1. Chwilówki online
  2. >
  3. Chwilówki dla studentów

Ranking: chwilówki dla studentów

Studenckie ?ycie to raczej intensywny okres, któremu mo?e sprosta? tylko mocne zdrowie oraz portfel bez dna. Kieszonkowe od rodziców, czy dorywcza praca niekoniecznie zaspokoi potrzeby m?odej osoby, stawiaj?cej pierwsze kroki w doros?ym ?yciu. I w tym miejscu z pomoc? id? firmy po?yczkowe. Poni?ej prezentujemy najlepsze oferty dla ?aków – zapraszamy do naszego rankingu!

Szybka Gotówka logo
Ocena: 3.92
(ilość ocen: 12)
Kwota pożyczki

400 - 5000 zł

Czas na spłatę

7 - 65 dni

Vivus.pl logo
Ocena: 3.33
(ilość ocen: 18)
Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 61 dni

Viasms logo
Ocena: 3.73
(ilość ocen: 11)
Kwota pożyczki

100 - 1500 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Po?yczka Plus logo
Ocena: 3.4
(ilość ocen: 15)
Kwota pożyczki

200 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Chwilówki dla studentów – co musicie wiedzie?!

Chwilówki dla studentów – jest na to szansa?

Nie da si? ukry?, ?e studenci to nie jest wymarzony target firm chwilówkowych. Wi?kszo?? z nich nie posiada sta?ych dochodów, co mo?e sprawia? problem ze sp?at? zaci?gni?tego zobowi?zania. Jednak bior?c pod uwag? fakt, ?e sami chwilówkodawcy nie stawiaj? zbyt wygórowanych wymaga? przed potencjalnymi klientami, mo?liwo?? zaci?gni?cia szybkiej po?yczki otwiera si? tak?e przed studentami.

Wi?kszo?? ?aków bez problemu powinna wzi?? chwilówk? – chyba, ?e widnieje w KRD, czy ma niekorzystn? histori? w BIK. Je?li to nie stoi na przeszkodzie, to bez ??dnego wi?kszego k?opotu, student mo?e wzi?? po?yczk? przez Internet, czy w oddziale firmy.

Warto mie? na uwadze, ?e firmy po?yczkowe niech?tnie udzielaj? chwilówek osobom poni?ej 20-21. roku ?ycia. Dlatego na pieni?dze z szybkiej po?yczki maj? mniejsze szanse studenci pierwszych lat. Je?li macie 18 lub 19 lat to zapraszamy do: Chwilówki od 18 lat.

Jakie formalno?ci dla studenta?

Wielokrotnie w naszym serwisie informowali?my, ?e wzi?cie chwilówki nie jest trudne i wi?kszo?? osób staraj?cych si? o pieni?dze otrzymuje je. Podobnie rzecz wygl?da ze studentami. Wystarczy spe?ni? niewiele formalno?ci 🙂

Je?li chcecie zaci?gn?? szybk? po?yczk? to niezb?dny do tego b?dzie Wam wa?ny dokument to?samo?ci – to na jego podstawie firma chwilówkowa Was zweryfikuje. Cz??? firm mo?e wymaga? wype?nienia o?wiadczenia o dochodach – nie jest ono sprawdzane. Kolejnym elementem w uk?adance jest aktywne konto bankowe, z którego b?dziecie musieli wys?a? przelew weryfikacyjny. Cz??? chwilówkodawców umo?liwia weryfikacj? telefoniczn? – na wskazany przez Was numer zostanie wys?any specjalny kod SMS.

Po poprawnym sprawdzeniu danych i spe?nieniu wymogów instytucji po?yczkowej, w ci?gu kilku minut, czy godzin (wszystko zale?y od polityki danej firmy) zostan? Wam wyp?acone pieni?dze.

Kiedy nie warto bra? studenckiej chwilówki?

Na wst?pie chcemy przytoczy? kilka faktów – chwilówka to by? mo?e dobre rozwi?zanie, ze wzgl?du na szybk? wyp?at? pieni?dzy. Niestety, wielu studentów nie zdaje sobie sprawy, ?e takie po?yczki s? koszmarnie kosztowne. Chwilówka to nie s? ?atwe pieni?dze do zgarni?cia, to wysokie koszty, które pr?dzej czy pó?niej nale?y odda?. A z tym wi?kszo?? studentów ma ju? problem.

Brak regularnych wp?ywów mo?e by? przyczynkiem do wpadni?cia w spiral? d?ugów – nieterminowa sp?ata to nie tylko odsetki, to tak?e szereg op?at, które mo?e doliczy? po?yczkodawca. Z pewno?ci? nie zawaha si? tego uczyni?, gdy tylko minie termin sp?aty. A wyj?cie z takiego nieterminowego zad?u?enia mo?e okaza? si? bardzo trudne, dlatego podpowiadamy Wam, kiedy nie warto zaci?gn?? chwilówki.

Chwilówki to drogi biznes i je?li pieni?dze z niej nie s? Wam niezb?dne do ?ycia, to jej nie bierzcie! Nie decydujcie si? na szybk? po?yczk? tylko dlatego, ?e chcecie i?? na kolejn? imprez?, zabra? sympati? do kina, czy kupi? sobie nowy gad?et lub ubranie! Lepiej z tego zrezygnujcie i odczekajcie do kolejnego miesi?ca. Serio, dobrze Wam radzimy. A je?li faktycznie nie mo?ecie si? powstrzyma? przed wydatkiem, to id?cie sobie dorobi? na inwentaryzacj?, czy rozdawanie ulotek 🙂

Ranking chwilówek dla studentów

Chwilówki dla studentów to stosunkowo szeroki wachlarz mo?liwo?ci – w g?szczu ofert mo?na si? naprawd? pogubi?. Dlatego przygotowali?my nasz ranking chwilówek dla studentów. Nie chcemy ?eby?cie tracili czas, który mogliby?cie przeznaczy? na przyjemno?ci, czy poszukiwania pracy, na szukanie dobrej i rzetelnej oferty po?yczki.

Porównali?my oraz zestawili?my dost?pne na rynku produkty i stworzyli?my na ich podstawie najlepszy ranking chwilówek dla studentów. Zapraszamy 🙂