1. Chwilówki online
 2. >
 3. Credy

Credy – opinie, po?yczki, kontakt

Credy, nale??cy do szwajcarskiej firmy maj?cej swoje oddzia?y i powa?anie na ca?ym ?wiecie, w rzeczywisto?ci nie jest osobn? firm? po?yczkow?, a jedynie po?rednikiem, który z takimi wspó?pracuje. Dzi?ki temu, szybkie internetowe po?yczki w Credy mog? oszcz?dzi? czas potencjalnemu po?yczkobiorcy i od razy wys?a? wniosek tam, gdzie mo?e spotka? najlepsze warunki. Poza tym, wnioski wysy?ane s? tylko do uczciwych, rzetelnych i sprawdzonych po?yczkodawców. To zdecydowany ewenement na polskim rynku po?yczkowym, ale zdobywa on bardzo du?o zwolenników i dzi? mo?e pochwali? si? ponad 94-procentow? przyznawalno?ci? chwilówek.
Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

200 - 15000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

100 - 1500 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Credy logo
Ocena: 3.67
(ilość ocen: 6)
Dokładna nazwa firmy: Traffic Control OU
Siedziba firmy: Rävala pst 8-403c, Tallinn Harjumaa
E-mail: info@credy.eu
Telefon kontaktowy: +44 2032 873 037
NIP: brak informacji
REGON: brak informacji
KRS: brak informacji

Jak? ofert? mo?e zaproponowa? Credy?

Podstawow? ofert? w Credy jest 2000 z?otych do sp?aty w 30 dni – jest to wi?c typowa chwilówka. Dobr? wiadomo?ci? jest to, i? firma ta jak najbardziej oferuje darmowe chwilówki. Ponadto, dzi?ki wspó?pracy z wieloma po?yczkodawcami, Credy mo?e zaproponowa? równie? Po?yczki bez BIK, dla bezrobotnych i dla zad?u?onych.

Credy – jak wzi?? chwilówk??

Mimo, ?e Credy jest jedynie po?rednikiem, zasady udzielania po?yczek w tej firmie niczym nie ró?ni? si? od tego, jak wygl?da to u innych, dost?pnych na polskim rynku firm po?yczkowych. S?  wi?c bardzo proste, intuicyjne i zawieraj? si? w kilku podstawowych krokach. Oto one:

 • Wybranie kwoty po?yczki i okresu sp?aty na prostym kalkulatorze po?yczkowym.
 • Z?o?enie wniosku po?yczkowego. Trzeba w nim b?dzie poda? standardowe dane, które mog? wymaga? firmy po?yczkowe: dane osobowe i adresowe, informacje o zatrudnieniu, wysoko?ci dochodów i zobowi?zaniach. Wniosek b?dzie równie? wymaga? udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, gdy? Credy musi je przekaza? do odpowiedniej firmy po?yczkowej.
 • Weryfikacja to?samo?ci. Credy podaje, ?e forma weryfikacji mo?e by? ró?na – pocz?wszy od przelewu weryfikacyjnego na symboliczn? kwot? nieprzekraczaj?c? jednego z?otego, przez szybk? aplikacj? (Instantor, Kontomatik, KontoConnect), a? po weryfikacj? za pomoc? kodu SMS. Na stronie internetowej firmy mo?emy znale?? informacj?, ?e sposób weryfikacji zale?y od firmy po?yczkowej, która udzieli po?yczki.
 • Otrzymanie negatywnej lub pozytywnej decyzji po?yczkowej.
 • Wyp?ata pieni?dzy i otrzymanie ich na konto. Credy zapewnia, ?e b?dzie to nawet 10 minut, ale po raz kolejny dodaje, ?e czas otrzymania pieni?dzy zale?y od konkretnego po?yczkodawcy.

Jakie s? wymagania w Credy?

Jak zosta?o wspomniane wcze?niej, Credy wspó?pracuje z ró?nymi firmami, wi?c i wymagania i konieczne do za?atwienia formalno?ci b?d? ró?ne. Oto podstawowe kryteria, w których klient zostanie poddany ocenie:

 • Uko?czone co najmniej 18 lat – Credy wspó?pracuje równie? z firmami, które nie wprowadzaj? ogranicze? wiekowych.
 • Posiadanie sta?ego dochodu – wymagania co do tego kryterium s? ró?ne i po raz kolejny, jest to usprawiedliwione mnogo?ci? po?yczkodawców.
 • Wiarygodno?? kredytowa – tutaj te? mo?e by? ró?nie, gdy? Credy w?ród swoich partnerów posiada równie? te firmy, które udzielaj? po?yczek bez BIK lub po?yczek dla zad?u?onych.
 • Miejsce zamieszkania i zameldowania na terenie Polski
 • Polskie obywatelstwo
 • Konto bankowe w polskim banku.
 • Adres e-mail i telefon komórkowy

Czy Credy sprawdza BIK i bazy d?u?ników?

Credy nie przeprowadza takiej procedury, ale zrobi to firma po?yczkowa, do której zostanie wys?any wniosek. Zazwyczaj b?d? to bazy BIK, BIG i KRD; czasami ERIF. Udzielenie po?yczki nie jest uzale?nione od tego, jakie informacje mog? znale?? po?yczkodawcy w tych rejestrach. Ka?da firma ma swoje wytyczne i tego si? trzyma, ale Credy wysy?a wniosek do tej firmy, która najbardziej odpowiada stanowi wiarygodno?ci kredytowej klienta.

Jak d?ugo czeka si? na pieni?dze w Credy?

Firma przyjmuje wnioski 24 godziny na dob? i 7 dni w tygodniu, jednak to od w?a?ciwego po?yczkodawcy b?dzie zale?e?, w jakim czasie pieni?dze znajd? si? na koncie. Je?eli wniosek zosta? z?o?ony w dzie? roboczy i w standardowych godzinach pracy, mo?na liczy? na naprawd? szybki przelew – nawet w 10 minut. Jednak?e czas ten mo?e zale?e? od wielu czynników: czy wnioskodawca zweryfikowa? swoj? to?samo?? przez przelew weryfikacyjny czy przez szybk? aplikacj? weryfikacyjn? (wtedy b?dzie szybciej), czy po?yczkobiorca posiada konto bankowe w tym samym banku, co firma po?yczkowa (cho? Credy bierze to pod uwag? w momencie wysy?ania wniosku) oraz na ko?cu – od godzin sesji bankowych. Credy przestrzega tak?e przed tym, ?e w weekendy otrzymanie pieni?dzy na konto mo?e by? niemo?liwe, a wnioskodawcy, którzy aplikowali w pi?tek, mog? otrzyma? pieni?dze dopiero w poniedzia?ek.

Jak sp?aci? po?yczk? w Credy?

Po?yczk? w Credy mo?na sp?aci? wy??cznie przelewem na konto podane w umowie po?yczkowej – b?dzie to ze zrozumia?ych wzgl?dów konto bankowe w?a?ciwego po?yczkodawcy. W umowie b?dzie równie? podana ca?kowita kwota do sp?aty. Po?yczkodawca ma prawo odda? pieni?dze w ka?dym momencie, który jest dla niego dogodny, o ile oczywi?cie nie przekroczy? jeszcze ostatecznego terminu sp?aty. W takim przypadku, mo?e tak?e ??da? od firmy po?yczkowej, by jeszcze raz przeliczy?a kwot? prowizji i oprocentowania stosownie do liczby dni, w których po?yczka by?a u?ytkowana. Mo?na równie? odst?pi? od umowy po?yczkowej w ci?gu 14 dni bez podania przyczyny i nie ponosi? za to ?adnych kosztów. W zale?no?ci od tego, jaka firma po?yczkowa udzieli po?yczki, mo?e by? mo?liwe przed?u?enie okresu sp?aty lub refinansowanie na okres okre?lony przez umow?. Aby skorzysta? z takiej opcji nie nale?y jednak kontaktowa? si? z Credy, a z w?a?ciwym po?yczkodawc?, którego dane widniej? na umowie.

Ile kosztuje po?yczka w Credy?

Koszty po?yczki równie? zale?? od tego, jaka firma udzieli nam po?yczki. Jednak zgodnie z ustaw? antylichwiarsk? z 2016 roku, koszty ca?kowite po?yczki nie mog? wynosi? wi?cej ni? 25% po?yczki oraz 30% w skali roku naliczonych od powsta?ej z tego obliczenia kwoty. W praktyce koszty maksymalne nie przekrocz? wi?c 27% kwoty po?yczki. Niektóre firmy udzielaj? po?yczek ta?szych, na nawet 18% po?yczanej kwoty i w tym zakresie b?d? oscylowa? koszty ca?kowite. Dla po?yczki w wysoko?ci 2000 z?otych na 30 dni, po?yczka b?dzie kosztowa? od 360 do 540 z?otych.

Co si? stanie, je?li nie sp?ac? po?yczki w Credy?

Wszystkie firmy po?yczkowe na polskim rynku dzia?aj? w tym wypadku na takiej samej zasadzie i w tych samych ramach wyznaczonych przez prawo. Poszczególne instytucje b?d? si? jednak ró?ni? czasem podejmowania niektórych kroków – niektóre bardzo szybko kieruj? spraw? do windykacji, inne czekaj? nawet kilka miesi?cy. Firma po?yczkowa mo?e:

 • naliczy? odsetki karne w wysoko?ci 14% w skali roku
 • wysy?a? monity przez SMS, e-mail i listownie – ka?dy z nich jest p?atny
 • sprzeda? d?ug zewn?trznej firmie windykacyjnej
 • skierowa? spraw? do s?du

W ka?dym przypadku, po?yczkobiorca b?dzie musia? ponie?? koszty takiego post?powania, a koniec ko?ców nawet zmierzy? si? z zaj?ciem komorniczym.

ikona opinie o chwilówkodawcyOpinie o Credy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *