1. Chwilówki online
  2. >
  3. Credissimo

Credissimo – opinie, chwilówki, kontakt

Firma Credissimo nale?y do bu?garskiej spó?ki o tej samej nazwie. Stoj? za ni? Karpouzov Gueorgui i Roukov George. Na polskim rynku dzia?a ona od pa?dziernika 2017 roku. Dzi?ki jej us?ugom klienci mog? zaci?ga? tzw. chwilówki, czyli mo?liwe do uzyskania w krótkim czasie po?yczki, jak i kredyty ratalne. Oba rodzaje zobowi?za? s? do pobrania za po?rednictwem Internetu.

Credissimo jest zrzeszone w Polskim Zwi?zku Instytucji Po?yczkowych.

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

200 - 15000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

100 - 1500 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Credissimo logo
Ocena: 3.44
(ilość ocen: 9)
Dokładna nazwa firmy: Credissimo Polska Sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. ?niadeckich 10, Warszawa
E-mail: contacts@credissimo.pl
Telefon kontaktowy: 22 103 0 300
NIP: 5252710583
REGON: 367273854
KRS: 0000677340

Jak wzi?? po?yczk? w Credissimo?

Na stronie internetowej chwilówkodawcy nale?y wybra? odpowiedni typ po?yczki spo?ród dwóch dost?pnych, zaznaczy? potrzebn? kwot? i zapozna? si? z warunkami kredytu okre?lonymi na podstawie podanej sumy pieni?dzy. Mo?na tego dokona? równie? przez telefon. W dalszej kolejno?ci konieczne jest zostawienie na stronie swoich danych kontaktowych potrzebnych do kontynuowania procesu weryfikacji – zostaje on zapocz?tkowany klikni?ciem przycisku „Wy?lij”. W jego trakcie zostaniemy poproszeni o podanie namiarów dwóch znajomych (przy zaci?ganiu kolejnych po?yczek wystarczy jeden), którzy w kolejnym etapie procedury po?wiadcz? nasz? wiarygodno??. Musimy równie? przes?a? do po?yczkodawcy skan dowodu osobistego i dokumentów potwierdzaj?cych osi?gany dochód, jak i zweryfikowa? swoj? to?samo?? przy pomocy aplikacji Kontomatik. Tym, co odró?nia Credissimo od innych po?yczkodawców, jest fakt, i? wniosek o kredyt mo?na z?o?y? za po?rednictwem Facebooka.

Rodzaje po?yczek oferowanych przez Credissimo

Pierwsza z nich nosi nazw? „Credissimo Plus” i odnosi si? do kredytów ratalnych, których charakterystyczn? cech? jest stosunkowo d?ugi (3-24 miesi?ce) okres sp?aty. W jej ramach mo?na ubiega? si? o kwot? od 500 do 5000 z?. Wysoko?? poszczególnych etapów sp?aty ustalana jest indywidualnie i zale?y od historii kredytowej klienta. Druga grupa zobowi?za? to „Credissimo do wyp?aty”, czyli klasyczne chwilówki. Bior?c takow?, musimy odda? wierzytelno?? w ci?gu 15-30 dni, a mo?emy si? stara? o sum? 100 – 3000 z?.

Jak podpisa? umow??

W tym celu nie trzeba odwiedza? oddzia?u firmy, albowiem form? elektronicznego podpisu pe?ni wpisanie na stronie internetowej po?yczkodawcy specjalnego kodu otrzymanego SMS-em.

Ile trzeba czeka? na po?yczk??

Czas, jaki up?ywa od chwili wys?ania wniosku do momentu otrzymania gotówki, jest ró?ny. Mo?e on si? wyd?u?y?, je?eli kontakt ze wskazanymi w procesie weryfikacji osobami oka?e si? utrudniony. Zwykle trwa max. 7 dni, a w przypadku sta?ych klientów – tylko kilka minut. Po zako?czeniu tej?e procedury pieni?dze trafiaj? na konto niemal natychmiast.

Kto i kiedy mo?e otrzyma? po?yczk? od Credissimo?

Aby z?o?y? wniosek o przyznanie gotówki, trzeba mie? minimum 21 lat, posiada? dowód osobisty i pe?ni? praw obywatelskich, konto w banku oraz aktywny numer telefonu. Firma wymaga przedstawienia za?wiadczenia o dochodach za ostatnie pó? roku, a równolegle nie dzwoni do pracodawcy celem skontrolowania klienta. Po podj?ciu decyzji o przyznaniu po?yczki, klient otrzymuje informacj? drog? mailow? albo telefoniczn?.

W jaki sposób po?yczkodawca przekazuje pieni?dze?

?rodki mog? zosta? przelane w tradycyjny sposób – na rachunek bankowy albo przes?ane za pomoc? pocztowej us?ugi GIRO, co pozwoli odebra? je na podstawie stosownego czeku w wybranym urz?dzie.

Co sprawdza firma?

Credissimo weryfikuje nowych klientów pod k?tem obecno?ci w rejestrach d?u?ników BIG InfoMonitor, BIK, KRD, a tak?e ERIF. W tej kwestii cechuje j? relatywna surowo??.

Jak sp?aci? po?yczk??

Terminowo. By to zrobi?, nale?y wys?a? zatytu?owany PESEL-em lub numerem umowy kredytowej przelew na jeden z rachunków, jakie obs?uguje Credissimo. Ma je w: NEST Banku S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz Banku Pocztowym S.A. Ciekawostk? jest to, ?e nale?no?? mo?e równie? zosta? uregulowana za pomoc?… kryptowaluty bitcoin.

Co robi? w sytuacji niemo?no?ci oddania po?yczki w terminie?

W takim przypadku powinno si? poinformowa? o zaistnia?ym stanie rzeczy konsultanta Credissimo za po?rednictwem czynnej w dni robocze od 8:00 do 18:00 telefonicznej infolinii albo mailowo, a nawet poprzez dzia?aj?cy w czasie rzeczywistym czat dost?pny na stronie Credissimo.  W przeciwnym razie nara?amy si? na otrzymywanie listownych upomnie?, koszty odsetek karnych, a tak?e – w sytuacji zalegania z sze?cioma lub wi?cej ratami – windykacj?.

Oprocentowanie w Credissimo

Po?yczki w tej firmie udzielane s? na 10% w przypadku wariantu „plus”, a je?li chodzi o opcj? „do wyp?aty”, RRSO wynosi oko?o 1500%.

Refinansowanie po?yczki

Je?eli do tej pory by? on sukcesywnie sp?acany, ale nagle wyst?pi?y trudno?ci z uiszczaniem zobowi?zania, firma Credissimo pozwala refinansowa? kredyt, a nowe warunki jego regulacji ustala z ka?dym klientem indywidualnie.

Promocje

Niestety po?yczkodawca nie oferuje ?adnych rabatów ani bonifikat dla nowych klientów. Nie udziela tak?e za darmo pierwszej po?yczki. Jedynie stali beneficjenci jego us?ug mog? liczy? na okresowe przyznawanie benefitów i zaproszenia do udzia?u w loteriach pieni??nych, a tak?e pierwsze?stwo w rozpatrywaniu wniosków po?yczkowych.

Czy mo?na odst?pi? od umowy?

Oczywi?cie, aby tego dokona?, nale?y w terminie 14 dni od daty jej podpisania wys?a? mailem odpowiednie zawiadomienie, a w ci?gu 30 dni od podj?cia owej decyzji zwróci? pobrane ?rodki.

Lokalizacja firmy

ikona opinie o chwilówkodawcyOpinie o Credissimo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *