1. Chwilówki online
 2. >
 3. Fellow Finance

Fellow Finance – chwilówki, opinie, kontakt

Hapi Po?yczki oferuje po?yczki szyte na miar?, elastycznie dopasowane do potrzeb i mo?liwo?ci
finansowych konkretnego klienta. Marka jest cz??ci? mi?dzynarodowej grupy IPF – wiod?cego dostawcy produktów finansowych, który obs?uguje ju? prawie 3 miliony klientów na ca?ym ?wiecie.
Domen? Hapi jest po?yczanie pieni?dzy w jak najszybszy i jak najprostszy sposób.
Jako klient Hapi b?dziesz móg? skorzysta? z wakacji kredytowych, otrzymasz tak?e mo?liwo?? rozpocz?cia sp?aty nawet po 2 miesi?cach.

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

200 - 15000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

100 - 1500 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Fellow Finance logo
Ocena: 3.75
(ilość ocen: 4)
Dokładna nazwa firmy: FELLOW FINANCE Sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. Nowogrodzkiej 44 lok.3, Warszawa
E-mail: bok@fellowfinance.pl
Telefon kontaktowy: 223975115
NIP: 7010508554
REGON: 362560885
KRS: 0000576864

Elastyczne po?yczki spo?eczno?ciowe – Fellow Finance

Marka Fellow Finance istnieje na rynku polskim od wrze?nia 2015 roku. Sama grupa kapita?owa powsta?a w Finlandii w 2013 roku i od pocz?tku mia?a w planach wej?cie na inne europejskie rynki.

Fellow Finance ma wymagany prawnie (tzw. “ustawa antylichwiarska” z 2016 roku) kapita? zak?adowy i w zwi?zku z tym mo?e udziela? po?yczek (nawet na okres 3 lat!). Warto zaznaczy?, ?e firma kieruje swoj? ofert? nie tylko do po?yczkobiorców, ale równie? do osób, które chc? zarabia?.

Inwestorem mo?e zosta? zarówno osoba prywatna, jak i podmiot gospodarczy. By zacz?? po?ycza? pieni?dze innym, wystarczy zarejestrowa? si? na specjalnej platformie internetowej.

Fellow Finance – jak zaci?gn?? po?yczk? spo?eczno?ciow??

Wi?kszo?? firm po?yczkowych stawia na minimum formalno?ci. A jak to wygl?da w Fellow Finance? Na starcie musimy uzupe?ni? wniosek o po?yczk? (kwota i liczba miesi?cy/rat), a nast?pnie wype?ni? formularz. Jakie dane jeste?my zobowi?zani poda?? Oto pe?na lista wymaganych informacji o nas:

 • imi?;
 • drugie imi? (je?li istnieje);
 • nazwisko;
 • adres zameldowania;
 • adres korespondencyjny;
 • numer PESEL;
 • seria i numer dowodu osobistego;
 • wykszta?cenie;
 • stan cywilny;
 • liczba osób na utrzymaniu;,
 • informacja o posiadaniu karty kredytowej;
 • rodzaj i forma zatrudnienia, stanowisko, nazwa pracodawcy i data rozpocz?cia pracy;
 • numer telefonu;
 • status mieszkaniowy, rodzaj lokalu i czas zamieszkania;
 • miesi?czny dochód;
 • miesi?czne wydatki;
 • informacja o zobowi?zaniach finansowych.

W porównaniu z innymi firmami jest tego ca?kiem sporo, prawda? I niestety, wszystkie te informacje s? obowi?zkowe. Bez ich wprowadzenia nie b?dziemy mogli za?o?y? konta klienta w serwisie. Nale?y pami?ta? równie? o tym, ?e podanie nieprawdziwych danych i wprowadzenie w b??d, mo?e wi?za? si? z konsekwencjami prawnymi.

Potwierdzi? dane osobowe mo?emy wy??cznie za pomoc? aplikacji Kontomatik. Jak przebiega proces? Na pocz?tku musimy zalogowa? si? do swojego rachunku w banku. Nast?pnie program pobiera nasze dane osobowe, a tak?e informacje o naszej zdolno?ci kredytowej.

Formalno?ci w Fellow Finance

Przed potencjalnymi po?yczkobiorcami stawiane s? podstawowe wymagania formalne. O wsparcie finansowe mo?emy stara? si?, gdy spe?nimy poni?sze warunki:

 • uko?czyli?my 18 lat,
 • posiadamy rachunek bankowy,
 • posiadamy numer telefonu komórkowego,
 • posiadamy w?asn? skrzynk? e-mail.

Spe?nienie powy?szych wymaga? nie oznacza otrzymania pieni?dzy. W Fellow Finance wiele zale?y od oceny inwestorów – to oni decyduj? czy po?yczka zostanie nam przyznana i na jak? kwot?. W nie?atwej sytuacji mog? by? nowi klienci, którym po?yczkodawcy mog? po prostu nie ufa?. Jak sobie z tym poradzi?? Na pocz?tku dobr? strategi? jest zaci?ganie zobowi?za? na ma?e kwoty i terminowe sp?aty. W ten sposób zapracujemy sobie na opini? rzetelnego po?yczkobiorcy i otworzymy drog? do wy?szych sum pieni?dzy.

Dla kogo oferta Fellow Finance?

Do tego po?rednika po?yczkowego mog? zg?osi? si? wszystkie osoby pe?noletnie. Preferowany przedzia? wiekowy to 20 – 75 lat. Podoba nam si? w szczególno?ci górna granica wieku – w wielu firmach po?yczkowych maksimum to 65 lat. W nieco mniej korzystnej sytuacji mog? by? osoby poni?ej 20 roku ?ycia, które z racji swojego wieku mog? nie budzi? zaufania inwestorów. Na szcz??cie na rynku jest wiele firm, które bez problemu udzielaj? po?yczek m?odym osobom – warto zapozna? si? z naszym rankingiem: Chwilówki od 18 lat.

Czy Fellow Finance zagl?da w rejestry d?u?ników?

Wed?ug ramowej umowy po?yczkowej po?rednik ten nie zagl?da do ?adnych rejestrów d?u?ników. Niestety, w ofercie firmy znale?li?my ma?? rozbie?no??. Na stronie internetowej, w sekcji “Najcz??ciej zadawane pytania”, widnieje informacja, ?e rejestry d?u?ników s? jednak sprawdzane. Natomiast list? weryfikowanych baz znajdziemy dopiero w “Polityce prywatno?ci” i s? to:

Powy?sza informacja nie jest dobr? wiadomo?ci? dla osób zad?u?onych, czy ze z?? histori?. Dlatego takie osoby zach?camy do zajrzenia na nasz? stron?: Chwilówki bez BIK.

Co ciekawe, Fellow Finance nie stawia konkretnych wymaga?, co do poziomu naszych comiesi?cznych zarobków. Dlatego klientami firmy mog? by? m.in. osoby bezrobotne, pracuj?ce na umowy zlecenie, czy te samozatrudnione. Wyzwaniem jest tylko przekonanie do siebie potencjalnych inwestorów. Ale o odpowiedniej strategii napisali?my ju? wy?ej.

Ile mo?emy po?yczy? i na jak d?ugo za po?rednictwem Fellow Finance?

Za po?rednictwem Fellow Finance mo?emy po?yczy? od 1000 do 12000 z?otych. Minimalny czas trwania umowy to 12 miesi?cy a maksymalny wynosi 36 miesi?cy. Teraz przejd?my do kosztów, bo na to powinni?my zwróci? uwag? w pierwszej kolejno?ci. Z naszej strony od razu dodamy, ?e ten po?rednik po?yczkowy wyj?tkowo wysoko ceni swoje us?ugi.

Po pierwsze: kwota po?yczki – nie ma takiej mo?liwo?ci, aby?my otrzymali dok?adnie tyle, o ile wnioskowali?my. Dlaczego? Poniewa? Fellow Finance pobiera od nas op?at? wst?pn? w wysoko?ci od 12-17% kwoty po?yczki. Musimy zatem wnioskowa? o odpowiednio wi?ksz? kwot?.

Poza oprocentowaniem po?yczki, co miesi?c musimy jeszcze uiszcza? taks? za prowadzenie konta klienta. Wysoko?? op?aty jest naliczana od aktualnej kwoty do sp?aty i waha si? od 3 do 20% w skali roku. Zaznaczymy jeszcze tylko, ?e op?aty podane w wide?kach s? do negocjacji z po?rednikiem po?yczkowym. Im lepsza jest nasza zdolno?? kredytowa, tym lepsze otrzymamy warunki.

Przyjrzymy si? teraz przyk?adowi po?yczki ratalnej, aby sprawdzi?, jak dok?adnie kszta?tuj? sie koszta w Fellow Finance. Za?ó?my mianowicie, ?e zobowi?zanie jest na sum? 1000 z?otych i zaci?gni?te zosta?o na 12 miesi?cy. Na nasze konto otrzymamy oko?o 880 z?otych. Ca?kowita kwota do zwrotu wyniesie w takim przypadku 1380,88 z?otych. RRSO b?dzie na poziomie 144,55%. Miesi?czna rata b?dzie w wysoko?ci 115,07 z?. W dziwny sposób kalkulator po?yczki na stronie firmy, z którego korzystali?my podczas powy?szych wylicze?, doda? 4 grosze do ca?kowitej kwoty do zwrotu. Takie niedoci?gni?cie budzi nasz lekki niepokój.

Fellow Finance: jak szybko pieni?dze b?d? na koncie?

Tu natomiast wiele osób mo?e poczu? si? zawiedziona. Dlaczego? Poniewa? w zasadzie nie wiadomo, kiedy otrzymamy wyp?at? ?rodków. Samo przyj?cie wniosku po?yczkowego przez Fellow Finance nie gwarantuje bowiem, ?e znajd? si? inwestorzy sk?onni po?yczy? nam pieni?dze. Nasz wniosek b?dzie widoczny na platformie wraz z ocen? punktow? naszej zdolno?ci kredytowej (rating).

Gdy znajdziemy inwestorów, to polecenie przelewu b?dzie wys?ane tego samego dnia lub nast?pnego dnia roboczego. Najszybciej ?rodki znajd? si? na koncie, gdy mamy rachunek w mBanku lub PKO BP. W innych przypadkach wszystko zale?y od ksi?gowania transakcji mi?dzybankowych.

Sp?ata po?yczki w Fellow Finance

W tym miejscu chyba nikogo nie zaskoczymy – raty w Fellow Finance nale?y sp?aca? terminowo. W ten sposób ominiemy nieprzyjemne konsekwencje. A co je?li nie mamy mo?liwo?ci regulowania rat wed?ug harmonogramu?

W przypadku ewentualnych problemów ze sp?at? koniecznie zg?o?my problem do Biura Obs?ugi Klienta. Niestety, pracownicy s? dost?pni dla klientów wy??cznie w dni robocze mi?dzy godzin? 11:00 a 15:00. To chyba najmniej dost?pny BOK w?ród wszystkich prezentowanych przez nas po?yczkodawców i po?redników po?yczkowych.

Wracaj?c do w?a?ciwego tematu, to mamy mo?liwo?? odroczenia terminu sp?aty o 14 dni lub o miesi?c. Wi??e si? to jednak z dodatkowymi kosztami – taksa nie jest jednak wysoka, bo wynosi 2,50 z?.

Gorzej, je?li po?rednik sam b?dzie musia? upomina? si? o dokonanie sp?aty d?ugu. Poza odsetkami karnymi ponosi? b?dziemy dodatkowe op?aty za ponaglenia. Ka?dy monit wi??e si? z kosztami. Op?ata jest tutaj sta?a i wynosi 20 z?otych. A jakich form ponaglenia mo?na si? spodziewa?? Oto lista:

 • SMS,
 • email,
 • kontakt telefoniczny,
 • pisemne ponaglenie wys?ane poczt?.

Gdy te dzia?ania nie przynios? po??danego efektu, czyli sp?aty zaleg?o?ci, to Fellow Finance odsprzeda nasz d?ug podmiotom trzecim. Czyli na kolejnym etapie d?u?nik ma ju? do czynienia z firm? windykacyjn?, której dzia?ania b?d? si? oczywi?cie wi?za? z dodatkowymi kosztami.

Warto jednak wiedzie?, ?e taka procedura jest wdra?ana wówczas, gdy do sp?aty zosta?o wi?cej ni? 10% kwoty po?yczki i wi?cej ni? jedna rata. Bior?c pod uwag? otwarto?? po?rednika w sprawie odraczania terminu sp?aty, to takie podej?cie nie jest restrykcyjne. Eliminuje to przede wszystkim klientów wykazuj?cych si? nieuczciwymi zamiarami i zabezpiecza jednocze?nie interesy inwestorów.

Pierwsza po?yczka i program lojalno?ciowy

Niestety, nie znale?li?my informacji, czy nowi klienci mog? liczy? na preferencyjne warunki po?yczkowe. Natomiast, lepsze warunki otrzymuj? stali po?yczkobiorcy – firma przygotowa?a dla nich np. ni?sze koszty zobowi?zania.

ikona opinie o chwilówkodawcyOpinie o Fellow Finance

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *