1. Chwilówki online
 2. >
 3. Ekspres Kasa

Ekspres Kasa – chwilówki, opinie, kontakt

Grupa Ferratum dzia?a w naszym kraju od 2007 roku, jedn? z marek firmy jest Ekspres Kasa, w której mo?emy zaci?gn?? szybkie po?yczki. Jak przedstawia si? oferta marki? O tym poni?ej 🙂

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

200 - 15000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

100 - 1500 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Ekspres Kasa logo
Ocena: 2.8
(ilość ocen: 10)
Dokładna nazwa firmy: Ferratum Bank p.l.c.
Siedziba firmy: Tagliaferro Business Centre Level 6, 14 High Street, Sliema, Malta
E-mail: ekspreskasa@ekspreskasa.pl
Telefon kontaktowy: 71 716 22 22
NIP: MT 2101-8613
REGON: brak informacji
KRS: brak informacji

Ekspres Kasa – pieni?dze na wyci?gni?cie r?ki

Ekspres Kasa, to cz??? Grupy Ferratum, która dzia?a w 23 krajach na ?wiecie i do tej pory obs?u?y?a 1,2 mln klientów. Firma na naszym rynku dzia?a od 2007 roku, a od 2012 roku Ferratum Bank p.l.c. posiada licencj? instytucji bankowej.

Marka Ekspres kasa to, jak sama firma podkre?la, proste zasady bez haczyków. Natomiast oferta dopasowana jest do potrzeb klientów. W propozycjach firmy znajduj? si? szybkie po?yczki m.in. pierwsza chwilówka, jak i chwilówki dla sta?ych klientów.

Jak wzi?? chwilówki Ekspres Kasa?

Ekspres Kasa, jak ka?da firma po?yczkowa stawia na ?atwo?? w zaci?ganiu chwilówki. Jako nowi klienci o szybk? po?yczk? mo?emy stara? si? przez Internet – na stronie firmy znajduje si? specjalny formularz rejestracyjny – nale?y wype?ni? specjalny wniosek.

Nast?pnie czeka nas przelew weryfikacyjny (musimy przela? za swojego konta 1 gr), po pozytywnej weryfikacji, która trwa ok. 15 minut, pieni?dze powinny znale?? si? na naszym koncie. Warto pami?ta?: pierwsza chwilówka w Ekspres Kasa jest darmowa i b?dzie nas kosztowa? 0 z?.

Kolejne chwilówki mo?emy zaci?gn?? równie? przez Internet – wystarczy zalogowa? si? na swoje konto i z?o?y? wniosek o kolejn? po?yczk?. Stali klienci maj? równie? mo?liwo?? wzi?cia chwilówki Ekspres Kasa poprzez telefon – wystarczy wys?a? SMS-a o odpowiedniej tre?ci, a konsultanci firmy skontaktuj? si? z nami.

Ekspres Kasa nie posiada swoich stacjonarnych oddzia?ów.

Jakie s? formalno?ci w Ekspres Kasa?

Chyba tutaj nie b?dzie wi?kszego zaskoczenia, ale Ekspres Kasa, podobnie jak Vivus, czy Lendon wymaga od nas tylko aktualnego dowodu osobistego, aktywnego rachunku bankowego (na nasze dane) oraz numeru telefonu. Je?li spe?niamy powy?sze wymagania, to mo?emy zacz?? ubiega? si? o chwilówk? w Ekspres Kasa.

Uwaga: w wyj?tkowych sytuacjach firma mo?e poprosi? nas o skan dowodu osobistego.

Dla kogo szybkie po?yczki?

Z regu?y chwilówki s? tak skonstruowane, aby dotrze? do jak najszybszego grona odbiorców. Bardzo cz?sto najwi?ksz? przeszkod? jest wiek potencjalnego kredytobiorcy – cz??? firm preferuje osoby w wieku 21-65 lat. W przypadku Ekspres Kasy przekrój jest nieco szerszy i na wsparcie finansowe mog? liczy? po?yczkobiorcy w wieku od 21 do 70 lat.

Je?li nie uko?czyli?cie 21. roku ?ycia, a chcecie wzi?? chwilówk?, to zajrzyjcie na: chwilówki od 18 lat.

Czy Ekspres Kasa sprawdza KRD, BIG?

Chwilówki z za?o?enia nie maj? by? rozwi?zaniami dla osób, które s? zad?u?one. W praktyce ró?nie z tym bywa – cz??? firm nie sprawdza ?adnych baz. Jednak s? te? chwilówkodawcy, którzy sprawdzaj? rejestry, jednym z nich jest w?a?nie Ekspres Kasa, która zweryfikuje nas w:

 • KRD,
 • BIG ERIF.

Je?li posiadamy negatywn? histori? w powy?szych rejestrach, to nie otrzymamy chwilówki. Jeste?cie w gronie osób zad?u?onych? Tak? To zajrzyjcie na: chwilówki dla zad?u?onych, chwilówki bez BIK, chwilówki z komornikiem.

Ile i na jak d?ugo mo?emy wzi?? chwilówki w Ekspres Kasa?

To jest kluczowe pytanie, na które chyba ka?dy z nas chce pozna? odpowied?. Otó? Ekspres Kasa dzieli swoich klientów na tych nowych, jak i sta?ych. Pierwsza grupa odbiorców mo?e maksymalnie wzi?? 1500 z? na okres 15, 30 lub 60 dni – istnieje równie? mo?liwo?? roz?o?enia sp?aty na dwie raty.

Stali klienci maj? nieco szersze pole manewru i maksymalnie mog? zaci?gn?? chwilówk? na kwot? 2000 z?. W porównaniu z konkurencj? np. Filarum, czy Kredito24, nie jest to zbyt wysoka suma pieni?dzy. Maksymalny okres sp?aty to 60 dni – pieni?dze mo?na odda? w dwóch ratach.

Jak d?ugo trzeba czeka? na pieni?dze z po?yczki?

Rozpatrzenie z?o?onego przez nas wniosku trwa, jak zaznacza firma, 15 minut – pod warunkiem, ?e zosta? on z?o?ony w sobot? do godziny 18:00. Nast?pnie otrzymamy albo pozytywn? albo negatywn? informacj?. Je?li po?yczkodawca udzieli nam chwilówki, to pieni?dze zostaj? wys?ane tzw. szybkim przelewem – data zaksi?gowania wp?ywu na koncie zale?y od sesji naszego banku. W najlepszym przypadku pieni?dze mo?emy mie? w ci?gu 10 minut, w najgorszym: nast?pnego dnia roboczego.

Jak sp?aci? po?yczk? w Ekspres Kasa?

Chwilówk? w Ekspres Kasa nale?y sp?aci? terminowo, by unikn?? dodatkowych kosztów. Pieni?dze nale?y przela? w terminie zgodnym z umow? na wskazane przez firm? konto. Istnieje mo?liwo?? wcze?niejszej sp?aty.

Natomiast, je?li nie jeste?my w stanie sp?aci? po?yczki w terminie to firma daje nam opcj? przed?u?enia. W przypadku chwilówek na 30 dni mo?emy maksymalnie zrobi? to dwa razy – okres przed?u?enia mo?e by? tylko taki, na jaki zosta?a zaci?gni?ta chwilówka. Natomiast w przypadku 60-dniowych ka?d? rat? mo?emy przed?u?y? tylko jeden raz.

Przy przed?u?aniu po?yczkodawca b?dzie wymaga? od nas dodatkowego zabezpieczenia – mo?emy wybra? jeden z dwóch wariantów:

 • gwarant prawny – to 25% kosztu po?yczonej kwoty;
 • gwarant indywidualny – bez kosztów, ale musimy w ci?gu 5 dni dostarczy? gwarancj? podpisan? przez ?yranta i dwóch ?wiadków (lub notariusza).

Kolejn? chwilówk? w Ekspres Kasa mo?emy zaci?gn??, tylko po sp?acie wcze?niejszego zobowi?zania.

Pierwsza chwilówka w Ekspres Kasa

Na preferencyjne warunki mog? liczy? klienci, którzy zaci?gaj? pierwsz? chwilówk? u tego po?yczkodawcy. W ramach promocji 0 z? kosztów, mo?emy po?yczy? od 100 z? do2000 z? na okres: 15, 30 lub 60 dni (system ratalny). Musimy pami?ta?, ?e zerowe koszty b?dziemy mie? tylko wtedy, gdy sp?acimy chwilówk? w terminie.

ikona opinie o chwilówkodawcyOpinie o Ekspres kasa

4 thoughts on "Ekspres Kasa"

 1. Tomasz Rokon pisze:

  Ekspres kasa wcale nie jest taka ekspres. Na przelew czeka?em do poniedzia?ku ale wybaczam bo bra?em w weekend, a nie jest to jedyna firma, która nie robi przelewów w weekendy . Tak poza tym to wniosek jest prosty,nie wymagaj? duzej zdolno?ci kredytowej.Nie przeszkadza? im mój wpis w bik (niestety jedna juz sp?acona po?yczka ci?gnie si? za mn? od prawie 2 lat i uniemo?liwia wzi?cie po?yczki w wielu innych firmach). Tutaj jednak problemu nie robili.

 2. betka315 pisze:

  Wnioskowa?am o pierwsz? darmow? po?yczke w pi?tek. No fajnie, ale pieniadze dosta?am dopiero w poniedzia?ek 🙁 Ludzie pisz?,?e dostaj? pieniadze w 10 minut, ale u mnie tak nie by?o 🙁

 3. Brajanna pisze:

  No wi?c mam mieszane uczucia wzgl?dem firmy . Pierwsza po?yczka jak? bra?am to by?a darmowa po?yczka. Sk?ada?am wniosek w srod?, kasa by?a w czwartek. Tak wi?c w sumie ok. Nie by?o problemów z formularzem Jednak za drugim razem firma sie nie popisa?a poniewa? mój wniosek zagin??. T?umaczyli si? tym,?e by? b??d w systemie i ostatecznie po?yczk? wzi??am 2 dni po terminie. A spieszy?o mi si?. Mo?e to jednak mój pech.

 4. Marcin pisze:

  Naprawd? dobra pierwsza promocja bo daj? 1500 z? na 60 dni.Skorzysta?em i jestem zadowlony. Jednak nie wiem czy skorzystam ponownie bo przestudiowa?em sobie koszta po?yczki i je?li bra? bez promocji to by?oby po prostu drogo. Dlatego te? raczej nie wezm?.
  Plus równie? za kontakt bo dzia?aj? równie? w soboty i niedziele i przez 24 godziny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *