1. Chwilówki online
  2. >
  3. Extra Portfel

Extra Portfel – opinie, chwilówki, kontakt

Extra Portfel to serwis po?yczek online, który dzia?a od 2015 roku. Twórc? platformy jest firma CreamFinance Poland Sp. z o.o., b?d?ca w?a?cicielem popularnej marki Lendon – chwilówek dost?pnych na rynku od 2013 roku (aktywna chwilówka w Lendon nie stanowi przeszkody do skorzystania z oferty Extra Porfel). Serwis oferuje po?yczki na okres sp?aty nawet do 45 dni.

Extra Portfel logo
Ocena: 3.47
(ilość ocen: 19)
Chwilówka od ręki!
Dokładna nazwa firmy: Creamfinance Poland Sp. z o.o.
Siedziba firmy: Al. Jerozolimskie 134, Warszawa
E-mail: info@extraportfel.pl
WWW: www.extraportfel.pl
Telefon kontaktowy: 22 388 66 66
Godziny pracy: Pn. - Pt. 08:00 - 20:00
Sb. - Ndz. 09:00-18:00

NIP: 525-254-89-58
REGON: 363682923
KRS: 0000453034

Wady i zalety oferty Extra Portfel

Extra Portfel oferuje wysokie kwoty po?yczek na d?u?szy okres sp?aty ni? bezpo?rednia konkurencja. Z konsultantami mo?na tutaj skontaktowa? si? 24 godziny na dob?, 365 dni w roku, co pozwala po?yczy? pieni?dze w dowolnym momencie (oferta doskonale sprawdzi si? w sytuacjach, gdy natychmiast potrzebujemy zastrzyku gotówki). Wnioski o po?yczk? s? rozpatrywane od r?ki – czas oczekiwania na decyzj? zwykle nie przekracza 15 minut.

Plusem s? tak?e przejrzyste warunki umowy, szczegó?owy regulamin rozwiewaj?cy w?tpliwo?ci po?yczkobiorców oraz pe?ne bezpiecze?stwo danych (s? one poufne i odpowiednio zabezpieczone).

S?absz? stron? jest oprocentowanie, ale osoby, które po raz pierwszy korzystaj? z oferty Extra Portfel, mog? zaci?gn?? darmow? po?yczk?.

Ile mog? po?yczy? w Extra Portfel?

Obecnie na platformie Extra Portfel mo?na po?yczy? od 500 do 6000 z? na okres dok?adnie 30 dni. Wyd?u?enie okresu sp?aty nie jest niestety mo?liwe. Kwota pierwszej po?yczki mo?e si?gn?? 3000 z? i cho? stosunkowo ?atwo j? uzyska?, to nie jest to oferta darmowa.

Jakie warunki musz? spe?ni?, aby skorzysta? z po?yczki w Extra Portfel?

Chwilówk? w Extra Portfel mog? zaci?gn?? osoby w wieku od 21 do 70 lat. Oferta skierowana jest wy??cznie do obywateli RP, którzy posiadaj? adres w Polsce i przebywaj? na terenie kraju. Niezb?dny jest tak?e wa?ny dowód osobisty.

Jak Extra Portfel weryfikuje dane?

Wnioskodawcy mog? wybra? jeden z dwóch sposobów weryfikacji danych. Gdy zale?y im na natychmiastowym przelewie gotówki, warto skorzysta? z us?ugi „Instantor”. W tym przypadku, wystarczy zalogowa? si? do swojego konta bankowego, a system automatycznie zweryfikuje podane dane osobowe oraz histori? wp?ywów (potrzebn? do oceny zdolno?ci kredytowej). Kolejnym sposobem, na potwierdzenie danych, jest wykonanie przelewu weryfikacyjnego na konto firmy Extra Portfel (nale?y przela? sum? 0,01 z?).

Jakie dokumenty s? wymagane do zaci?gni?cia po?yczki?

Extra Portfel wymaga wy??cznie wa?nego dowodu osobistego i wype?nienia wniosku o po?yczk? (dost?pnego na stronie internetowej firmy). Do zaci?gni?cia chwilówki nie b?dziesz potrzebowa? dodatkowych za?wiadcze? o zatrudnieniu czy zarobkach – wystarczy Twoje o?wiadczenie o dochodach.

Jak po?yczy? pieni?dze w Extra Portfel?

W serwisie Extra Portfel znajdziesz kalkulator po?yczkowy. Wystarczy, ?e ustawisz na nim interesuj?c? Ci? kwot? i okres sp?aty, a system automatycznie wy?wietli ca?kowity koszt po?yczki, roczn? stop? RRSO, kwot? i termin sp?aty.

Po klikni?ciu w pole „We? po?yczk?”, zostaniesz przeniesiony do formularza rejestracyjnego, który musisz dok?adnie wype?ni?. W formularzu nale?y poda? m. in. swoje dane osobowe oraz informacj? o zatrudnieniu (?ród?o dochodów).

Po wype?nieniu formularza i wyra?eniu zgody na Umow? Ramow? Po?yczki, regulamin oraz umow? szczegó?ow?, mo?na wys?a? wniosek. Kolejnym krokiem jest weryfikacja danych (za pomoc? przelewu weryfikacyjnego lub us?ugi „Instantor”). Nast?pnie wniosek jest sprawdzany przez pracowników Extra Portfel. W przypadku weryfikacji pozytywnej, po?yczkodawca otrzymuje wiadomo?? SMS o przyznaniu chwilówki, a pieni?dze s? przelewane na podane przez niego konto.

Kiedy pieni?dze trafi? na moje konto?

Osoby, które posiadaj? konto w jednym z banków obs?uguj?cych Extra Portfel, otrzymaj? gotówk? w kilkana?cie minut. W innych przypadkach, szybko?? wp?ywu zale?y od bankowo?ci internetowej po?yczkobiorcy (do dwóch dni roboczych).

Czy Extra Portfel weryfikuje dane w Biurach Informacji Gospodarczej?

Serwis Extra Portfel weryfikuje dane w BIG InfoMonitor. Kolejnym krokiem jest zapytanie wys?ane do Krajowego Rejestru D?ugów (KRD) oraz bazy ERIF.

Dane nie s? weryfikowane w Biurze Informacji Kredytowej (BIK).

Jakie koszty ponios??

Po?yczki w Extra Portfel oprocentowane s? na 16,1% w skali miesi?ca. RRSO wynosi tu 514%, czyli jest do?? atrakcyjne jak na po?yczki krótkoterminowe. Pami?tajmy, ?e RRSO to teoretyczny koszt takiej po?yczki, gdyby?my brali j? co miesi?c przez ca?y rok. Dla po?yczki na 1000 z?, kwota do sp?aty po 30 dniach to dok?adnie 1160,82 z?. Ca?kowite koszty chwilówki dla innych kwot mo?na ?atwo sprawdzi? w kalkulatorze dost?pnym na stronie po?yczkodawcy.

Jak sp?aci? po?yczk? w Extra Portfel?

Numery rachunków bankowych, do sp?aty chwilówek, dost?pne s? na stronie firmy Extra Portfel (w zak?adce „Kontakt”). W polu odbiorca nale?y wpisa?: „Creamfinance Poland Sp. z o.o.”. Tytu?em przelewu jest numer PESEL.

Co, gdy nie jestem w stanie sp?aci? po?yczki w terminie?

Brak sp?aty chwilówki w terminie powoduje naliczenie odsetek i kar. Extra Portfel wysy?a równie? p?atne monity, a gdy to nie odnosi skutku, przekazuje spraw? do windykacji. Kolejnym krokiem mo?e by? rozprawa s?dowa i licytacja komornicza. Informacja o braku sp?aty trafia tak?e do KRD, BIG oraz ERIF.

Lokalizacja firmy

ikona opinie o chwilówkodawcyOpinie o Extra Portfel

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *