1. Chwilówki online
  2. >
  3. Credilo

Credilo – opinie, po?yczki, kontakt

Credilo nie jest samodzieln? firm? po?yczkow?, a jedynie mark? po?rednicz?c? w udzielaniu kredytów. W?a?cicielem jej strony internetowej jest warszawski chwilówkodawca Findtredo , a faktycznie wnioski o przyznanie pieni?dzy rozpatruje maj?ca swoje biuro we Wroc?awiu firma Prosperial. Witryna Credilo to jedynie miejsce, w którym mo?na zostawi? kilka informacji o sobie.

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

200 - 15000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

100 - 1500 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Credilo logo
Ocena: 3.89
(ilość ocen: 9)
Dokładna nazwa firmy: Fintredo Financial Technology Sp. z o. o.
Siedziba firmy: al. Stanów Zjednoczonych 51/612, Warszawa
E-mail: info@credilo.com
Telefon kontaktowy: 71 728 18 88
NIP: 1132936615
REGON: 366933159
KRS: 0000671671

Jak wzi?? po?yczk? w Credilo?

Tak, jak w przypadku innych pozabankowych po?yczkodawców, aby ubiega? si? o szybki kredyt w tej firmie, nale?y odwiedzi? stron? internetow? Credilo i zarejestrowa? si? na niej. Nast?pnie trzeba wype?ni? wniosek o chwilówk?, wpisuj?c do niego swoje dane osobowe oraz precyzuj?c, ile pieni?dzy chcemy po?yczy? i w jakim czasie b?dziemy mogli je odda?. Wraz ze zmian? parametrów chwilówki, modyfikacji ulegaj? tak?e op?aty po?yczkowe. Po sporz?dzeniu wniosku nast?puje  proces skontrolowania zdolno?ci kredytowej klienta i jego to?samo?ci. ?eby j? potwierdzi?, mo?na wykona? przelew w wysoko?ci 1 z? na obs?ugiwany przez firm? rachunek bankowy ze swojego numeru konta podanego we wniosku albo skorzysta? w tym celu z aplikacji Instantor. Po zako?czeniu tej procedury wydawana jest decyzja o przyznaniu gotówki.

Ile trzeba czeka? na pieni?dze od Credilo?

Firma zatwierdza pro?by o kredyty nawet w ci?gu 10 minut. Dzi?ki wykorzystywaniu aplikacji Instantor sprawdzanie beneficjenta us?ug nie trwa d?ugo. W nast?pnej kolejno?ci ma miejsce przekazanie ?rodków na nasze konto bankowe. Ile to zajmie, uzale?nione jest od godziny z?o?enia wniosku i momentów sesji przelewowych w naszej placówce.

Kto mo?e otrzyma? chwilówk??

Wszyscy, którzy mieszkaj? w Rzeczpospolitej Polskiej i s? jej pe?noprawnymi obywatelami. Ponadto, aby ubiega? si? o po?yczk?, nale?y mie? wi?cej ni? 22, ale mniej ni? 75 lat. Trzeba te? posiada? konto na stronie Credilo i aktywny numer telefonu komórkowego. Oprócz tego nie wolno posiada? ?adnych nieuregulowanych zobowi?za? finansowych wobec marki – przeszkod? mo?e te? by? figurowanie w rejestrach d?u?ników, o czym ni?ej. Barier? za to nie jest posiadanie zobowi?za? wobec innych po?yczkodawców. Jedyny warunek to ich terminowe regulowanie.

Co weryfikuje Credilo?

Chc?c wzi?? chwilówk?, jeste?my sprawdzani  pod k?tem obecno?ci w bazach: BIK, BIG InfoMonitor, KRD oraz ERIF. Marka nie dzwoni do pracodawcy klienta celem skontrolowania jego dochodów ani nie wymaga przedstawienia za?wiadczenia o nich (czy jakichkolwiek innych dokumentów poza dowodem osobistym). Weryfikacja zdolno?ci kredytowej dokonywana jest na podstawie historii po?yczek danej osoby.

Ile mo?na po?yczy??

Credilo daje mo?liwo?? starania si? o kwoty z przedzia?u 100-2500 z?. Wyj?tek stanowi? nowi klienci, którzy mog? otrzyma? maksymalnie 1600 z?.

Na ile?

Termin, w jakim nale?y sp?aci? po?yczk?, jest jednakowy dla wszystkich i wynosi 30 dni.

Oprocentowanie

Credilo nie nalicza dodatkowo tzw. odsetek kapita?owych, a RRSO, czyli dok?adny koszt po?yczki uzale?niony jest od sumy, o jak? si? staramy i czasu na jej uregulowanie. Wy?wietla si? on po okre?leniu tych parametrów za pomoc? znajduj?cego si? na stronie internetowej Credilo kalkulatora po?yczkowego.

Jak sp?aci? po?yczk??

Warto tego dokona? mo?liwie szybko. Aby to zrobi?, nale?y przes?a? ?rodki finansowe za pomoc? opatrzonego odpowiednim tytu?em przelewu na jeden z rachunków bankowych obs?ugiwanych przez firm?.

Post?powanie w sytuacji niemo?liwo?ci sp?acenia chwilówki w terminie

W takim przypadku nale?y niezw?ocznie skontaktowa? si? z przedstawicielem po?yczkodawcy mailowo lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 8:00-18:00 i ustali? dogodniejsze warunki sp?aty. Firma proponuje m.in. refinansowanie zobowi?zania, o czym poni?ej. W przypadku braku informacji o sytuacji Credilo ma prawo do naliczenia dodatkowych op?at w postaci odsetek karnych, przekazania danych niep?ac?cego klienta do BIG, rozpocz?cia przeciw niemu prowadzonej przez zewn?trzn? firm? procedury windykacyjnej, jak i wej?cia na drog? s?dow?.

Refinansowanie po?yczki

Z uwagi na to, ?e marka Credilo wspó?pracuje z takimi po?yczkodawcami, jak Prosperial i Forial, proponuje swoim klientom mo?liwo?? refinansowania po?yczki. Polega ono na przeniesieniu wierzytelno?ci do jednego z kooperantów i ustaleniu nowego terminuje sp?aty w ci?gu kolejnych 30 dni. Jednocze?nie wi??e si? z dodatkowymi kosztami.

Promocje i pierwsza po?yczka

Credilo nie oferuje ?adnych promocji dla sta?ych klientów. Ich jedynym przywilejem jest opcja po?yczenia wi?kszej ilo?ci pieni?dzy. Za to nowi klienci mog? dosta? pierwsz? darmow? po?yczk?.

Kolejne po?yczki w Credilo

O nast?pny kredyt mo?na ubiega? si? od razu po sp?aceniu pierwszego – nawet gdy zosta? on zwrócony po terminie, wtedy ka?dy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie. U tego chwilówkodawcy nie mo?na mie? równolegle kilku po?yczek.

Odst?pienie od umowy

Zgodnie z polskimi przepisami istnieje mo?liwo?? zerwania podpisanego zobowi?zania w ci?gu 14 dni od jego zawarcia. W tym celu nale?y wys?a? do po?yczkodawcy odpowiednie powiadomienie mailem lub poczt? i najpó?niej w ci?gu 30 dni zwróci? pobrane ?rodki finansowe.

ikona opinie o chwilówkodawcyOpinie o Credilo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *