1. Chwilówki online
  2. >
  3. Chwilówki bez za?wiadcze?

Ranking: chwilówki bez za?wiadcze?

Z za?o?enia chwilówka ma by? szybk? po?yczk? przy minimum formalno?ci. I tak rzeczywi?cie jest, ale decyduj?c si? na tak? form? finansowania trzeba pami?ta? o kilku sprawach. W naszym serwisie podpowiadamy o jakich 🙂

Je?li wiecie z jakim ryzykiem wi??e si? zaci?ganie szybkich po?yczek, to poni?ej prezentujemy ranking chwilówek bez za?wiadcze? – bez formalno?ci i w maksymalnie krótkim czasie otrzymacie pieni?dze na swój rachunek bankowy.

kuki.pl logo
Ocena: 3.78
(ilość ocen: 23)
Kwota pożyczki

200 - 5000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Vivus.pl logo
Ocena: 3.33
(ilość ocen: 18)
Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 61 dni

Szybka Gotówka logo
Ocena: 3.92
(ilość ocen: 12)
Kwota pożyczki

400 - 5000 zł

Czas na spłatę

7 - 65 dni

Viasms logo
Ocena: 3.73
(ilość ocen: 11)
Kwota pożyczki

100 - 1500 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Extra Portfel logo
Ocena: 3.47
(ilość ocen: 19)
Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Miloan logo
Ocena: 3.58
(ilość ocen: 12)
Kwota pożyczki

300 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Chwilówki bez za?wiadcze? – co musicie wiedzie?!

Chwilówka bez za?wiadcze? – minimum formalno?ci

Kredyty czy po?yczki w bankach to niezliczona ilo?? formalno?ci, które nale?y spe?ni?. Przy niekorzystnej historii w BIK, czy zbyt du?ej ilo?ci zobowi?za?, uzyskanie takiego wsparcia finansowego mo?e by? nie tylko trudne, ale i czasoch?onne. Niestety, nie ka?dy mo?e pozwoli? sobie na taki komfort jak czekanie wiele dni, czy tygodni. W takich przypadkach przychodz? z pomoc? chwilówki bez za?wiadcze?, które s? wr?cz na wyci?gni?cie r?ki…

Najwi?ksz? zalet? chwilówek bez za?wiadcze? jest ich dost?pno?? oraz minimalna liczba formalno?ci, któr? trzeba spe?ni? i wype?ni? 😉 By uzyska? tak? po?yczk? wystarczy by? obywatelem Polski oraz posiada? wa?ny dokument to?samo?ci np. dowód osobisty. Chwilówkodawcy nie wymagaj? ani za?wiadczenia o zarobkach z miejsca pracy, czy z innych ?róde?. Ewentualnie mo?emy zosta? poproszeni o wype?nienia o?wiadczenia o uzyskiwanych dochodach – takie dokumenty nie s? weryfikowane i zostaj? tylko do wiadomo?ci firmy po?yczkowej.

Kolejn? formalno?ci?, któr? nale?y spe?ni? jest aktywny rachunek bankowy lub numer telefonu. W pierwszym przypadku to po naszej stronie b?dzie le?a?o wys?anie przelewu weryfikacyjnego na symboliczn? kwot? (1 gr, czy 1 z?). W drugiej mo?liwo?ci, to po?yczkodawca wy?le na podany przez nas numer kod SMS. Po udanej weryfikacji powinni?my otrzyma? pieni?dze – w jakim czasie? Wszystko zale?y od firmy – czasami trwa to kilka minut, czasami nawet godzin?.

I to tyle – tylko tyle trzeba, by otrzyma? chwilówk? bez za?wiadcze? 🙂

Chwilówka bez za?wiadcze? nie zawsze bez BIK

Jednak trzeba pami?ta?, ?e w tych minimalnych formalno?ciach jest te? drugie dno. Jakie? Cz??? firm po?yczkowych chocia? wymaga tylko okazania si? dowodem osobistym, to wi?kszo?? z nich sprawdza potencjalnego kredytobiorc? w BIK, czy KRD. Z?a historia i d?ugi mog? przekre?li? zaci?gni?cie chwilówki bez za?wiadcze?. Je?li nie posiadacie dobrej historii kredytowej to zapraszamy Was do strony: Chwilówki bez BIK.

Bierzesz chwilówk? bez za?wiadcze? – na to zwró? uwag?!

Chocia? chwilówki s? ?atwo dost?pne i mo?na je przeznaczy? na dowolny cel, to jak to w ?yciu bywa – jest i te? drugia strona medalu. Przed zaci?gni?ciem takiej po?yczki musicie mie? ?wiadomo??, ?e to pomoc finansowa, której RRSO si?ga kilkuset czy kilku tysi?cy procent. W Polsce obowi?zuj? tzw. ustawa antylichwiarska, ale firmy po?yczkowe znalaz?y sposób, by obej?? przepisy…

Zaci?gaj?c kredyt czy po?yczk? zawsze zwracamy uwag? na oprocentowanie, w przypadku chwilówek mo?e to by? mylna informacja. Szybkie po?yczki nie s? zbyt wysoko oprocentowane, gdy? zabrania tego ustawa, jednak firmy chwilówkowe obesz?y ten sposób i przerzuci?y koszty na wysokie op?aty manipulacyjne, administracyjne, ubezpieczenie. Dlatego RRSO jest takie wysokie. Na to musicie uwa?a?!

Dlaczego ranking chwilówek bez za?wiadcze??

Wybór odpowiedniej chwilówki bez za?wiadcze? nie jest ?atwym, a przynajmniej szybkim zadaniem. I w tym miejscu przychodzi z pomoc? nasz portal chwillowki.pl. Dla ka?dego profilu po?yczkobiorcy przygotowali?my zestawienie najlepszych, dost?pnych ofert na rynku. To w?a?nie z nami znajdziecie optymaln? ofert? dla siebie.

Opracowuj?c nasz ranking zwrócili?my uwag? na oprocentowanie, koszty oko?o chwilówkowe, czyli np. op?aty manipulacyjne, administracyjne. Liczy?y si? te? dla nas takie elementy jak np. obs?uga klienta, d?ugo?? sp?aty, obci??enia za nieterminow? sp?at?. Powy?ej mo?ecie zobaczy? rezultat naszej ci??kiej i wyt??onej pracy 🙂 Mamy nadziej?, ?e znajdziecie dzi?ki nam, najlepsz? chwilówk? bez za?wiadcze?!