1. Chwilówki online
 2. >
 3. Ferratum

Ferratum – chwilówki, opinie, kontakt

Ferratum to marka znana poza granicami naszego kraju. Polska spó?ka jest cz??ci? Grup Ferratum, która dzia?a w 23 krajach na ca?ym ?wiecie. Firma proponuje klientom nie tylko standardowe chwilówki, ale równie? po?yczki na raty. Co jeszcze warto wiedzie? o ofercie?

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

200 - 15000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

100 - 1500 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Ferratum logo
Ocena: 3.14
(ilość ocen: 14)
Dokładna nazwa firmy: Ferratum Bank p.l.c.
Siedziba firmy: ST Business Centre 120, The Strand, Gzira, Malta
E-mail: info@ferratum.pl
Telefon kontaktowy: 71 716 22 22
NIP: C- 56251
REGON: brak informacji
KRS: brak informacji

Ferratum – po?yczki równie? na raty

Ferratum to jedna z bardziej rozpoznawalnych marek i to nie tylko w Polsce – firma dzia?a w 23 krajach i obs?u?y?a do tej pory 1,2 mln klientów. Sama Grupa Ferratum to najwi?ksza tego typu firma w Europie, która wprowadzi?a na rynek mobilne mikropo?yczki. Warto zaznaczy?, ?e jednostk? Grupy jest Ferratum Bank, który otrzyma? licencj? bankow? od Komisji Nadzoru Finansowego Malty w 2012 roku.

W Polsce spod znaku Grupy dzia?a nie tylko Ferratum, ale równie? np. Ekspres Kasa. My w tym miejscu skupimy si? na firmie Ferratum 🙂 Po?yczkodawca w swojej ofercie posiada chwilówki z mo?liwo?ci? jednorazowej sp?aty, roz?o?onej na dwie raty (taka mo?liwo?? jest przy zaci?ganiu po?yczki na 60 dni) lub na 24 raty.

Chwilówki Ferratum – jak zaci?gn???

Ferratum zas?yn??o z tego, ?e na rynek europejski wprowadzi?o mobilne mikropo?yczki i firma do dnia dzisiejszego trzyma si? swojej strategii. Obecnie proponuje swoim klientom po?yczki na raty oraz chwilówki z jednorazow? lub rataln? sp?at?. Ka?dy z wariantów mo?emy zaci?gn?? poprzez Internet lub telefon.

W przypadku pierwszej chwilówki musimy uzupe?ni? krótki wniosek, w którym zawrzemy nie tylko nasze dane, ale okre?limy kwot? po?yczki i jej termin sp?aty. Nast?pnie zostaniemy poddani weryfikacji – firma wymaga od nas wykonania przelewu potwierdzaj?cego dane na kwot? 1 gr. Je?li nasza aplikacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, to pieni?dze zostan? przelane na wskazny rachunek bankowy.

Stali klienci firmy mog? zaci?gn?? chwilówk? przez Internet – wystarczy zalogowa? si? na swoje konto. Dodatkow? mo?liwo?ci? jest równie? wzi?cie po?yczki za pomoc? SMS-a – pod odpowiedni numer nale?y wys?a? wiadomo?? zawieraj?c?: kwot? chwilówki, imi?, numer i seri? dowodu osobistego, PESEL oraz adres zamieszkania.

Jakie formalno?ci w Ferratum?

To kolejny po?yczkodawca, który stawia na proste zasady i minimum formalno?ci. Firma wymaga od nas jedynie polskiego obywatelstwa oraz wa?nego dowodu osobistego. Nie musimy przedk?ada? ani o?wiadczenia o zarobkach ani za?wiadczenia z pracy.

Ferratum wymaga od nas równie? aktualnego rachunku bankowego na nasze dane personalne oraz aktywnego numeru telefonu.

Dla kogo oferta szybkich po?yczek?

Chwilówki Ferratum skierowane s? do stosunkowo szerokiego grona odbiorców – z oferty mog? skorzysta? osoby, które mieszcz? si? w przedziale wiekowym od 21 do 78 lat. Na du?y plus zas?uguje górna granica wieku – w wi?kszo?ci firm wynosi ona 65 lat. Nieco mniej korzystna jest dolna granica – je?li nie uko?czyli?cie 21 lat, to koniecznie zajrzyjcie do: ranking chwilówek od 18 lat.

Czy Ferratum sprawdza KRD, BIG, ERIF?

Chwilówkodawca kieruje swoj? ofert? do szerokiej grupy odbiorców – niestety, na wsparcie finansowe nie mog? liczy? osoby, które znajduj? si? w KRD, BIG, ERIF. Weryfikowany przez firm? jest równie? BIK.

Je?li macie problem z zad?u?eniem, a koniecznie chcecie wzi?? chwilówk? to sprawd?cie: chwilówki dla zad?u?onych, chwilówki bez BIK, chwilówki z komornikiem.

Chwilówka Ferratum – ile i na jak d?ugo?

W Ferratum mamy do wyboru dwa rodzaje szybkich po?yczek: krótkoterminowe z jednorazow? sp?at? oraz ratalne. Na start, czyli w ramach pierwszej chwilówki mo?emy wzi?? maksymalnie 2000 z? na okres 60 dni – sp?aty mo?emy dokona? w dwóch ratach .

W przypadku kolejnych po?yczek mo?emy zaci?gn?? maksymalnie 3000 z? na okres 60 dni – i tutaj te? istnieje mo?liwo?? roz?o?enia p?atno?ci na dwie raty.

Nowo?ci? w ofercie firmy jest +PlusPo?yczka – maksymalnie mo?emy wzi?? 5000 z? i roz?o?y? sp?at? na 24 raty.

Kiedy pieni?dze z chwilówki b?d? na naszym koncie?

W chwilówkach kluczow? rol? odgrywa czas – szybkie rozpatrzenie wniosku oraz natychmiastowy przelew to du?a zaleta. Potrzeby te rozumie równie? Ferratum, które decyzje o chwilówce podejmuje w krótkim czasie. Natomiast przelewy realizowane s? natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu aplikacji – pieni?dze na naszym koncie mog? znale?? si? nawet w 10 minut. Jednak wiele zale?y od naszego banku i jego sesji. W najgorszym wypadku przelew na rachunku znajdzie si? nast?pnego dnia roboczego.

Sp?ata chwilówki w Ferratum

Ferratum, jako jedna z niewielu firm po?yczkowych, oferuje sp?at? zad?u?enia w systemie ratalnym, ale po kolei. Chwilówk? w tej firmie nale?y sp?aci? terminowo, bo tylko w ten sposób nie zostaniemy obci??eni dodatkowymi kosztami. W zale?no?ci od zawartej umowy mamy na to czas 15, 30 albo 60 dni – przy najd?u?szym okresie sp?aty chwilówk? mo?emy odda? w dwóch ratach. Ponadto, w nowej ofercie +PlusPo?yczka, mo?emy odda? j? w 24 ratach.

Gdy wcze?niej dysponujemy odpowiedni? ilo?ci? gotówki, to nic nie stoi na przeszkodzie, by uregulowa? zad?u?enie przed terminem – firma daje nam tak? mo?liwo??.

Je?li nie jeste?my w stanie odda? po?yczonych pieni?dzy na czas, to nie pozostaje nam nic innego jak skontaktowa? si? z firm? i roz?o?y? sp?at? na raty. Oczywi?cie za t? mo?liwo?? b?dziemy musieli zap?aci?.

Pierwsza chwilówka w Ferratum

Ferratum, to obok firmy Vivus, Wonga, czy Lendon, kolejny po?yczkodawca, który w swojej ofercie posiada pierwsz? darmow? po?yczk?. Na start mo?emy zaci?gn?? maksymalnie 2000 z? na okres 60 dni. W ramach promocji nie zostaniemy obci??eni ?adnymi kosztami.

Uwaga: je?li nie sp?acimy chwilówki w terminie, to firma doliczy nam odsetki i op?aty.

ikona opinie o chwilówkodawcyOpinie o Ferratum

4 thoughts on "Ferratum"

 1. forfinka pisze:

  Je?li chodzi o sam? po?yczk? to ca?kiem spoko. Oprocentowania i kosztów nie oceniam bo ka?dy widzi jakie s? i albo si? decyduje albo nie.Za to wszystko tak jak w umowie.Nie ma tam ?adnych opisanych drobnym druczkiem dodatkowym op?at i to si? ceni. Za to czas oczekiwania na po?yczk? troch? sie wyd?u?y?. Nie mo?na tam uzyskac po?yczki jedynie przez internet, umow? wysy?aj? poczta. Nie jest to zbyt wygodne.

 2. amalan pisze:

  Firma uczciwa. Bra?em tam po?yczk? 3 razy i za ka?dym razem by?o tak jak w postanowieniach umowy. Przelewy ró?nie. Czasami czeka si? 15 minut, czasami kilka godzin ale nigdy nie czeka?em d?u?ej ni? 1 dzie? tak wi?c spoko. P?aci?em terminowo, w czasie. Tak wiec niczym negatywnym mnie nie zaskoczyli.

 3. JMro pisze:

  Uwaga troch? na obslug?. W umowie moze byc napisane co? innego a oni moga przekazyw?? przez telefon cos innego Spostka?am sie z dwiema takimi sytuacjami
  Jednak je?li samodzielnie bierzemy po?yczk? przez internet to wszystko jest zgodne z danymi. Wkurza mnie równiez ich n?kanie reklamami po sp??cie po?yczki. Dostaj? praktycznie jedn? ofert? dziennie na maila.

 4. barubar pisze:

  Korzysta?em kilka razy.Firma nigdy mnie nie zawiod?a. Daj? jednak minus za to,?e nawet sta?y klient nie mo?e u nich liczy? na wysok? kwot? po?yczki ratalnej.Bra?em chwilówki wiele razy, wszystko sp?aca?em w terminie.Jednak chcia?em wzia? wi?ksz? po?yczk? rataln? na zakup motocykla i odrzucili mój wniosek.
  Tak wiec na szybkie i niewielkie po?yczki na tak. W przypadku dluzszych trzeba szuka? innej firmy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *