1. Chwilówki online
 2. >
 3. Credit.pl

Credit.pl – chwilówki, opinie, kontakt

Zagl?damy na stron? kolejnej instytucji po?yczkowej, by sprawdzi? jego ofert?. Tym razem jest to credit.pl, który specjalizuje si? w mikropo?yczkach udzielanych przez Internet i na rynku polskim dzia?a od maja 2015 roku. Zbadajmy 🙂 co proponuj? swoim i potencjalnym klientom!

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

200 - 15000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

100 - 1500 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Credit logo
Ocena: 3.56
(ilość ocen: 9)
Dokładna nazwa firmy: Nordecum Sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. Grzybowska 4/13, Warszawa
E-mail: info@credit.pl
Telefon kontaktowy: 22 219 99 20
NIP: 525-261-49-97
REGON: 361270895
KRS: 0000552638

Szybka po?yczka – credit.pl

Marka Credit nale?y do polskiego oddzia?u esto?skiej grupy kapita?owej Placet Group Ü, czyli Nordecum sp. z o.o. Instytucja po?yczkowa specjalizuje si? w po?yczkach krótkoterminowch udzielanych przez Internet. Najwy?sza kwota chwilówki to 3000 z?, a najd?u?szy okres sp?aty wynosi 30 dni. Promocyjna pierwsza chwilówka równie? jest dost?pna u tego po?yczkodawcy.

Na rynku nie jest to zbyt rozpoznawalna marka – to efekt braku kampanii reklamowej oraz oferty po?yczkowej, t? drug? ju? za chwil? roz?o?ymy dla Was na czynniki pierwsze.

Credit – jak wzi?? chwilówk??

Zasady s? dziecinnie proste i bardzo podobne do tych, które mo?na spotka? u innych chwilówkodawców. Po pierwsze nale?y za?o?y? konto na stronie internetowej. Po wype?nieniu formularza zg?oszeniowego i wykonaniu przelewu potwierdzaj?cego rejestracj? na sum? 1 grosza, klient otrzymuje SMS-a potwierdzaj?cego pomy?lne zako?czenie rejestracji. Zamiast wykonania przelewu, mo?emy wybra? weryfikacj? za pomoc? Instatora AB – o tej aplikacji piszemy nieco ni?ej. Po drugie nale?y wype?ni? i z?o?y? wniosek o przyznanie chwilówki, powinien by? on zweryfikowany w ci?gu 15 minut. Nast?pnie zadzwoni do Was telemarketer z ostateczn? propozycj? po?yczki, po tej rozmowie zapada ostateczna decyzja i zostaje wykonany przelew na konto klienta.

Uwaga! W tytule przelewu koniecznie musi znale?? si? sformu?owanie o zaakceptowaniu warunków umowy, a tak?e numer PESEL.

Transakcja potwierdzaj?ca dane osobowe mo?e by? wykonana tylko z kont osobistych prowadzonych w nast?puj?cych bankach:

 • Bank Zachodni WBK,
 • Bank Pekao,
 • Alior Bank,
 • PKO Bank Polski,
 • Milenium Bank,
 • Getin Bank.

Op?ata musi by? koniecznie wykonana na wskazany rachunek po?yczkodawcy w danym banku. Czyli maj?c konto w Alior Banku wykonujemy przelew równie? na rachunek prowadzony w Alior Banku. Je?li kto? nie ma konta w wy?ej wskazanych instytucjach, to nie b?dzie móg? zosta? zweryfikowany i tym samym nie otrzyma po?yczki.

Drug? mo?liwo?ci? weryfikacji danych, jest instalacja aplikacji Instator AB, która sprawi, ?e nie b?dziemy musieli wykonywa? przelewu. Pobieramy program i za jego po?rednictwem logujemy si? na swój rachunek bankowy. Aplikacja analizuje ruch finansowy na naszym koncie przez ostatni rok i na tej podstawie generuje raport, który s?u?y do oceny zdolno?ci kredytowej klienta.

Chocia? na stronie internetowej po?yczkodawcy jest informacja o mo?liwo?ci z?o?enia wniosku przez SMS, to równocze?nie nie ma na ten temat ?adnych konkretów.

Jakie formalno?ci w credit.pl?

Je?li kto? chce otrzyma? chwilówk? w tej instytucji po?yczkowej, to musi spe?nia? poni?sze kryteria:

 • mie? sta?y adres zameldowania w Polsce;
 • posiada? wa?ny dokument to?samo?ci;
 • mie? nadany numer PESEL;
 • by? w?a?cicielem aktywnego numeru telefonu.

Nie jest to imponuj?ca lista, mo?na powiedzie?, ?e raczej standard w?ród chwilówkodawców.

Kto mo?e ubiega? si? o chwilówk??

W Credit do?? restrykcyjnie wyznaczony rozsta? przedzia? wiekowy, w jakim znale?? si? musi osoba zabiegaj?ca o po?yczk?. Granice wieku to od 20 do 65 lat. Wszystkich, którzy nie spe?niaj? tego warunku, mo?emy odes?a? do naszych rankingów: chwilówki od 18 lat oraz chwilówki dla emerytów. Tam znajdziecie po?yczkodawców, którzy ?agodniej podchodz? do kwestii wieku swoich klientów.

Czy credit.pl sprawdza BIK?

To nie b?dzie dobra wiadomo??, ale ten po?yczkodawca nie do??, ?e sprawdza BIK, to jeszcze zastrzega, ?e potencjalny klient nie powinien widnie? w ?adnym rejestrze d?u?ników. Czy rzeczywi?cie sprawdzane s? wszystkie rejestry? W umowie wyra?acie zgod? na sprawdzenie Waszych danych w poni?szych bazach:

 • BIG InfoMonitor S. A.
 • Krajowy Rejestr D?ugów BIG S.A.
 • Rejestr D?u?ników ERIF BIG S.A.

Je?eli widniejecie w tych spisach nierzetelnych klientów, to od razu mo?emy podsun?? Wam inne rozwi?zania: chwilówki bez BIK, chwilówki na dowód i chwilówki dla zad?u?onych.

Jak? kwot? i na ile dni mo?na wzi?? w Credit?

Po?yczkodawca ten oferuje chwilówki do sumy 3 000 z? od doby do maksymalnie 30 dni. W tej instytucji po?yczkowej równie? mamy do czynienia z powi?zaniem kwoty po?yczki i ilo?ci? wzi?tych w przesz?o?ci zobowi?za?. Z ka?d? kolejn? chwilówk? suma, jak? mo?emy dosta?, jest wy?sza. Wygl?da to nast?puj?co:

 • pierwsza po?yczka do 800 z?otych;
 • druga – do 1500 z?otych;
 • trzecia – do 2000 z?otych;
 • czwarta – do 2500 z?otych;
 • pi?ta i nast?pna – do 3000 z?otych.

Jakie s? koszta po?yczki? Je?eli to nie jest nasza pierwsza po?yczka, a dostali?my 600 z? na 30 dni, to ca?kowita kwota do sp?aty b?dzie wynosi?a 750 z?. Tym samym koszt po?yczki to 150 z?, czyli 145 z? prowizji i 5 z? odsetek. RRSO w tym wypadku wynosi 1410,33%.

Co wa?ne, mo?emy przesun?? ustalon? dat? sp?aty. To jednak wi??e si? z dodatkowymi op?atami, wi?c zawsze realnie wybierajcie sum? chwilówki i czas sp?aty!

Credit.pl – jak d?ugo czeka si? na pieni?dze?

Na stronie po?yczkodawcy mo?emy przeczyta?, ?e wyp?ata pieni?dzy nast?puje w ci?gu kilku minut. Trzeba jednak wzi?? pod uwag?, ?e jest to czas ju? po podj?ciu decyzji przez po?yczkodawc? i jej zaakceptowaniu przez klienta. Czyli sam przelew wykonywany jest niezw?ocznie po zawarciu umowy.

Natomiast, sama weryfikacja danych osobowych trwa oko?o 15 minut. Tutaj warto zaznaczy?, ?e infolinia Credit przez ca?y tydzie? czynna jest mi?dzy 8:00 a 20:00. To stawia j? w szeregu najbardziej dost?pnych dla klienta. Poza kontaktem telefonicznym mo?emy oczywi?cie równie? wybra? ten mailowy oraz przez chat.

Jak sp?aci? po?yczk? w Credit?

Najpro?ciej jest j? sp?aci? terminowo i z w?asnego konta. Mo?na oczywi?cie równie? uregulowa? zobowi?zanie przed terminem. Warto jednak doczyta? szczegó?y, poniewa? w umowie ramowej jest zapis o tym, ?e po?yczkodawca mo?e naliczy? prowizj? za sp?at? chwilówki przed terminem. Uwa?ajcie, bo mo?e si? to Wam zupe?nie nie op?aci?…

Je?eli korzystali?cie z weryfikacji przez Instatora AB, a nie macie ju? dost?pu do konta internetowego lub nie macie pieni?dzy, to o sp?at? mo?ecie poprosi? znajomego. Musicie tylko pami?ta?, ?eby w tytule przelewu poda? dane po?yczkobiorcy, inaczej sp?ata mo?e nie zosta? w?a?ciwie przypisana!

Z drugiej strony zwlekanie z uregulowaniem p?atno?ci te? b?dzie ?ród?em finansowych problemów. Sp?at? zobowi?za? mo?na przesun??, musimy jednak wcze?niej to ustali? z pracownikiem Credit, a nast?pnie ui?ci? op?at? za opó?nienie. Jej kwota zale?y od sumy po?yczki i liczby dni, o które chcemy odwlec sp?at? zobowi?zania (5, 15 lub 30 dni). Je?eli wybieramy ten ostatni wariant, to op?ata wynosi oko?o ? sumy po?yczki, wi?c ca?kiem sporo.

Podobnie jak inne instytucje po?yczkowe, Credit.pl pobiera dodatkowe op?aty za wysy?anie monitów i inne formy przypominania o nieuregulowanej p?atno?ci. I chocia? op?ata za przesuniecie sp?aty po?yczki jest spora, to Wasz brak reakcji mo?e by? jeszcze kosztowny.

Credit.pl i pierwsza chwilówka

Tutaj, podobnie jak inni chwilówkodawcy na rynku, mo?emy zaci?gn?? pierwsz? po?yczk? bez dodatkowych kosztów. Kwota jest natomiast niespotykana – to maksymalnie 800 z?. Wiele osób mo?e si? rozczarowa? tak? sum?, zaw?aszcza ?e konkurencja cz?sto proponuje wi?cej, np. Net Credit oferuje 2000 z? dla nowych klientów.

Zasady s? natomiast wsz?dzie takie same: ca?kowita kwota sp?aty jest równa tej otrzymanej, zatem RRSO wynosi wspania?e i okr?g?e 0%.

Program lojalno?ciowy

Credit oferuje swoim klientom program, w którym za polecenia swoim znajomym “odtrzymuje si?” (pisownia oryginalna, to nie b??d!) 15 z?. Warunki s? bardzo proste: musisz zaci?gn?? i sp?aci? terminowo co najmniej jedn? po?yczk?, a tak?e mie? wobec Credit.pl aktywne kolejne zobowi?zanie, którego termin sp?aty jeszcze nie nast?pi?. Z konta klienta wysy?asz do swoich znajomych zaproszenia do skorzystania z us?ug po?yczkodawcy. Za ka?de wykorzystane polecenie (o ile Twój znajomy nie by? lub nie jest klientem Credit) otrzymasz 15 z?. Jednorazowo mo?esz wys?a? 10 zaprosze?.

ikona opinie o chwilówkodawcyOpinie o Credit.pl

5 thoughts on "Credit.pl"

 1. Trish pisze:

  strasznie niska ta pierwsza chwilowka… 800 z?, to? to na nic nie wystarczy, chyba poszukam innej firmy z wy?sz? startow? chwilówkom

 2. zion pisze:

  Nie wiem jak dla sta?ych klientów – bo to jednak by? mój pierwszy raz w tej firmie po?yczkowej, ale dla nowych musz? przyzna? ?e oferta by?a ca?kiem zno?na. Tylko zno?na, poniewa? za po?yczone 2500 z? musia?em zwróci? niewiele ponad 3100 z? – podkre?l?, ?e po?yczka by?a zaci?gana na 30 dni. U innych mo?e by?o i delikatnie taniej, ale Credit.pl wyda? mi si? wiarygodny, poza tym formalno?ci, formularze czyli co? czego nie lubimy, nie by?o tego na szcz??cie za du?o.

 3. jareci pisze:

  O po?yczk? nie jest tam trudno. Chcia?bym pochwali? tutaj tempo pracy. Do tej pory wzi??em po?yczki w wielul róznych firmach tak wi?c porównanie mam.?adna inna firma nie by?a tak szybka jak credit.pl. Cennik ok, nie wydaje si? tanio ale przy wzi?ciu po?yczki na krótko to drogo nie jst.

 4. Tomasz Rokon pisze:

  Bra?em u nich 3 po?yczki. Firma powaznie traktuje klienta i jak wiem,?e sk?adam u nich wniosek to w miar? szybko b?de mia? kase na koncie. Strona internetowa w sumie ok, mog?aby by? bardziej czytelna bo jednak pomimo tego,?e jakie? do?wiadczenie z nimi mam to do tej pory miewam problemy z poruszaniem si? po ich panelu na stronie www. Plus za to,?e stali klienci mog? sk?ada? podanie o wy?sz? kwot? po?yczki.

 5. stremke pisze:

  „Najwy?sza kwota chwilówki to 3000 z?, a najd?u?szy okres sp?aty wynosi 30 dni.”

  Czyli to ma by? szybka chwilówka, bo mo?na j? szybko zaci?gn?? czy mamy obowi?zek ja szybko sp?aci?? Po to bior? kredyt, aby móc roz?o?y? go na raty i nie odczu? go zbyt bole?nie, co w tym przypadku nie jest do ko?ca oczywiste.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *