1. Chwilówki online
  2. >
  3. Finbo

Finbo – opinie, chwilówki, kontakt

Finbo to firma po?yczkowa, która specjalizuje si? w udzielaniu chwilówek. Znajdziesz tutaj ciekaw? ofert? chwilówki na raty. Finbo gwarantuje korzystne, komfortowe i szybkie chwilówki bez BIK. Jakie warunki trzeba spe?ni?, aby otrzyma? chwilówk?? Jaka jest ich oferta?

Finbo logo
Ocena: 4.6
(ilość ocen: 5)
Chwilówka od ręki!
Dokładna nazwa firmy: FinCapital Sp. z o. o.
Siedziba firmy: ul. Post?pu 18B, Warszawa
E-mail: info@finbo.pl
WWW: www.finbo.pl
Telefon kontaktowy: 22 266 81 70
Godziny pracy: Pon. - Pt. 08:00 - 22:00, Sb.-Ndz. 9:00-17:00
NIP: 7010642695
REGON: 366100525
KRS: 0000653383

Pierwsza Promocyjna Po?yczka w Finbo

Finbo oferuje pierwsz? po?yczk? zupe?nie za darmo. Mo?na wzi?? maksymalnie 3000 z? na 30 dni. To du?o w porównaniu do konkurencji. Natomiast kolejna chwilówka na raty mo?e by? ju? na kwot? 10 000 z?, równie? na 30 dni. Wtedy prowizja b?dzie wynosi?a 2418,51 z?, odsetki 82,19 z?, a RRSO – 1411.36%. Daje to ??czn? kwot?: 12500,70 z?.

Do kogo jest skierowana oferta Finbo?

O po?yczk? w Finbo mo?e ubiega? si? ka?dy, kto: jest w wieku od 20 do 75 lat, ma w?asny numer telefonu komórkowego, osobisty rachunek bankowy i wa?ny dowód osobisty. Finbo oferuje typowe chwilówki na dowód. Po?yczkobiorca musi równie? by? obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej z miejscem zamieszkania na terenie Polski. Ostatnim warunkiem jest pe?na zdolno?? do czynno?ci prawnych.

Jak otrzyma? szybk? po?yczk? w Finbo?

Najpierw musisz wybra? kwot? oraz okres, na jaki potrzebujesz gotówki. Nast?pnie trzeba nacisn?? przycisk „We? po?yczk?”. Je?eli jest to Twoja pierwsza po?yczka w Finbo, to musisz jeszcze uzupe?ni? krótki formularz rejestracyjny i poda? swoje dane. Aby je potwierdzi?, powiniene? wykona? przelew weryfikacyjny w wysoko?ci 0,01 z? (1 grosz) na jeden z podanych rachunków bankowych, które znajdziesz w zak?adce Kontakt. W tytule przelewu nale?y wpisa? nast?puj?cy tekst: „Potwierdzam Warunki Umowy Po?yczki Finbo (Twój numer PESEL)”. Je?eli nieprawid?owo podasz tytu? przelewu weryfikacyjnego albo wykonasz przelew z rachunku, który nie nale?y do Ciebie, to op?ata nie zostanie przyj?ta.

Po jakim czasie pieni?dze od Finbo znajd? si? na Twoim rachunku bankowym?

Gdy wniosek o chwilówk? na raty zostanie pozytywnie rozpatrzony, to pieni?dze zostan? niezw?ocznie przelane na Twoje konto. Gdy masz rachunek bankowy w jednym z nast?puj?cych banków: PKO Bank Polski / Inteligo, Pekao SA, mBank / BRE Bank / MultiBank, Santander BZWBK / Kredyt Bank, ING Bank ?l?ski, Alior Bank / T-mobile / Bank BPH, Millennium Bank lub Getin Bank, to otrzymasz przelew natychmiast. Powinny zosta? zaksi?gowane na Twoim koncie w ci?gu 15 minut. Je?eli masz konto w innym banku ni? wymienione, to czas oczekiwania na przelew jest zale?ny od godzin sesji mi?dzybankowch. Godziny sesji w wymienionych wcze?niej bankach znajdziesz na tej stronie: https://www.finbo.pl/pytania-i-odpowiedzi?dr=true (na samym dole).

Warunki sp?aty chwilówki dla zad?u?onych w Finbo

Sp?aty chwilówki na raty mo?esz dokona? na jedno z kont bankowych Finbo. Ich pe?na lista znajduje si? w zak?adce Kontakt. Istnieje mo?liwo?? sp?aty po?yczki przed terminem wymagalno?ci. Je?eli chodzi o przed?u?enie sp?aty, to w przypadku pierwszej po?yczki mo?na j? przed?u?y? jednorazowo o 7, 14 albo 30 dni. Gdy ju? wykorzysta?e? t? mo?liwo??, to skontaktuj si? z Dzia?em Windykacji pod numerem telefonu 22 266 81 71. Je?eli nie sp?acisz chwilówki dla zad?u?onych w terminie i nie poinformujesz o opó?nieniu Finbo, to do Twojego zad?u?enia mog? zosta? doliczone odsetki za zw?ok? w wysoko?ci równej dwukrotno?ci sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz 5,5 punktów procentowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *