1. Chwilówki online
 2. >
 3. Filarum

Filarum – chwilówki, opinie, kontakt

Filarum, to kolejna firma specjalizuj?ca si? w szybkich po?yczkach, które mo?emy zaci?gn?? przez Internet lub telefon. To tak?e jeden z chwilówkodawców, który przygotowa? promocyjn? ofert? na pierwsz? po?yczk?. Co jeszcze warto wiedzie? o chwilówkach Filarum?

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

200 - 15000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

100 - 1500 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Filarum.pl logo
Ocena: 3.46
(ilość ocen: 13)
Dokładna nazwa firmy: Rapid Finance Polska Sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. Post?pu 18A, Warszawa
E-mail: info@filarum.pl
Telefon kontaktowy: 222 66 80 80
NIP: 525-254-26-60
REGON: 146381003
KRS: 0000439376

Filarum – rozpoznawalna firma po?yczkowa

Filarum, dzi?ki swojej intensywnej kampanii reklamowej, sta?o si? jedn? z najbardziej rozpoznawalnych firm chwilówkowych na naszym rynku. Po?yczkodawca, podobnie jak inne firmy z bran?y, stawia tak?e na proste zasady i wygodne rozwi?zania dla potencjalnych klientów. Chwilówkodawca zosta? wyró?niony Laurem Klienta 2016.

Filarum w swojej ofercie posiada szybkie chwilówki, które mo?emy zaci?gn?? online lub przez telefon. Obydwie opcje s? mo?liwe, tylko po wcze?niejszej rejestracji i weryfikacji naszego konta u?ytkownika w serwisie.

Chwilówki Filarum – jak wzi???

Zaci?ganie chwilówek jest bardzo proste i wymaga od nas komputera lub urz?dzenia mobilnego, posiadaj?cego dost?p do Internetu. Co musimy zrobi?, aby otrzyma? po?yczk??

Je?li to nasza pierwsza po?yczka, to firma wymaga od nas dokonania rejestracji – ju? podczas tego etapu wnioskujemy o okre?lon? kwot? i d?ugo?? sp?aty. Rejestracja nie powinna nam zaj?? d?u?ej ni? kilka minut. Dalej te? nie czeka nas niespodzianka, gdy? kolejnym krokiem naszej weryfikacji jest podanie konta bankowego i wys?anie 1 gr na konto Filarum – jest to przelew potwierdzaj?cy nasze dane personalne. Na ten rachunek zostanie równie? przelana nasza po?yczka.

Gdy zostaniemy poprawnie zweryfikowani, to o decyzji Filarum, odno?nie udzielenia po?yczki, zostaniemy poinformowani za pomoc? SMS-a.

W przypadku ch?ci zaci?gni?cia drugiej lub kolejnej chwilówki Filarum, wystarczy, ?e zalogujemy si? na nasze konto i wejdziemy do odpowiedniej zak?adki. Istnieje równie? mo?liwo?? zaci?gni?cia po?yczki telefonicznie – musimy jednak pami?ta?, aby kontaktowa? si? z konsultantem chwilówkodawcy tylko z tego numeru, który podali?my przy rejestracji.

Formalno?ci Filarum

W tym miejscu raczej te? nikogo nie zaskoczymy – formalno?ci w Filarum to prawie niezb?dne minimum. Jedynym zaskoczeniem jest to, ?e firma wymaga od nas adresu zameldowania.

Ponadto, musimy mie? polskie obywatelstwo lub sta?e miejsce zamieszkania na terytorium RP. Wymagany jest te? od nas rachunek osobisty w banku oraz aktywny numer telefonu.

I tylko tyle – po?yczkodawca nie wymaga od nas ?adnego za?wiadczenia o zarobkach.

Dla kogo chwilówka Filarum?

Wi?kszo?? chwilówkodawców np. Wonga, czy Lendon, przed swoimi klientami stawiaj? przede wszystkim warunki wiekowe. Podobnie jest równie? w Filarum. Tutaj na wsparcie finansowe mog? liczy? osoby, które maj? od 20 do 76 lat. Górna granica wiekowa, to du?y plus dla firmy, natomiast osoby, które nie spe?niaj? dolnej granicy, odsy?amy do: Chwilówki od 18 lat.

Po?yczka w Filarum a baza BIK, KRD, BIG

Filarum mo?e odmówi? nam po?yczki, je?li nie spe?nimy warunków weryfikacji, czy umowy. Firma zaznacza te?, ?e nie przyznaje chwilówek, osobom zad?u?onym. Oznacza to, ?e je?li widnieje o nas niekorzystny wpis w np. BIK, KRD, BIG, to nie uzyskamy pozytywnej odpowiedzi na z?o?ony wniosek.

W takiej sytuacji, je?li bardzo szybko potrzebujemy pieni?dzy, to powinni?my poszuka? innej firmy. Specjalnie dla Was, z tej okazji, przygotowali?my: ranking chwilówek dla zad?u?onych, ranking chwilówek bez BIK.

Jakiej wysoko?ci i na jak d?ugo chwilówka Filarum?

W przypadku Filarum jest troch? inaczej ni? np. w Kredito24. Ta firma chwilówkowa stawia na jasne warunki. Za pierwszym razem mo?na po?yczy? do 1000 z? i i to za darmo. Kwota ta zwi?ksza si? ju? przy kolejnej po?yczce, wtedy jest mo?liwo?? po?yczenia nawet 5000 z?. Jednak po?yczkodawca podkre?la, ?e dok?adna kwota kolejnej po?yczki zale?y od zdolno?ci kredytowej po?yczkobiorcy.

 

Po?yczk? w Filarum mo?emy zaci?gn?? od 1 do 30 dni.

Kiedy otrzymamy pieni?dze z chwilówki?

Filarum oczywi?cie dzia?a szybko – nasz wniosek zostanie rozpatrzony w 15 minut. Je?li chodzi o wyp?at? pieni?dzy to otrzymamy je niezw?ocznie na nasze konto. Co to oznacza? Przelew zostanie wys?any, najszybciej jak si? da. Natomiast wszystko zale?y od naszego banku – pieni?dze mog? wp?yn?? w kilka minut lub w kolejnym dniu roboczym.

Jak sp?aci? po?yczk??

Bior?c po?yczk? w Filarum musimy mie? ?wiadomo??, ?e to stosunkowo powa?ne zobowi?zanie. Tym bardziej, ?e w tej firmie nie ma mo?liwo?ci przed?u?enia sp?aty – oznacza to, ?e od razu po przekroczeniu terminu sp?aty, po?yczkodawca obci??y nas nie tylko odsetkami, ale równie? dodatkowymi kosztami windykacyjnymi. Ponadto, mo?e nas zg?osi? do BIG.

Je?li decydujecie si? na po?yczk? w Filarum, to pieni?dze zawsze oddawajcie terminowo! Gdy nie jeste?cie pewni, czy b?dziecie w stanie odda? kwot? na czas, po prostu jej nie zaci?gajcie.

Warto pami?ta?: firma umo?liwia wcze?niejsz? sp?at? po?yczki bez dodatkowych kosztów.

Darmowa pierwsza po?yczka w Filarum

Filarum nie posiada w swojej ofercie pierwszej promocyjnej po?yczki za 0 z?. Je?li pierwszy raz bierzemy chwilówk?, to zostaniemy obci??eni prowizj?, czy odsetkami kapita?owymi, Nowi klienci mog? zaci?gn?? po?yczk? od 1 do 30 dni, na kwot? nie wi?ksz? ni? 1000 z?.

Lokalizacja firmy

ikona opinie o chwilówkodawcyOpinie o Filarum

9 thoughts on "Filarum"

 1. Violettka pisze:

  Nie przed?u?aj? chwilówek i to jest na du?y minus. Polecam jednak ze wzgl?du na pierwsz? darmow? chwilówk?, której koszty s? zerowe. Mia?am te? problem z rejestracj?, wi?c ca?y proces brania chwilówki troch? mi si? wyd?u?y?.

 2. Matteo pisze:

  Przereklamowana firma, to skandal, ?eby chwilówki nie mo?na by?o przed?u?y?! Moja wina bo nie czytalem umowy i przyj??em, ?e wszedzie mo?na tak? opcj? mie?. Przeliczy?em si?. Tylko dlaczego nie mo?na przed?u?y?? Czy to nie jest obowi?zkiem firmy chwilówkowej, ?eby dawa? klientom tak? mo?liwo???

 3. mateuszek pisze:

  Ca?y proces udzielania chwilówki przeszed? bardzo sprawnie, pieni?dze mai?em na koncie tego samego dnia. Po?yczk? zwróci?em w terminie, dlatego ci??ko jest mi powiedzie? cokolwiek na temat ewentualnej obs?ugi w przypadku problemów ze sp?at?. Generalnie polecam 🙂

 4. Hardy pisze:

  polecam, szybko i bez problemów, pieni?dze mia?em na koncie tego samego dnia

 5. camawruk pisze:

  pierwsza, zktórej skorzystalem. polecam. nie robia dymu o byle co.

 6. barubar pisze:

  S? i plusy i minusy po?yczki. Nie bed? si? tutaj nad nimi zachwyca? bo mogliby niektore aspekty traktowania klienta udoskonali?. Na przyk?ad formularz nie jest czytelny w niektóych miejscach oraz musia?em do nich dzwoni? aby si? upewni? czy wype?niam wszystko dobrze czy nie. Poza tym mogliby zatrudni? wi?cej ludzi na infolinii bo d?ugo si? wisi na s?uchawce.Trzeba jednak przyzna?,ze maja dobre promocje i jak ju? dosta?em potwierdzenie po?yczki to przelew przyszed? bardzo szybko

  1. MAJBACH pisze:

   Nie wiem o co kaman z t? infolini?. Z dzia?em sprzeda?owym po??czy?em si? w zasadzie w kilka chwil. Trzeba wiedzie? kiedy dzwonic 😀

   Sama po?yczka wg mnie ?rednia krajowa pod ka?dym wzgl?dem. Nie ma za co gani?, chwali? te? nie ma za co.

 7. edamora pisze:

  Nie mam w zasadzie niczego do zarzucenia. Z infolini? równie? nie mia?am problemu. Kilka minut, ka?dy zawsze odbiera?. Mo?e osoba poni?ej dzwoni?a w jakich? dziwnych godzinach ale w godzinach pracy konsultanci odbieraja naprawd? szybko
  Poza tym nie ma nawet potrzeby kontaktu bo po?yczk? mo?na za?atwi? jedynie przez neta.

 8. forfinka pisze:

  Wzi??am po?yczk? poniewa? by?am praktycznie pod ?cian?. Ogólnie to jestem zadowolona Ca?kiem fajna i prosta procedura, przejrzysta strona. Jednak moim zdaniem informacje o kosztach powinny by? bardziej widoczne. O dodatkowych kosztach dowiedzia?am sie czytaj?c umowe. Po?yczka przes?ana na konto szybko. W ci?gu 3 godzin od z?o?enia wniosku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *