1. Chwilówki online
  2. >
  3. Firmy pożyczkowe

Jakie firmy po?yczkowe znajduj? si? w naszym serwisie?

Stawiamy na ci?g?y rozwój naszego serwisu i startujemy z bazow? ilo?ci? chwilówkodawców – obiecujemy Wam jednak, ?e sukcesywnie na chwillowki.pl b?dziemy poszerza? list? firm. Mamy nadziej?, ?e pomo?ecie nam si? rozwija? i aktywnie b?dziecie ocenia? oraz komentowa? profile chwilówkodawców. Z góry Wam dzi?kujemy 🙂 i poni?ej prezentujemy list? chwilówkodawców:

Ocena: 3.5
(ilość ocen: 12)
ul. Pa?ska 96 lok. 38
00-837 Warszawa
Axi Card
ul. ?urawia 22
00-513 Warszawa
Ocena: 3.33
(ilość ocen: 3)
Wo?oska 5
02-675 Warszawa
Ocena: 3.47
(ilość ocen: 19)
Al. Jerozolimskie 134
01-211 Warszawa
Ocena: 4.6
(ilość ocen: 5)
ul. Post?pu 18B
02-676 Warszawa
Ocena: 4.2
(ilość ocen: 5)
Al. Jerozolimskie 136
02-305 Warszawa
Ocena: 3.78
(ilość ocen: 23)
ul. Post?pu 18B
02-676 Warszawa
Ocena: 3.69
(ilość ocen: 26)
Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
Ocena: 3.58
(ilość ocen: 12)
ul. Domaniewska 39
02-672 Warszawa
Ocena: 3.77
(ilość ocen: 22)
ul. Prosta 68
00-838 Warszawa
Ocena: 3.4
(ilość ocen: 15)
ul. Kard. St. Wyszy?skiego 2B
15-888 Bia?ystok
Ocena: 3.73
(ilość ocen: 11)
Al. Wojska Polskiego 62
70-477 Szczecin
Ocena: 3.25
(ilość ocen: 4)
ul. Konduktorska 33
40-155 Katowice
Ocena: 2.8
(ilość ocen: 5)
ul. Inflancka 4A
00-189 Warszawa
Ocena: 3.7
(ilość ocen: 10)
ul. Kard. S. Wyszy?skiego 2B p. III
15-888 Bia?ystok
Smartney
ul. Krakowiaków 46
02-255 Warszawa
Ocena: 3.31
(ilość ocen: 13)
Toom-Kooli 1
10130 Tallinn, Estonia
Ocena: 3.75
(ilość ocen: 16)
al. Wojska Polskiego 62
70-477 Szczecin
Ocena: 3
(ilość ocen: 5)
ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa
Ocena: 3.92
(ilość ocen: 12)
?wi?tokrzyska 30/63
00-116 Warszawa
Ocena: 3.73
(ilość ocen: 11)
al. Jerozolimskie 123A
02-017 Warszawa
Ocena: 3.33
(ilość ocen: 18)
ul. ?wirki i Wigury 16C
02-092 Warszawa
Ocena: 3.64
(ilość ocen: 11)
ul. Cha?ubi?skiego 8
00-613 Warszawa
Ocena: 3.75
(ilość ocen: 8)
ul. ?wirki i Wigury 16C
02-092 Warszawa

 

Firmy po?yczkowe

Chwilówka jest bardzo ?atwa do zaci?gni?cia – czasami wystarczy sam dowód osobisty. Problemem mo?e by? znalezienie w?a?ciwej firmy po?yczkowej. Zadania nie u?atwia ilo?? chwilówkodawców, dzia?aj?cych na naszym rynku – szybk? po?yczk? mo?emy zaci?gn?? od ma?ej, lokalnej firmy, jak i tej dzia?aj?cej w skali krajowej, czy mi?dzynarodowej. Jak zatem wybra? dobr? firm??

Jak znale?? dobr? firm? po?yczkow??

przekazywanie pieniedzy z pozyczki (1)Wybieraj?c chwilówkodawc? musimy zwróci? uwag? na warunki jego oferty – nie ka?da firma posiada produkt finansowy, z którego b?dziemy mogli skorzysta?. Praktycznie ka?dy stawia przed nami warunki wiekowe – najwi?ksz? szans? maj? osoby w wieku 20-65 lat. Wbrew pozorom firmy, zwracaj? uwag? te? na rejestry d?u?ników (KRD, BIG) – jednak, tylko cz??? z nich bezwzgl?dnie wyklucza udzielenie szybkiej po?yczki osobom zad?u?onym. Wi?kszo?? ma bardziej elastyczne podej?cie i z?a historia w BIK, czy wpis o nas w KRD nie przekre?la szans na chwilówk?.

Warto te? zwróci? uwag? na dost?pno?? po?yczkodawcy – je?li potrzebujemy natychmiast pieni?dzy, to najlepszym rozwi?zaniem dla nas b?dzie skorzystanie z oferty internetowej lub telefonicznej. Przyjmowanie wniosków nierzadko odbywa si? 24 godziny na dob?, przez 7 dni w tygodniu. Gdy mamy czas i ch?ci, mo?emy poszuka? stacjonarnej firmy w swojej okolicy.

Firmy po?yczkowe posiadaj? pewne ogólne zasady – maksymalne kwoty do po?yczenia, terminy sp?aty, czy ilo?ci przed?u?e? chwilówki. Koniecznie na to zwró?my uwag? – dok?adnie sprawd?my ile mo?emy po?yczy?, czy dost?pne s? przed?u?enia (nie ka?da firma daje nam tak? mo?liwo??), czy jest mo?liwa sp?ata ratalna i na jaki czas mo?emy zaci?gn?? chwilówk?.

Wybieraj?c firm? chwilówkow? zwró?cie te? uwag? na:

  • opinie innych klientów;
  • zapisy w umowie, czy nie ma ?adnych haczyków;
  • koszty ca?kowite chwilówki – RRSO odgrywa tutaj kluczow? rol?;
  • konsekwencj? za nieterminow? sp?at?;
  • dodatkowe op?aty pobierane przed wyp?at? pieni?dzy – cz??? firm pobiera pieni?dze za rozpatrzenie wniosku, czy sprawdzenie danych. Z regu?y s? to kwoty na poziomie 1 gr czy 1 z?. Je?li s? one wy?sze, to dwa razy zastanówmy si?, czy nie mamy do czynienia z nieuczciw? firm?.

Chwilówkodawcy w naszym serwisie

W naszym serwisie przygotowali?my dla Was profile chwilówkodawców, od których mo?ecie po?yczy? pieni?dze. Dlaczego? Chcemy Wam nieco u?atwi? zadanie znalezienia dobrej firmy chwilówkowej 🙂

Na chwillowki.pl znajdziecie nie tylko dane kontaktowe firm po?yczkowych, ale równie? zamie?cili?my szereg pomocnych informacji dotycz?cych oferowanych przez nich produktów. Dowiecie si? m.in. na jakich zasadach przyznawane s? szybkie po?yczki, do kogo kierowana jest oferta, jakie s? warunki sp?aty, czy jakie zagro?enia niesie za sob? zaci?ganie chwilówek.

Ponadto, mo?ecie ocenia? firmy po?yczkowe oraz zostawia? swoje opinie – zach?camy Was w szczególno?ci do dzielenia si? swoimi spostrze?eniami, czy sugestiami na temat chwilówkodawców. By? mo?e Wasze opinie, pomog? U?ytkownikom naszego serwisu podj?? decyzj?, czy w danej firmie warto wzi?? szybk? po?yczk?, czy nie.