1. Chwilówki online
  2. >
  3. Feniko

Feniko – opinie, kontakt, po?yczki

Feniko to serwis udzielaj?cy po?yczek ratalnych przez Internet. Marka nale?y do firmy Dagona Sp. z o. o. z siedzib? w Tychach. Wyró?nikiem oferty s? ujednolicone warunki po?yczkowe dla nowych i sta?ych klientów (wszyscy mog? po?yczy? do 1 000 z?).

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

200 - 15000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

100 - 1500 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Feniko logo
Ocena: 3.5
(ilość ocen: 2)
Dokładna nazwa firmy: Dagona Sp. z o. o.
Siedziba firmy: ul. Fabryczna 12, Tychy
E-mail: kontakt@feniko.pl
Telefon kontaktowy: 801 00 50 22
NIP: 6462950868
REGON: 366664080
KRS: 0000665953

Wady i zalety po?yczek w Feniko

Serwis Feniko pozwala roz?o?y? po?yczk? na 4 wygodne raty (harmonogram sp?aty rat jest do??czony do umowy). Takie rozwi?zanie rzadko jest stosowane przez inne firmy udzielaj?ce chwilówek. Niewielkie miesi?czne obci??enie sprawia, ?e z oferty ch?tnie korzystaj? osoby, które dysponuj? ni?szym bud?etem domowym i sp?ata po?yczki w jednej racie, po 14 czy 30 dniach, by?aby dla nich zbyt du?ym obci??eniem. Feniko zapewnia równie? ograniczenie formalno?ci, szybki i intuicyjny proces wnioskowania o chwilówk? oraz jasno okre?lone koszty (dost?pne w kalkulatorze zamieszczonym na stronie internetowej marki).

S?absz? stron? oferty jest niska kwota maksymalna – w Feniko mo?na po?yczy? do 1 000 z? (inne firmy po?yczkowe cz?sto oferuj? kwoty do 3 000 lub 5 000 z?). Kolejn? chwilówk? mo?na zaci?gn?? tutaj dopiero, gdy sp?acimy poprzedni? (istnieje jednak mo?liwo?? sp?aty po?yczki przed terminem).

Ile mog? po?yczy? w Feniko?

Feniko oferuje po?yczki od 300 do 1 000 z? na dowolny cel. Okres sp?aty wynosi 4 miesi?ce (po?yczka jest roz?o?ona na 4 raty). Takie warunki s? przewidziane zarówno dla sta?ych, jak i nowych klientów. Feniko nie oferuje darmowych po?yczek (nie ma tutaj promocji pierwsza po?yczka za 0 z?).

Kto mo?e skorzysta? z chwilówki w Feniko?

Po?yczk? w Feniko mog? otrzyma? wy??cznie osoby, które maj? uko?czone 18 lat, posiadaj? obywatelstwo polskie i sta?e miejsce zamieszkania na terenie kraju. Przedstawiciele firmy weryfikuj? równie? zdolno?? kredytow?, dlatego niezb?dne s? sta?e ?ród?a dochodów.

Jakie ?ród?a dochodów s? honorowane przez Feniko?

Wszyscy, którzy  ubiegaj? si? o chwilówk? w Feniko, musz? posiada? sta?e ?ród?a dochodów. Serwis honoruje dochody z tytu?u umowy o prac?, umów zlecenie i umów o dzie?o oraz dzia?alno?ci gospodarczej. Akceptowane s? kontrakty menad?erskie, marynarskie i wojskowe. Chwilówki dost?pne s? tak?e dla emerytów i rencistów oraz rolników (w ich przypadku, dochody s? ustalane na podstawie hektarów przeliczeniowych i rocznych podatków).

Czy Feniko mo?e skontaktowa? si? z moim pracodawc??

Analityk Feniko mo?e skontaktowa? si? z pracodawc? w celu potwierdzenia ?ród?a i wysoko?ci dochodów.

Jakie dane musz? poda?, aby uzyska? po?yczk? w Feniko?

We wniosku po?yczkowym nale?y poda? dane osobowe (imi? i nazwisko, adres zamieszkania, imiona rodziców), numer telefonu komórkowego, adres e-mail, numer PESEL oraz numer i seri? dowodu osobistego. Feniko wymaga równie? podania informacji o ?ród?ach i wysoko?ci miesi?cznych zarobków.

Jak Feniko weryfikuje dane?

Weryfikacja danych przez Feniko przebiega w dwóch etapach. Przedstawiciele serwisu po?yczkowego oceniaj? zdolno?? kredytow? na podstawie podanych informacji o dochodach.

Gdy ocena ryzyka kredytowego przebiegnie pomy?lnie, wnioskodawca wykonuje przelew weryfikacyjny pozwalaj?cy potwierdzi? prawdziwo?? podanych danych. Przelew, w wysoko?ci 1 grosza, nale?y wykona? na numer rachunku Feniko (jest on wysy?any na podany numer e-mail).

Jak po?yczy? pieni?dze w Feniko?

Osoby, które s? zainteresowane zaci?gni?ciem po?yczki w Feniko, powinny skorzysta? z kalkulatora dost?pnego na stronie firmy. Za pomoc? suwaka nale?y ustawi? wysoko?? chwilówki. System automatycznie poda informacje o wysoko?ci rat i terminie ich sp?aty, wysoko?ci prowizji, rocznej stopie RRSO oraz ca?kowitej sumie do sp?aty (koszt po?yczki).

Gdy dobierzemy interesuj?ce nas parametry, musimy klikn?? w pole „Z?ó? wniosek”, a system automatycznie przeniesie nas do zak?adki z formularzem do wype?nienia. Kolejnym krokiem jest weryfikacja wniosku przez przedstawiciela Feniko – nast?puje ocena ryzyka kredytowego (proces mo?e trwa? do 24 godzin).

Nast?pnie firma wysy?a instrukcje dalszego post?powania (na podany numer telefonu i adres e-mail). Numery s? weryfikowane specjalnymi kodami. Gdy ocena zdolno?ci kredytowej przebiegnie pomy?lnie, wnioskuj?cy jest proszony o wykonanie przelewu weryfikacyjnego. Po potwierdzeniu danych, gotówka jest przelewana na podany numer konta.

W jakich bazach weryfikowane s? dane klientów?

Feniko restrykcyjnie sprawdza ryzyko kredytowe osób wnioskuj?cych o po?yczk?. Dane weryfikowane s? w KRD (Krajowy Rejestr D?ugów) oraz innych bazach (BIG InfoMonitor, ERIF). W wype?nianych formularzach nie ma pola ze zgod? na weryfikacj? w BIK, dlatego firma najprawdopodobniej nie si?ga do zasobów tej bazy.

Jak sp?aci? po?yczk? w Feniko?

Sp?ata chwilówki w Feniko nast?puje w ratach. Harmonogram rat i numer rachunku do przelewów znajduj? si? w umowie. Dane te mo?na znale?? równie? w serwisie internetowym (na koncie u?ytkownika, w zak?adce „Twoje po?yczki”).

A co, gdy nie sp?ac? po?yczki w terminie?

Feniko nie umo?liwia przed?u?enia terminu p?atno?ci. Gdy która? z rat nie zostanie sp?acona w ustalonym czasie, firma nalicza odsetki karne i podejmuje czynno?ci windykacyjne.

ikona opinie o chwilówkodawcyOpinie o Feniko

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *