1. Chwilówki online
  2. >
  3. Chwilówki dla bezrobotnych

Ranking: chwilówki dla bezrobotnych

Przyj??o si?, ?e chwilówk? mo?e otrzyma? praktycznie ka?dy doros?y, posiadaj?cy dowód osobisty. Jednak w praktyce bywa z tym ró?nie i cz??? firm po?yczkowych nie udziela szybkiego wsparcia finansowego osobom poni?ej 20. roku ?ycia (wi?cej: Chwilówki od 18 lat), czy emerytom (wi?cej: Chwilówki dla emerytów). Równie? nieco utrudnione zadanie, by wzi?? chwilówk? maj? osoby bezrobotne. Ale i dla nich jest deska ratunku.

Na podstawie dost?pnych danych firm po?yczkowych, przygotowali?my niniejszy ranking chwilówek dla bezrobotnych. Mamy nadziej?, ?e u?atwili?my Wam znalezienie najlepszej po?yczki! Zapraszamy!

Lendon.pl logo
Ocena: 3.69
(ilość ocen: 26)
Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Vivus.pl logo
Ocena: 3.41
(ilość ocen: 17)
Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 61 dni

Viasms logo
Ocena: 3.73
(ilość ocen: 11)
Kwota pożyczki

100 - 1500 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Solcredit logo
Ocena: 3.31
(ilość ocen: 13)
Kwota pożyczki

100 - 5000 zł

Czas na spłatę

5 - 50 dni

Extra Portfel logo
Ocena: 3.47
(ilość ocen: 19)
Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Chwilówki dla bezrobotnych – co musicie wiedzie?!

Czy bezrobotni mog? otrzyma? chwilówk??

Wi?kszo?? firm po?yczkowych wymaga od swoich klientów nie tylko dowodu osobistego, ale równie? o?wiadczenia o uzyskiwanych dochodach (dane najcz??ciej nie s? sprawdzane u np. pracodawcy). Cz??? weryfikuje równie? BIK po?yczkobiorców. Jednak na rynku, dzia?aj? te? chwilówkodawcy, którzy ?wiadomie oferuj? chwilówki dla bezrobotnych. W przeciwie?stwie do banków, pozabankowe instytucje po?yczkowe nie dzia?aj? pod komisj? nadzoru finansowego i s? to prywatne firmy, które graj? wed?ug w?asnych zasad.

Takie rozwi?zanie ma zarówno swoje plusy i minusy. Na korzy?? jest to, ?e nawet osoba bez dochodu mo?e zaci?gn?? niezb?dn? kwot?. Z drugiej strony brak nadzoru mo?e odbi? si? niekorzystnie na naszych portfelach – wysokie RRSO, czy wysokie koszty za opó?nienia w sp?acie to tylko wierzcho?ek góry lodowej.

To jednak nie koniec – warto pami?ta?, ?e z firm? po?yczkow? trudniej negocjowa? umorzenie d?ugu czy ugod?.

Je?li jednak jeste?cie zdecydowani na wzi?cie chwilówki dla bezrobotnych to podpowiadamy, jak zrobi? to na korzystnych warunkach.

Chwilówki dla bezrobotnych – na co zwróci? uwag??

Nie chcemy powtarza? do znudzenia, ale chwilówki to stosunkowo drogi interes patrz?c pod k?tem kosztów. RRSO, czyli rzeczywista roczna stopa oprocentowania si?ga kilkuset, a nierzadko kilku tysi?cy procent. Oznacza to, ?e zaci?gaj?c po?yczk? w wysoko?ci 500 z? na 5 dni przy RRSO na poziomie 1152%, b?dziemy musieli odda? a? 550,70 z?! Okropnie du?o, prawda? Dlatego, je?li nie musicie to nie zaci?gajcie chwilówek. Gdy to jedyne wyj?cie dla Was, to przeczytajcie uwa?nie poni?sze informacje.

Przede wszystkim starajcie si? zaci?gn?? chwilówk? dla bezrobotnych o jak najni?szym RRSO – wtedy koszty b?d? ni?sze. Pami?tajcie, ?e wp?yw na RRSO ma nie tylko oprocentowanie, ale równie? szereg dodatkowych kosztów, takich jak np. ubezpieczenie, koszty administracyjne, koszty manipulacyjne.

Zwró?cie te? uwag? na termin sp?aty – wybierzcie taki, w którym na pewno b?dziecie posiada? odpowiedni? kwot? do uregulowania zobowi?zania. Jest to bardzo wa?ne, gdy? ka?de opó?nienie to szereg dodatkowych kosztów – kary za opó?nienie, czy przed?u?enie to kwoty rz?du kilkudziesi?ciu, czy kilkuset z?otych.

Dok?adnie przeczytajcie umow? chwilówki! Pami?tajcie, to instytucje prywatne, brak nadzoru komisji mo?e spowodowa?, ?e w umowie znajd? si? bardzo niekorzystne zapisy.

Po?yczki równie? dla osób bez udokumentowanych dochodów

Chwilówki dla bezrobotnych, to tak?e dobre rozwi?zanie dla osób, które nie posiadaj? udokumentowanych dochodów. W przypadku tego typu po?yczek nie trzeba wype?nia? o?wiadczenia o osi?ganych zarobkach. Wystarczy dokument to?samo?ci np. dowód osobisty, aktywny rachunek bankowy i w ci?gu kilku minut, czy godzin osoba ubiegaj?ca si? o pieni?dze mo?e je otrzyma?.

Ranking chwilówek dla bezrobotnych

Znalezienie firmy po?yczkowej, która udziela chwilówek dla bezrobotnych nie graniczy z cudem, ale mo?e poch?on?? sporo czasu. Dlatego postanowili?my Was troch? wyr?czy? i przygotowali?my specjalny ranking chwilówek dla bezrobotnych, z którym znajdziecie optymaln? ofert?.

Opracowuj?c nasz ranking chwilówek dla bezrobotnych uwzgl?dnili?my nie tylko RRSO, ale tak?e koszty przed?u?enia, mo?liwe wysoko?ci kwot do zaci?gni?cia, terminy sp?aty.

Uwaga: je?li nie musicie – nie zaci?gajcie chwilówek dla bezrobotnych! Szybkie po?yczki to wysokie koszty, a nierozs?dne ich zaci?ganie, mo?e spowodowa?, ?e wpadniecie w spiral? d?ugów!

O po?yczkach dla bezrobotnych wi?cej mo?esz przeczyta? w artykule: https://chwilowo.pl/wiedza/pozyczka-dla-bezrobotnych/.