zkowo), to brak zgody na przekazanie danych do BIK b?dzie oznacza? rezygnacj? z zaci?gni?cia zobowi?zania.

Negatywna historia w BIK

Wspomnieli?my ju?, ?e wi?kszo?? informacji przechowywanych w BIK jest pozytywna, ale 10% to ju? negatywna historia kredytowa. O ile pozytywne informacje mog? zosta? usuni?te natychmiast po sp?aceniu po?yczki (korzystniej jest je pozostawi? na okres kolejnych 5 lat, co zaznacza si? w podpisywanej umowie po?yczkowej), o tyle negatywne dane nawet bez zgody po?yczkobiorcy pozostaj? w rejestrze BIK przez 5 lat od sp?aty zobowi?zania. Negatywna historia w BIK dotyczy przede wszystkim opó?nie? w sp?atach po?yczek.

Warto wiedzie?, ?e firmy po?yczkowe, które wspó?pracuj? z BIK, kieruj? si? tak?e ocen? punktow? (scoring) przygotowywan? przez t? instytucj?. Im wi?cej punktów zostanie przyznanych wnioskuj?cemu o po?yczk?, tym bardziej jest on wiarygodny dla po?yczkodawcy. Najwi?cej punktów odejmowanych jest w?a?nie za nieterminow? sp?at? zobowi?za?, a dopiero w dalszej kolejno?ci za du?? liczb? posiadanych kredytów i przekroczenie limitu kredytowego na karcie kredytowej.

Czy wszystkie firmy po?yczkowe korzystaj? z BIK?

Je?li w przesz?o?ci kto? mia? problem z terminow? sp?at? po?yczki w banku lub firmie po?yczkowej, jedynym rozwi?zaniem dla niego mog? by? w?a?nie chwilówki bez dok?adnej weryfikacji. K?opot polega na tym, ?e coraz wi?cej firm po?yczkowych zaczyna wspó?pracowa? z Biurem Informacji Kredytowej. Znowu mo?na si? odwo?a? do danych zawartych na stronie internetowej BIK. Ta instytucja chwali si?, ?e ju? niemal 90% firm po?yczkowych korzysta z rejestru Biura Informacji Kredytowej. W praktyce bywa z tym jednak ró?nie. O ile wi?kszo?? pozabankowych po?yczkodawców rzeczywi?cie pobiera dane z BIK na temat klientów, o tyle nie wszystkie z nich przekazuj? dane o udzielonych po?yczkach do BIK lub robi? to, gdy po?yczkobiorca zalega ze sp?at? zobowi?zania powy?ej 60 dni. Je?li zatem z?a historia kredytowa wynika z opó?nie? w sp?acie po?yczki, nie zawsze zostanie to odnotowane w BIK. Z drugiej strony mo?e si? tak?e zdarzy?, ?e wszystkie d?ugi sp?acono, ale nie zosta?o to odnotowane w BIK. Dlatego warto co pewien czas zamawia? raport Biura Informacji Kredytowej na temat naszej osoby i zweryfikowa? zawarte w nim informacje.

Chwilówki online bez BIK, czyli drogie oferty

Gdy oka?e si?, ?e historia po?yczkobiorcy w Biurze Informacji Kredytowej jest rzeczywi?cie z?a, pozostaj? mu tylko oferty bez weryfikacji w tym rejestrze. Pojawia si? jednak pytanie, czy rzeczywi?cie warto je zaci?ga?. Skoro wiele instytucji po?yczkowych decyduje si? wspó?pracowa? z BIK, robi? to nie bez powodu. Dzi?ki rejestrowi Biura Informacji Kredytowej mog? dok?adniej zweryfikowa? klienta, dowiedzie? si?, czy jest solidnym po?yczkobiorc? i nie mia? w przesz?o?ci problemów ze sp?at? swoich zobowi?za?. Dzi?ki BIK po?yczkodawcy minimalizuj? ryzyko zwi?zane z po?yczeniem pieni?dzy i mog? zaoferowa? ta?sze po?yczki.

?atwo si? domy?li?, ?e chwilówka bez BIK jest bardziej ryzykowna dla instytucji finansowych, a zatem jest po prostu droga. W jej przypadku oprocentowanie jest zwykle du?o wy?sze ni? przy po?yczkach z BIK, czyli du?o wy?sze s? koszty po?yczenia pieni?dzy. Nale?y mie? tego ?wiadomo??, wybieraj?c tak? chwilówk?. Z drugiej strony to, ?e po?yczkodawca nie sprawdza klienta w BIK, nie oznacza, ?e w ogóle go nie weryfikuje. Niektóre firmy po?yczkowe rezygnuj? ze sprawdzania danych w Biurze Informacji Kredytowej, ale za to przeszukuj? rejestry d?u?ników (np. BIG, ERIF, KRD). Je?li kto? ma d?ugi i zosta?o to odnotowane w jednym z wymienionych tu rejestrów, po?yczkodawca nie udzieli mu po?yczki nawet bez BIKu przez internet lub jeszcze bardziej podniesie wysoko?? jej oprocentowania.

Gdzie po dobr? chwilówk? bez weryfikacji?

Zanim podpisze si? umow? z po?yczkodawc?, warto zastanowi? si?, czy rzeczywi?cie po?yczenie pieni?dzy jest jedynym rozwi?zaniem k?opotów finansowych. Je?li nie ma innego wyj?cia i trzeba skorzysta? z drogiej chwilówki bez weryfikacji w Biurze Informacji Kredytowej, warto dok?adnie przeanalizowa? ró?ne oferty. To pozwoli znale?? najkorzystniejsz?, czyli po prostu najta?sz?. Mo?na to zrobi?, wchodz?c po kolei na stron? www ka?dego po?yczkodawcy, ale zajmie to bardzo du?o czasu i poch?onie wiele wysi?ku. Aby to wyeliminowa?, zacz?to przygotowywa? specjalne rankingi – chwilówki online bez BIK, jak na przyk?ad w naszym serwisie. Dobry ranking uwzgl?dnia nie tylko koszty po?yczki, ale tak?e inne parametry oferty (np. wysoko?? dost?pnej kwoty, formalno?ci itp.).

Chwilówki, które s? udzielane z pomini?ciem weryfikacji historii kredytowej klienta, to drogie oferty, dlatego nale?y z nich korzysta? tylko w ostateczno?ci. Gdy potrzeba b?yskawicznie pieni?dzy, takie po?yczki mog? by? jedynym rozwi?zaniem. Zawsze jednak nale?y zad?u?a? si? z g?ow?, maj?c pewno??, ?e b?dzie si? w stanie sp?aci? zobowi?zanie w terminie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *