1. Chwilówki online
  2. >
  3. Chwilówki na dowód

Ranking: chwilówki na dowód

Chwilówki to szybkie po?yczki, które udzielane s? nie przez instytucje bankowe, a pozabankowe. A te stawiaj? inne wymogi przed potencjalnymi klientami. Najkrócej rzecz ujmuj?c – chwilówki to minimum formalno?ci, które ograniczone s? do zweryfikowania danych personalnych oraz czasami sprawdzenia po?yczkobiorcy w biurach informacji gospodarczej.

kuki.pl logo
Ocena: 3.78
(ilość ocen: 23)
Kwota pożyczki

200 - 5000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Finbo logo
Ocena: 4.6
(ilość ocen: 5)
Kwota pożyczki

200 - 5000 zł

Czas na spłatę

1 - 30 dni

Solcredit logo
Ocena: 3.31
(ilość ocen: 13)
Kwota pożyczki

100 - 5000 zł

Czas na spłatę

5 - 50 dni

Viasms logo
Ocena: 3.73
(ilość ocen: 11)
Kwota pożyczki

100 - 1500 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Szybka Gotówka logo
Ocena: 3.92
(ilość ocen: 12)
Kwota pożyczki

400 - 5000 zł

Czas na spłatę

7 - 65 dni

Smart po?yczka logo
Ocena: 3.7
(ilość ocen: 10)
Kwota pożyczki

200 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Vivus.pl logo
Ocena: 3.41
(ilość ocen: 17)
Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 61 dni

Netcredit logo
Ocena: 3.77
(ilość ocen: 22)
Kwota pożyczki

300 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Chwilówki na dowód – co musicie wiedzie?!

Po?yczka na dowód – oczywi?cie!

Nie ma w tym nic odkrywczego, bo ka?da po?yczka jest na dowód osobisty. Wystarczy posiada? wa?ny dokument i drzwi do ?wiata chwilówek staj? przed nami otworem! Oczywi?cie musimy pami?ta?, ?e wi?kszo?? firm po?yczkowych dokona jeszcze jednej, czasami niezbyt korzystnej dla nas weryfikacji.

Po?yczki na dowód to bardzo cz?sto weryfikacja w KRD, BIG, czy BIK, wi?c je?li nasza historia kredytowa pozostawia sporo do ?yczenia, to odsy?amy do strony: Chwilówki dla zad?u?onych, Chwilówki bez BIK.

Dla kogo chwilówki na dowód?

Chwilówki na dowód to idealne rozwi?zanie dla osób, którym trudno jest zaci?gn?? kredyt w banku oraz tym, zarabiaj?cym pieni?dze w sposób nieudokumentowany. Ponadto, jest to te? dobre wyj?cie dla osób, które s?: rencistami, pracuj? na tzw. umowach ?mieciowych, czy otrzymuj? stypendia lub alimenty.

Przy chwilówkach na dowód niewymagane jest za?wiadczenie o zarobkach, które mog?oby by? k?opotliwe w przypadku wy?ej wymienionych osób.

Jak przebiega weryfikacja?

By w ogóle otrzyma? chwilówk? na dowód nale?y uzupe?ni? odpowiedni formularz – wystarczy poda? dane personalne oraz te z dowodu. Nast?pnie s? one weryfikowane najcz??ciej poprzez przelew bankowy, czy specjalny kod SMS-owy, który otrzymamy na wskazany przez nas numer telefonu. W przypadku przelewu bankowego nale?y ze swojego konta przela? odpowiedni? kwot? (z regu?y jest to 1 grosz lub 1 z?), je?li wszystko b?dzie si? zgadza?, zostaniemy poprawnie zweryfikowani 🙂

O czym warto pami?ta??

Chwilówka na dowód, to dobre rozwi?zanie, je?li potrzebujemy pieni?dzy natychmiast, a nie posiadamy za?wiadczenia o zarobkach. Niestety, jest te? druga strona medalu – oczywi?cie s? to koszty takiej po?yczki.

Chocia? firmy po?yczkowe bardzo cz?sto i ch?tnie podkre?laj?, ?e ich chwilówka jest oprocentowana na 0%, to tak naprawd? za tym wszystkim mog? sta? dodatkowe koszty! A s? one niema?e…

Mówimy w tym przypadku o kosztach, przez które RRSO mo?e wzrosn?? do kilkuset, czy kilku tysi?cy procent! I w rezultacie niska po?yczona kwota, po doliczeniu wszystkich op?at mo?e urosn?? do wysokiej sumy, któr? b?dzie nam trudno sp?aci?.

W dodatku, przykra niespodzianka mo?e nas spotka?, je?li nie oddamy chwilówki w terminie – tutaj mo?e zala? nas fala kolejnych kosztów…

Pami?tajcie: nie zaci?gajcie chwilówki, je?li pieni?dze nie s? Wam niezb?dne do ?ycia. Po drugie nie zaci?gajcie szybkich po?yczek, ?eby sp?aci? nimi poprzednie po?yczki!:-)

Ranking chwilówek na dowód

Chwilówka na dowód? Dlaczego nie? Ale musicie mie? ?wiadomo??, ?e znalezienie tej najlepsze czasami graniczy z cudem. Postanowili?my Wam u?atwi? nieco zadanie i przygotowali?my specjalny ranking chwilówek na dowód.

Nie chcemy si? znowu powtarza?, ?e dzi?ki nam zaoszcz?dzicie czas – wiadomo, ?e to prawda 🙂 Bo nasze opracowanie prezentuje tylko najlepsze oferty chwilówek na dowód. Uwzgl?dnili?my wiele zmiennych – nie tylko koszty, ale równie? terminy sp?at, koszty nieterminowych sp?at, czy po prostu samo podej?cie po?yczkodawcy do klienta.

Na tej podstawie powsta? nasz ranking chwilówek na dowód, który pomo?e Wam zaoszcz?dzi? czas, pieni?dze i nerwy. Zapraszamy!