1. Chwilówki online
 2. >
 3. Chwilówkomat

Chwilówkomat – chwilówki, opinie, kontakt

Szybko, tanio i przy minimum formalno?ci – oto cele, które stawia przez sob? Chwilówkomat udzielaj?cy po?yczek drog? internetow?. Jakie konkretnie warunki proponowane s? klientom? To w?a?nie sprawdzili?my i zebrali?my dla Was wszystkie istotne informacje.

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

200 - 15000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

100 - 1500 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Chwilówkomat logo
Ocena: 4.13
(ilość ocen: 8)
Dokładna nazwa firmy: Primus Finance sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. Rodziny Hiszpa?skich 8, Warszawa
E-mail: kontakt@chwilowkomat.pl
Telefon kontaktowy: 22 212 87 67
NIP: 521-371-77-01
REGON: 363443466
KRS: 0000594858

Szybka gotówka w jedn? chwil? – chwilówkomat.pl

Marka Chwilówkomat powsta?a w grudniu 2015 roku i nale?y do Primus Finance sp.z o.o., a w?a?cicielem tej spó?ki jest cypryjska firma Winterfox Asset Management Limited – i oto ca?y rodowód omawianego po?yczkodawcy.

Ten chwilówkodawca szczyci si?, ?e do udzielania po?yczki wystarczy tylko chwila i minimum formalno?ci – wnioski sk?adane za po?rednictwem witryny internetowej. By otrzyma? wsparcie nie musimy przedstawia? ?adnych za?wiadcze?.

Jak jednak przedstawia si? oferta Chwilówkomatu? Maksymalna kwota po?yczki to 4 000 z?, a czas sp?aty wynosi od 7 do 30 dni. Na nowych klientów czeka pierwsza chwilówka, natomiast po?yczkobiorcy, którzy maj? problem ze sp?at? zobowi?zania, mog? refinansowa? chwilówk?. Szczegó?y opisujemy poni?ej 🙂

Jak zaci?gn?? chwilówk? w Chwilówkomacie?

Bardzo prosto: wystarczy wej?? na nasz? stron? porównywarki chwilówek i wybra? za pomoc? suwaków kwot?, której potrzebujemy, oraz czas sp?aty zobowi?zania. Nast?pnie zak?adamy konto internetowe na chwilówkomat.pl i uzupe?niamy formularz z danymi osobowymi. Podane przez nas informacje mog? by? weryfikowane na dwa sposoby:

za pomoc? przelewu weryfikacyjnego – nie jest to jednak przelew wykonywany bezpo?rednio z naszego rachunku osobistego, ale za po?rednictwem BlueCash. Transakcja wykonana powinna by? na kwot? jednego z?otego – suma ta jest nam zwracana po weryfikacji danych;

za pomoc? tzw. Szybkiej Weryfikacji – jest to aplikacja Instator AB, za po?rednictwem, której logujemy si? na rachunek bankowy, a program zczytuje nasze dane teleadresowe, a tak?e informacje o dochodach i wydatkach.

Od nas i naszych preferencji zale?y oczywi?cie to, jak? form? weryfikacji wybierzemy. Cho? Szybka Weryfikacja jest promowana jako bezpieczna forma sprawdzenia danych, to nie mamy wp?ywu na to, jakie konkretnie dane zostan? odczytane i przes?ane na zewn?trzne serwery. Otrzymujemy rzecz jasna zapewnienie, ?e nie s? one przetwarzane w innych celach ni? do udzielenia po?yczki. Samo przechowywanie danych mo?e budzi? jednak w?tpliwo?ci – je?li wycieknie informacja z firmy po?yczkowej, to b?d? to nasze dane osobowe. Gdyby natomiast hakerzy w?amali si? na serwery aplikacji, to poza podstawowymi informacjami o nas b?d? równie? te, które sk?adaj? si? na obraz naszej zdolno?ci kredytowej (cho? nie mamy pewno?ci na jakim poziomie szczegó?owo?ci). Warto jednak zastanowi? si? chwil?, zanim zalogujemy si? na swoje konto za pomoc? zewn?trznej aplikacji. Oby jednak nigdy nie zdarzy?a si? sytuacja, w której b?dziemy mogli napisa?: “a ostrzegali?my”.

Dla dociekliwych przedstawiamy jeszcze, jakie dok?adnie dane (poza tymi podstawowymi) musimy poda? w formularzu zg?oszeniowym. Po?yczkodawca pyta o nasz stan cywilny, a tak?e wykszta?cenie. Opisa? równie? musimy nasze miesi?czne dochody i ich ?ród?o, dzie? otrzymywania wyp?aty oraz wykonywany zawód. Jeste?my równie? zobowi?zani poda? dane naszego pracodawcy, wraz z telefonem kontaktowym umo?liwiaj?cym weryfikacj? tych informacji. Po?yczkodawc? interesuj? równie? nasze inne zobowi?zania finansowe i sumy, jakie miesi?cznie na nie wydajemy. Chwilówkomat pyta równie? o liczb? osób w gospodarstwie domowym oraz o to, czy jeste?my w?a?cicielami samochodu. Uzupe?niaj?c wniosek musimy zatem uzbroi? si? w cierpliwo??. A mia?o by? minimum…

Po uzupe?nieniu tych wszystkich danych zostaje nam jedynie czekanie na decyzj? po?yczkodawcy 🙂

Chwilówkomat – jakie formalno?ci?

Czasem po?yczkodawcy zaskakuj? nas swoimi wymaganiami wobec potencjalnych klientów – na przyk?ad potwierdzenia za pomoc? GPSa przebywania na terenie Polski w chwili sk?adania wniosku. W tym przypadku mo?na jednak spokojnie odetchn?? – by otrzyma? chwilówk? wystarczy jedynie spe?nia? poni?sze wymagania i mie?:

 • dowód osobisty,
 • numer telefonu komórkowego,
 • konto osobiste.

Jak zatem wida?, formalne wymagania wobec klientów s? do?? standardowe.

Do kogo skierowana jest chwilówek w Chwilówkomat?

Po?yczkodawcy cz?sto stosuj? pewne ograniczenia wiekowe dla osób ubiegaj?cych si? o zastrzyk gotówki. S? równie? firmy takie jak Wonga, które nie stawiaj? tego typu wymaga? przed chwilówkobiorcami.

A jak si? ma rzecz w Chwilówkomacie? Tutaj ka?dy, kto chce otrzyma? po?yczk?, powinien mie? co najmniej 18 i nie wi?cej ni? 75 lat. W ten sposób po?yczkodawca chce dotrze? do jak najwi?kszej liczby osób – a te maj?ce wi?cej ni? 75 lat do?? rzadko korzystaj? z Internetu i mog?yby mie? trudno?ci z samodzielnym wype?nieniem formularza zg?oszeniowego.

Czy weryfikowane s? rejestry d?u?ników?

Rejestry d?u?ników – to zagadnienie, które interesuje wielu ch?tnych do wzi?cia po?yczki. Cz?sto figurowanie w takim spisie odcina nam drog? do otrzymania dodatkowej gotówki. Dok?adnie tak jest w przypadku tego po?yczkodawcy – je?li zdarzy?o si? nam niesp?acanie zobowi?za?, to o chwilówce mo?emy zapomnie?. Jakie dok?adnie rejestry s? sprawdzane? Ju? wymieniamy:

 • Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.
 • Biuro Informacji Kredytowej S.A.

Nie jest to szeroka lista, ale je?li widniejecie w którym? rejestrze, to mo?emy poleci? nasze rankingi: chwilówki bez BIK, chwilówki dla zad?u?onych.

Podane wy?ej rejestry wyst?puj? w umowie ramowej, natomiast w formularzu informacyjnym s? jeszcze wymienione:

Ile mo?emy po?yczy? i na jak d?ugo?

Chwilówkomat oferuje swoim klientom po?yczki od 500 do 4 000 z?. Okres sp?aty to 7, 14, 21 lub 30 dni. Zaznaczy? jednak od razu musimy, ?e podana kwota jest maksymaln? i dost?pn? dopiero przy pi?tej chwilówce. Sumy, jakie mo?emy otrzyma? w zale?no?ci od ilo?ci wzi?tych (i ju? sp?aconych) po?yczek, przedstawiaj? si? nast?puj?co:

 • pierwsza po?yczka – 1 000 z?,
 • druga po?yczka – 1 500 z?,
 • trzecia po?yczka – 2 000 z?,
 • czwarta po?yczka – 3 000 z?,
 • pi?ta po?yczka – 4 000 z?.

Tutaj spotykamy si? z pewn? nie?cis?o?ci? – podane wy?ej informacje zaczerpni?te s? z dzia?u “Pytania i odpowiedzi” na stronie internetowej. Na suwakach mamy jednak inne dane, a mianowicie:

 • pierwsza po?yczka – 2 000 z?,
 • druga po?yczka – 2 500 z?,
 • trzecia po?yczka – 3 000 z?,
 • czwarta po?yczka – 3 500 z?,
 • pi?ta po?yczka – 4 000 z?.

Ró?nica mi?dzy kwotami w przypadku pierwszej po?yczki jest znaczna i powiedzmy szczerze, na stronie internetowej po?yczkodawcy nie powinno by? takich rozbie?no?ci…

Przyjrzyjmy si? jeszcze kosztom po?yczki: zaci?gaj?c zobowi?zanie na sum? 1000 z? do zwrotu po 30 dniach, b?dziemy musieli odda? 1282,00. Prowizja wynosi 274,50. A jak przedstawia si? RRSO? Ten wska?nik wynosi 1983,1% . To ca?kiem sporo, ale na dobr? spraw? Chwilówkomat to po?rednik pomi?dzy po?yczkobiorc?, a w?a?ciwymi po?yczkodawcami: Duo Finance Sp. z o.o. oraz Liberis Polska Sp. z o.o. RRSO jest zatem na poziomie typowym dla po?redników po?yczkowych. Takie firmy jednak umo?liwiaj? refinansowanie po?yczki, co mo?e by? korzystne dla osób, które przewiduj? trudno?ci w sp?acie swojego zobowi?zania, ale o tym ni?ej.

Jak szybko pieni?dze b?d? na koncie?

Firmy po?yczkowe cz?sto chwal? si?, ?e pieni?dze przelewaj? ju? w kwadrans po z?o?eniu wniosku – je?eli chodzi o Chwilówkomat, to marka ta postanowi?a nie rzuca? s?ów na wiatr. Mowa jest co prawda o “chwili” i “szybko?ci”, ale jak to wygl?da w praktyce?

Zacznijmy od tego, ?e godziny pracy po?yczkodawcy to 9:00-18:00 od poniedzia?ku do pi?tku – w tym czasie wnioski rozpatrywane s? na bie??co. Zg?oszenia zarejestrowane poza tymi godzinami b?d? weryfikowane dopiero nast?pnego dnia roboczego.

Jest za to dobra wiadomo?? dla potrzebuj?cych gotówki “na ju?”. Chwilówkomat korzysta z BlueCash, który gwarantuje szybkie przelewy i wspó?pracuje z naprawd? wieloma bankami. Je?li natomiast macie rachunki osobiste w banku, który nie jest obs?ugiwany przez t? us?ug?, to czas zaksi?gowania pieni?dzy na Waszym koncie b?dzie zale?a? od sesji bankowej.

Chwilówkomat i sp?ata po?yczki

Jak mantr? b?dziemy powtarza?, ?e terminowo to te? bezproblemowo. W przypadku tego po?yczkodawcy nie ma mo?liwo?ci roz?o?enia sp?aty na raty, wi?c bior?c po?yczk? nale?y dok?adnie przemy?le? kwot? oraz czas sp?aty – bezpieczniej jest po prostu wzi?? mniej.

Aby po?yczka zosta?a uznana za sp?acon? w terminie, pieni?dze musz? by? zaksi?gowane na koncie po?yczkodawcy w wyznaczonym dniu sp?aty. Warto wi?c przelew wykona? odpowiednio wcze?niej lub skorzysta? z us?ugi BlueCash.

Kiedy jednak pojawi? si? problemy z uregulowaniem p?atno?ci, to najlepiej jest si? skontaktowa? z Chwilówkomatem. I tutaj pojawia si? zaleta tego, ?e mamy do czynienia z po?rednikiem, a nie bezpo?rednio z podmiotem udzielaj?cym chwilówki. Klienci mog? bowiem skorzysta? z refinansowania po?yczki. To znaczy, ?e nasze zobowi?zanie sp?aci inna firma chwilówkowa i to jej b?dziemy musieli odda? pieni?dze, a pierwotne zobowi?zanie b?dzie formalnie sp?acone. Jakie s? minusy takiego rozwi?zania? S? to koszta – najpierw musimy ui?ci? op?at? za refinansowanie.

Co wa?ne, po?yczka refinansuj?ca mo?e ró?ni? si? kwot? od po?yczki pierwotnej – jest to bardziej elastyczne podej?cie ni? u innych po?redników chwilówkowych.

Mo?emy równie? sp?aci? zobowi?zanie przed terminem – wówczas mo?emy ubiega? si? o cz??ciowy zwrot kosztów po?yczki. Koniecznie jednak lepiej ustali? to najpierw z po?yczkodawc?.

Pierwsza po?yczka i programy lojalno?ciowe

Szerokie grono po?yczkodawców oferuje swoim klientom preferencyjne warunki w przypadku pierwszej po?yczki. Je?eli chodzi o t? firm? po?yczkow?, to jedynym uk?onem w stron? nowego klienta jest wysoko?? oferowanej kwoty – cho? tu nie mo?emy da? gwarancji jej wysoko?ci o czym pisali?my wy?ej. Zawiod? si? jednak ci, którzy szukaj? ofert darmowych po?yczek – tutaj ich nie u?wiadcz?.

ikona opinie o chwilówkodawcyOpinie o Chwilówkomat

3 thoughts on "Chwilówkomat"

 1. forfinka pisze:

  Dobre oferta pierwszej darmowej po?yczki.I rzeczywiscie jest tak szybko jak mowi?. Po zaakceptowaniu wnioskku dosta?am kaske na konto w ci?gu 5 minut. I nie bujam! Nie wiem czy ponownie skorzystam z oferty, bo jednak sprawdzi?am sobie koszta i niskie nie s?.
  Jednak ich promocje polecam jak najbardziej!

 2. anu pisze:

  Ogólnie ok. Da?abym maksymaln? ocen? bo przy wzi?ciu po?yczki zero problemow. Przelew szybko mi?a obs?uga. Prosty formularz. Jednak mieli jakie? problemy z systemem bo przez kilka dni nie by?am w stanie zalogowa? si? do programu ( chcia?am sp?aci? troch? wcze?niej). No i nie mog?am si? zalogowa? po sp?acie. Nie skutkowa?o to ?adn? strat? kasy jednak fajnie jakby takie rzeczy ogarniali.

 3. Bener pisze:

  Maj? do?? wysokie oprocentowanie. Tak wiec je?li chcecie skorzysta? z promocji pierwszej po?yczki to zdecydowanie na tak. Brar?em i jestem zadowolony, Kaska na koncie szybko, tak jak w umowie. Pewne problemy mia?em z wypelnieniem formularza ( strona mi si? zawiesi?a w trakcie i musialem wype?nia? jeszcze raz). Ale tak to wszystko ok. Jednak ju? druga po?yczka jest dos? droga. Szczególnie je?li bierzecie na d?uzej ni? na miesi?c.
  Aha.I z tego co wiem to nie maja mo?liwo?ci szybszej sp?aty po?yczki ani nie moi?na potem jej przed?u?y?.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *