1. Chwilówki online
  2. >
  3. Euro Loan

Euroloan – chwilówki, opinie, kontakt

Euroloan ma swoje placówki w Polsce, Finlandii i Szwecji. Wyró?nia si? bardzo wysokimi standardami, je?eli chodzi o obs?ug? klienta. Od 2007 roku zdoby? ponad 100 000 klientów. Co jeszcze wyró?nia t? firm?? Na pewno b?yskawiczny proces przyznania po?yczki. Decyzja w tej sprawie jest podejmowana ju? w ci?gu 15 min. Korzystanie z ich us?ug jest bezpieczne, dzi?ki uwierzytelnieniu bankowemu oraz certyfikatowi RapidSSL. W Euroloan mo?na otrzyma? po?yczk? nawet do 20.000 z?.
Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

200 - 15000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

100 - 1500 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Euro Loan logo
Ocena: 2.67
(ilość ocen: 3)
Dokładna nazwa firmy: EUROLOAN CONSUMER FINANCE SP. Z O.O
Siedziba firmy: ul. Aleje Jerozolimskie 172, Warszawa
E-mail: cok@euroloan.pl
Telefon kontaktowy: 22 1 333 111
NIP: 525-253-27-91
REGON: 146157665
KRS: 0000422999

Jakie us?ugi ma w swojej ofercie obecnie Euroloan?

Aktualnie istniej? trzy mo?liwo?ci otrzymania pieni?dzy od Euroloan, s? to: limit kredytowy, szybka po?yczka i po?yczka ekspresowa.

Kto mo?e ubiega? si? o przyznanie po?yczki w Euroloan?

Musisz spe?ni? ??cznie trzy warunki. Po pierwsze, mie? uko?czone 18 lat. Po drugie, nie mo?e by? ?adnych negatywnych informacji o regulowaniu przez Ciebie zobowi?za? w Biurach informacji Gospodarczej i Biurze Informacji Kredytowej. Po trzecie, musisz by? posiadaczem konta bankowego, za?o?onego na Twoje imi? i nazwisko.

Euroloan – czy konieczna jest Twoja zgoda na sprawdzenie w BIG?

Zgodnie z ustaw? o udost?pnianiu informacji gospodarczych, Euroloan ma obowi?zek uzyska? Twoj? zgod? przed sprawdzeniem Ci? w Biurze Informacji Gospodarczej. Jednak musisz pami?ta? o tym, ?e jednym z warunków przyznania Ci po?yczki jest w?a?nie udzielenie przez Ciebie zgody na weryfikacj? we wszystkich Biurach Informacji Gospodarczej (KRD BIG S.A., BIG InfoMoniotor S.A., ERIF BIG S.A., KBIG S.A.), informacji na Twój temat.

Euroloan – jak stara? si? o otwarcie limitu na rachunku albo przyznanie innej po?yczki?

Ca?y proces przebiega bardzo szybko i prosto. Najpierw musisz otworzy? zak?adk? o nazwie ,,We? po?yczk?”. Nast?pnie wype?nij formularz rejestracyjny. Kolejnym krokiem jest przelanie 1 z? z konta zarejestrowanego na Ciebie, aby potwierdzi? Twoje dane. Pami?taj, ?eby przelew wykona? na ten sam rachunek bankowy, który poda?e? we wniosku. Gdy ju? zostaniesz prawid?owo zidentyfikowany, a Twoje konto w portalu Euroloan zostanie otwarte, to pora na wybranie rodzaju po?yczki. Mo?e to by? chwilówka do 20 000 z? lub Euroloan Ekspres do 800 z?.

Je?eli zdecydujesz si? na wzi?cie po?yczki do 20 000 z?, to b?dziesz równie? musia? odpowiedzie? na pytania, które umo?liwi? okre?lenie, jaka maksymalna kwota mo?e by? Ci przyznana. W ci?gu 15 minut zostanie podj?ta decyzja kredytowa. Je?li b?dzie pozytywna, to pieni?dze maksymalnie w ci?gu jednego dnia roboczego wp?yn? na Twoje konto.

Czym charakteryzuje si? Euroloan Express?

Je?eli b?yskawicznie potrzebujesz pieni?dzy, to b?dzie to dla Ciebie najlepsze mo?liwe rozwi?zanie. Proces uzyskania po?yczki jest bardzo prosty. Nie musisz nawet odpowiada? na pytania dotycz?ce Twojej zdolno?ci kredytowej. Musisz tylko zarejestrowa? si? na Euroloan.pl oraz z?o?y? wniosek o po?yczk? ekspresow?. W ci?gu jednej godziny dowiesz si?, jaki limit zosta? Ci przyznany. Zawsze mo?esz równie? odpowiedzie? na pytania okre?laj?ce Twoj? zdolno?? kredytow? i ubiega? si? o po?yczk? do 20 000 z?.

Euroloan – co to jest limit na rachunku i jak jest obliczany?

Limit na rachunku jest dla Ciebie indywidualnie ustalany. Najpierw jednak Euroloan bada Twoj? zdolno?? kredytow?. Limit na rachunku okre?la, na jak? maksymaln? kwot? mo?esz wzi?? po?yczk?, aby nie wi?za?o si? to dla Ciebie z nadmiernymi obci??eniem finansowym, a co za tym idzie du?ym ryzykiem, ?e nie wywi??esz si? z zaci?gni?tego zobowi?zania. Gdy ju? zaakceptujesz zaproponowany przez Euroloan limit, to mo?esz wykonywa? wyp?aty na swoje konto bankowe, kiedy tylko jest Ci to potrzebne. Mo?esz poprawi? swoj? zdolno?? kredytow? przez terminowe sp?acanie po?yczek.

Euroloan – czy mo?na wyp?aci? ca?y limit za jednym razem?

Niestety jest to niemo?liwe. Przy pierwszej wyp?acie mo?esz przela? na swój rachunek bankowy maksymalnie 50% przyznanego limity. Ca?kowita kwota limitu b?dzie dost?pna, dopiero gdy zap?acisz pierwszy rachunek i prze?lesz kod odblokowuj?cy. Otrzymasz go od Euroloan listem na adres zameldowania.

Euroloan – jaki jest koszt po?yczki i na jaki czas mo?na j? wzi???

Minimalne RRSO, czyli Roczna Rzeczywista stopa oprocentowania wynosi 47.15%, a maksymalne 154,14%. Minimalny czas sp?aty po?yczki to 5 miesi?cy, a maksymalny 48 miesi?cy.

Euroloan – w jaki sposób ustala si? termin sp?aty?

Po otrzymaniu decyzji o przyznaniu limitu sam mo?esz okre?li? najbardziej dogodny dla Ciebie termin sp?aty. Mo?esz zmieni? termin sp?aty kilka razy, w ci?gu jednego okresu rozliczeniowego. Niestety jest to p?atne-10 z? za ka?d? zmian?. Je?eli chcesz zmieni? termin sp?aty, to powiniene? si? zalogowa? na Twoje konto w Euroloan. Mo?esz równie? zadzwoni?, wtedy firma potwierdzi Twoj? dyspozycj?.

Euroloan – odst?pienie od umowy?

Masz prawo do odst?pienia od umowy w ci?gu 14 dni od jej zawarcia bez podawania przyczyn.  Limit na rachunku jest bezp?atny, do chwili, gdy zaczniesz z niego korzysta?. Wystarczy wys?a? wypowiedzenie tradycyjn? poczt? na adres korespondencyjny Euroloan, który znajdziesz na ich stronie internetowej.

Lokalizacja firmy

ikona opinie o chwilówkodawcyOpinie o Euroloan

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *