1. Chwilówki online
  2. >
  3. Efino

Efino – opinie, po?yczki, kontakt

Firma Efino wspó?tworzy spó?k? Creamfinance Poland, do której nale?? równie? tacy chwilówkodawcy, jak Lendon, Extraportfel czy Finto. Jednocze?nie w przypadku Efino pe?ni ona jedynie rol? po?rednika, a faktycznie po?yczek udziela firma MPD Finance.

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

200 - 15000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

100 - 1500 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Efino logo
Ocena: 2.67
(ilość ocen: 3)
Dokładna nazwa firmy: Creamfinance Poland spó?ka z o. o.
Siedziba firmy: ul. Kasprzaka 2/8, Warszawa
E-mail: info@efino.pl
Telefon kontaktowy: 22 388 64 44
NIP: 525-254-89-58
REGON: 146563260
KRS: 0000453034

Jak wzi?? po?yczk? w Efino?

By zaci?gn?? finansowe zobowi?zanie, nale?y post?pi? podobnie, jak w wypadku innych firm tego rodzaju. W pierwszej kolejno?ci trzeba odwiedzi? stron? internetow? Efino i za?o?y? na niej konto. W tym miejscu warto przed przyst?pieniem do dalszych kroków przejrze? niezb?dne dokumenty po?yczkowe – ramow? umow? i regulamin serwisu. Gdy ju? zapozna si? z ich tre?ci?, mo?na przej?? do okre?lenia parametrów po?yczki, czyli wybra? interesuj?c? nas kwot? i termin, w jakim zamierzamy j? sp?aci?. Istnieje tak?e opcja sprecyzowania dnia miesi?ca, w którym chcemy uiszcza? rat?.  Po zdefiniowaniu wymaganych opcji ukazuje si? kalkulator po?yczkowy z warunkami chwilówki, jakie s? nam proponowane przez firm? na podstawie podanej sumy i czasu zwrotu. Dalej wype?niamy wniosek o kredyt zawieraj?cy rubryki z danymi osobowymi czy pytanie o zatrudnienie (dochody) oraz sta?e wydatki. Pó?niej nale?y wyrazi? kilka zgód i zweryfikowa? swoj? to?samo?? przy u?yciu aplikacji Instantor zsynchronizowanej z bankowo?ci? internetow? albo przela? 1 grosz na rachunek po?yczkodawcy.

Ile trzeba czeka? na pieni?dze od Efino?

Czas, jaki up?ywa od chwili wype?nienia formularza rejestracyjnego do momentu otrzymania gotówki (je?li decyzja b?dzie pozytywna) zale?y od tego, ile zajmie weryfikacja klienta. Zwykle trwa ona kilkana?cie minut (lecz odbywa si? wy??cznie w dni robocze), a po jej zako?czeniu pieni?dze trafiaj? na konto w czasie nie d?u?szym ni? doba, a czasem ju? po kwadransie. Jest to uzale?nione od godzin sesji przelewowych banku, w którym mamy rachunek.

Kto mo?e wzi?? chwilówk??

Ka?dy, kto uko?czy? 21 rok ?ycia, ale nie ma wi?cej ni? 70 lat i jest obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej. By stara? si? o po?yczk?, nie wolno by? bezrobotnym, poniewa? konieczny jest regularny dochód znacznie przewy?szaj?cy sta?e zobowi?zania. Trzeba tez posiada? konto bankowe z dost?pem do Internetu i telefon komórkowy z aktywnym numerem oraz poczt? e-mail. Przeszkod? do otrzymania chwilówki jest tak?e zaleganie z nale?no?ciami wobec Efino, jak i aktualny wpis do rejestrów d?u?ników, o czym ni?ej.

Co sprawdza Efino?

Nowi klienci s? kontrolowani pod k?tem obecno?ci w bazach BIG InfoMonitor, KRD, ERIF, Zwi?zku Banków Polskich oraz BIK. Ponadto firma niekiedy dzwoni do pracodawców, o jakich informacje poda? klient, ?eby sprawdzi?, czy faktycznie zarabia on tyle, ile powiedzia?.

Co jest potrzebne?

Aby otrzyma? po?yczk?, trzeba przedstawi? urz?dnikowi firmy swój wa?ny dowód osobisty oraz wype?niaj?c formularz na stronie internetowej, poda?: imi? i nazwisko, dat? urodzenia, stan cywilny, d?ugo?? zamieszkania pod aktualnym adresem, dat? rozpocz?cia zatrudnienia u obecnego pracodawcy, dane kontaktowe do niego, liczb? osób zamieszka?ych w naszym gospodarstwie domowym, miesi?czne wydatki oraz zobowi?zania wobec innych firm.

Ile mo?na po?yczy??

Minimalna kwota, o jak? ma prawo wnioskowa? klient firmy to 1000 z?. Dla nowych klientów maksymalnym limitem jest 6000 z?, a przy drugiej chwilówce pu?ap ten zwi?ksza si? do 10000 z?.

Na jak d?ugo?

Nowi beneficjenci us?ug Efino musz? odda? po?yczk? w czasie 18 miesi?cy, a stali klienci firmy mog? zrobi? to w ci?gu 2 lat.

W jaki sposób mo?na otrzyma? pieni?dze?

Efino ?rodki, które po?ycza, wysy?a na konto.

Koszty po?yczki

Sta?e oprocentowanie wynosi 10% w skali roku i jest powi?kszane o prowizj? mieszcz?c? si? w granicach 27,4-69% warto?ci chwilówki.

Jak sp?aci? chwilówk??

Oczywi?cie w wymaganym czasie. Mo?na równie? zrobi? to przed jego up?ywem. W tym celu nale?y wykona? opatrzony stosownym tytu?em przelew na konto w banku PKO BP, jakie obs?uguje Efino.

Co, gdy nie mo?na odda? jej w terminie?

Nale?y koniecznie powiadomi? o tym po?yczkodawc? mailowo lub telefonicznie za po?rednictwem czynnej codziennie (od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach 8:00-22:00 a w weekendy 9:00-18:00) infolinii. Wtedy poda on dalsze instrukcje post?powania w wypadku braku ?rodków do sp?aty. Ma prawo m.in. do: wysy?ania upominaj?cych monitów, dzia?a? windykacyjnych i cesji oraz sprzeda?y wierzytelno?ci, jak równie? wykonania wpisu w rejestrze BIG. Dodatkowo nalicza karne odsetki – 14% rocznie.

Przed?u?enie po?yczki

Efino umo?liwia prze?o?enie terminu sp?aty chwilówki, co oczywi?cie wi??e si? z dodatkowymi kosztami. Dok?adne warunki przed?u?enia po?yczki ustalane s? indywidualnie z klientem.

Pierwsza po?yczka

Niestety Efino nie oferuje darmowych kredytów ani ?adnych innych udogodnie? zarówno starym, jak i nowym klientom. Jedynie co jaki? czas organizuje promocje, o czym informuje na swojej stronie internetowej.

Odst?pienie od umowy

Zgodnie z prawem istnieje mo?liwo?? zerwania zobowi?zania w ci?gu 14 dni od jego zawarcia. W tym celu nale?y wys?a? do firmy Efino odpowiednie zawiadomienie mailem lub poczt? i najpó?niej w 30 dni odda? pobrane pieni?dze.

ikona opinie o chwilówkodawcyOpinie o Efino

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *