1. Chwilówki online
 2. >
 3. Ekassa

Ekassa – opinie, po?yczki, kontakt

Ekassa to firma po?yczkowa, która oferuje swoim klientom szereg produktów po?yczkowych. Klienci mog? skorzysta? tak?e z dodatkowych mo?liwo?ci, takich jak zwi?kszenie kwoty po?yczki po jej zaci?gni?ciu. Po?yczkobiorcy mog? liczy? na otrzymanie po?yczki na okres do 1 miesi?ca, 1-3 miesi?cy lub 12 miesi?cy.

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

200 - 15000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

100 - 1500 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Ekassa logo
Ocena: 3.42
(ilość ocen: 19)
Dokładna nazwa firmy: Colorfull Management Ltd
Siedziba firmy: Quijano Chambers, P.O. Box 3159,, Road Town, Tortola
E-mail: info@ekassa.com
Telefon kontaktowy: +48228738586
NIP:
REGON:
KRS:

Jak prezentuje si? oferta po?yczek Ekassa?

Firma po?yczkowa Ekassa przygotowa?a dla swych klientów trzy propozycje. S? to: tradycyjne chwilówki, po?yczki ratalne z krótszym terminem sp?aty, a tak?e po?yczki konsolidacyjne z d?u?szym terminem sp?aty. Oto krótki opis ka?dego wariantu:

 • tradycyjna chwilówka – mo?liwa kwota po?yczki to od 400 z? do 2.500 z?; okres sp?aty po?yczki klient wybiera spo?ród czterech propozycji (7, 14, 21 lub 28 dni); jest to rozwi?zanie dla osób, które potrzebuj? szybkiej gotówki na maksymalnie miesi?c;
 • po?yczka ratalna – mo?liwa kwota po?yczki to od 400 z? do 4.000 z?; okres sp?aty po?yczki 1 miesi?c (3 raty), 2 miesi?ce (7 rat) lub 3 miesi?ce (11 rat);
 • po?yczka konsolidacyjna – mo?liwa kwota po?yczki to od 2.000 z? do 16.000 z?; okres sp?aty wynosi 12 miesi?cy (bez mo?liwo?ci zmiany); gotówka pozyskana w ten sposób zostanie przeznaczona na pokrycie innych zobowi?za?, a tylko nadwy?ka po ich sp?aceniu trafi bezpo?rednio na konto klienta.

Kto mo?e wzi?? po?yczk? w Ekassa?

Po?yczkobiorc? w Ekassa mo?e zosta? osoba, która:

 • uko?czy?a 18 lat,
 • ma polskie obywatelstwo,
 • mieszka na terytorium Polski,
 • ma zdolno?? do zawierania umów,
 • dokona?a weryfikacji to?samo?ci,
 • zaci?gni?ta przez ni? po?yczka zostanie przeznaczona na cele prywatne,
 • posiada zdolno?? kredytow? oraz czyst? histori? kredytow?,
 • posiada konto bankowe,
 • pozytywnie przejdzie proces po?yczkowy.

Jakie dokumenty s? konieczne do zaci?gni?cia po?yczki w Ekassa?

Aby móc zaci?gn?? po?yczk? w Ekassa, konieczne jest posiadanie wa?nego dowodu osobistego. Klient musi równie? z?o?y? deklaracj? dochodow? we wniosku po?yczkowym. Ekassa zastrzega sobie prawo do wymagania dodatkowego dokumentu potwierdzaj?cego dochody.

Czy potencjalny klient Ekassa przechodzi weryfikacj? w BIK, BIG, KRD oraz ERIF?

Ekassa weryfikuje informacje zawarte wy??cznie w BIK oraz KRD. To w?a?nie od wyników tej weryfikacji uzale?niona jest ostateczna decyzja po?yczkowa. Sprawdzenie informacji w rejestrach obejmuje wszystkie trzy formy po?yczki oferowanej przez Po?yczkodawc?.

Po?yczka w Ekassa krok po kroku

Aby otrzyma? po?yczk? w Ekassa nale?y przej?? poszczególne etapy procesu po?yczkowego:

 1. wybranie jednej spo?ród trzech dost?pnych form po?yczki (ustalenie jej rodzaju, wysoko?ci, okresu sp?aty) – kalkulator na stronie pokazuje ca?kowite koszty po?yczki, dzi?ki czemu klient ma podgl?d na to, ile faktycznie wyniesie go po?yczka,
 2. wype?nienie formularza rejestracyjnego, co jest jednoznaczne z za?o?eniem konta w serwisie Ekassa,
 3. z?o?enie wniosku – polega na podaniu danych osobowych oraz adresowych, konieczne jest podanie danych z dowodu osobistego (m.in. numeru PESEL oraz numeru dokumentu), klient musi równie? wype?ni? pola dotycz?ce zatrudnienia,
 4. proces weryfikacyjny – Ekassa przeprowadza weryfikacj? to?samo?ci klienta za pomoc? tzw. przelewu weryfikacyjnego lub szybkiej us?ugi weryfikacyjnej,
 5. ostatni etap to wyp?ata gotówki – po uzyskaniu decyzji po?yczkowej (zazwyczaj tego samego dnia) klient otrzymuje powiadomienie mailowe lub SMS-owe; nast?puje wyp?ata gotówki zgodnie z zawartymi w umowie warunkami.

Przelew weryfikacyjny (punkt 4) mo?e zosta? zast?piony bankow? weryfikacj? online. Konieczne jest jednak wówczas podanie loginu oraz has?a do konta bankowego.

Kiedy mog? spodziewa? si? przelewu od Ekassa?

Gdy wniosek zostanie z?o?ony w dzie? roboczy, gotówka po pozytywnym procesie weryfikacyjnym trafi na konto klienta jeszcze tego samego dnia. Zazwyczaj na decyzj? po?yczkow? po z?o?eniu wniosku nale?y czeka? oko?o 15 minut. Przelew jest realizowany natychmiast za po?rednictwem operatora p?atno?ci online.

Jak kszta?tuj? si? koszty po?yczek w Ekassa?

Koszty po?yczki s? ?ci?le uzale?nione od formy po?yczki. Tak wi?c:

 • tradycyjna chwilówka – koszt po?yczki uzale?niony jest od jej kwoty oraz okresu sp?aty, kszta?tuje si? na poziomie od 24 z? do 539 z?,
 • po?yczka ratalna – koszt po?yczki tak?e jest uzale?niony od jej kwoty oraz okresu sp?aty, mo?e wynosi? od 77 z? do 950 z?,
 • po?yczka konsolidacyjna – za?o?enia takie same jak w poprzednich przypadkach, koszty kszta?tuj? si? na poziomie od 1160 z? do 9752 z?.

Czy klient mo?e odst?pi? od umowy?

Klienci zgodnie z polskim prawem mog? odst?pi? od umowy w ci?gu 14 dni od momentu jej zawarcia.

A jak wygl?da mo?liwo?? wcze?niejszej sp?aty lub przed?u?enie okresu sp?aty?

Po?yczkobiorca ma mo?liwo?? wcze?niejszej sp?aty zobowi?zania w dogodnym dla niego momencie. W przypadku przed?u?enia okresu sp?aty zobowi?zania konieczne jest zaci?gni?cie kolejnej po?yczki na tak? sam? kwot? oraz okres jak po?yczka podstawowa. Wówczas klient ponosi standardowy koszt po?yczki w danej kwocie.

Czy mog? dobra? dodatkowe pieni?dze w Ekassa przed sp?at? zobowi?zania?

Oczywi?cie. Dobranie gotówki umo?liwia opcja „dobierz kwot? po?yczki”. Dodatkow? gotówk? mo?na otrzyma? jeszcze przed sp?at? bie??cego zobowi?zania.

ikona opinie o chwilówkodawcyOpinie o Ekassa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *