1. Chwilówki online
  2. >
  3. Chwilówki dla emerytów

Ranking: chwilówki dla emerytów

Chyba nikt nie ma w?tpliwo?ci, ?e chwilówki jest ?atwiej wzi?? ni? kredyt w banku. Firmy po?yczkowe nie stawiaj? zbyt wygórowanych wymaga? przy ich zaci?ganiu – najcz??ciej wystarczy dowód oraz poprawna historia w BIK, czy KRD. Jednak w wielu przypadkach, du?? przeszkod? jest wiek potencjalnego chwilówkobiorcy.

Nieco utrudnione ?ycie w ?wiecie chwilówek maj? osoby w wieku 18, czy 19 lat, a tak?e te, które uko?czy?y 65 lat. Na szcz??cie nie jest to beznadziejna sytuacja i na rynku funkcjonuje kilka instytucji po?yczkowych, które po?ycz? pieni?dze 18-latkowi (wi?cej na Chwilówki od 18 lat), czy 65-latkowi.

Poni?ej prezentujemy najlepsze chwilówki dla emerytów – serdecznie zapraszamy!

Szybka Gotówka logo
Ocena: 3.92
(ilość ocen: 12)
Kwota pożyczki

400 - 5000 zł

Czas na spłatę

7 - 65 dni

Vivus.pl logo
Ocena: 3.33
(ilość ocen: 18)
Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 61 dni

Netcredit logo
Ocena: 3.77
(ilość ocen: 22)
Kwota pożyczki

300 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Lendon.pl logo
Ocena: 3.69
(ilość ocen: 26)
Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Chwilówki dla emerytów – co musicie wiedzie?!

Wszystko o chwilówki dla emerytów

Wi?kszo?? firm po?yczkowych, udziela chwilówek osobom w wieku 20-65 lat. W tych granicach bez problemu osoby ch?tne zaci?gn? takie zobowi?zanie finansowe. Je?li ?apiecie si? w tym pu?apie wiekowym, to nawet, gdy jeste?cie emerytami powinni?cie otrzyma? zastrzyk finansowy z instytucji po?yczkowej. Dlaczego?

Otó? emeryci, w odpowiednim wieku, s? postrzegani jako grupa, która posiadaj?c sta?e ?ród?o dochodu, jest wiarygodna i dla banków, i dla pozabankowych instytucji po?yczkowych. Dzi?ki regularnym wp?ywom, wyegzekwowanie d?ugu po?yczkodawcy nie jest obci??one zbyt wysokim ryzykiem. Problem zaczyna pojawia? si?, gdy emeryt przekroczy 65. rok ?ycia.

Do osób, które przekroczy?y 65 lat, pozabankowe instytucje po?yczkowe podchodz? nieco bardziej ostro?nie. Udzielenie po?yczki takiej osobie mo?e wi?za? si? z ryzykiem, i? nie zdarzy ona go sp?aci?. Jednak, na naszym rynku dzia?a kilka firm, które po?ycz? pieni?dze osobie powy?ej 65 lat – dobra wiadomo?? jest taka, ?e ich liczba ci?gle ro?nie! S? te? tacy chwilówkodawcy, którzy oferuj? swoje produkty klientom powy?ej 70., czy 80. roku ?ycia.

Firmy, które po?yczaj? emerytom, równie? tym po przekroczeniu 65. roku ?ycia, oferuj? chwilówki na poziomie kilkudziesi?ciu, kilkuset, a nawet kilku tysi?cy z?otych. Co zrozumia?e, chwilówkodawcy po?yczaj? pieni?dze zwykle na krótki okres czasu – bardzo cz?sto tylko do 30 dni.

Na co chwilówka dla emeryta?

Podobnie, jak w przypadku np. chwilówki na dowód, b?d?c emerytami, mo?ecie zaci?gn?? szybk? po?yczk? na dowolny cel m.in. na za?atanie dziury bud?etowej w domu, op?acenie zaleg?ych rachunków, niespodziewane wydatki, czy na wykup niezb?dnych leków.

Nie zalecamy zaci?ga? chwilówki w przypadku ch?ci sp?acenia ni? wcze?niej zaci?gni?tego zobowi?zania. Nie warto tak?e korzysta? z szybkich po?yczek, je?li pieni?dze nie s? nam niezb?dne!

Pami?tajcie: chwilówki to najdro?sze po?yczki na rynku!

Jakie formalno?ci dla emeryta?

Najcz??ciej pozabankowe instytucje po?yczkowe podobnie, jak w przypadku innych klientów, od emerytów oczekuj? potwierdzenia swojej to?samo?ci – bardzo cz?sto wystarczy dowód osobisty. Rzadko, mo?e by? wymagany odcinek emerytury.

Po poprawnej weryfikacji danych, mo?ecie otrzyma? chwilówk? nawet w ci?gu kilku minut – do r?ki lub na konto bankowe.

Nasz ranking chwilówek dla emerytów

Emeryci, którzy nie przekroczyli 65. roku ?ycia s? ?akomym k?skiem dla pozabankowych instytucji po?yczkowych, dlatego wi?kszo?? z nich bez problemu otrzyma po??dan? kwot?. Niestety, osoby, które uko?czy?y 65 lat, mog? mie? spory problem z uzyskaniem tego rodzaju wsparcia finansowego. I znalezienie odpowiedniej firmy, mo?e troch? zaj??. W zwi?zku z tym, przygotowali?my ranking chwilówek dla emerytów.

Z nasz? pomoc? znajdziecie po?yczkodawc?, który oferuje chwilówk? dla emerytów, równie? tych co przekroczyli 65 lat. Nasz ranking to zestawienie aktualnych ofert, dzi?ki którym zaoszcz?dzicie czas, ale równie? pieni?dze. Dlaczego?

Nasz ranking chwilówek dla emerytów to tak?e prezentacja wszystkich kosztów, a tym samym przestawiamy pe?ne RRSO. W zale?no?ci od firmy mo?e ona si?ga? nawet kilku tysi?cy procent. Z nami wybierzecie najta?sz? opcj? dla swojej kieszeni! Zapraszamy!