1. Chwilówki online >
  2. Chwilówki dla firm

Chwilówki dla firm

rybo
2017-06-23 08:42:03
Czy co? takiego istnieje? Orientujecie si? mo?e? W firmie potrzebujemy na bank szybkiej gotówki na zakup towaru a niestety przez brak zdolnosci kredytowej nie ma mo?liwo?ci wzi?cia kredytu w banku. Czy jest równie? mo?liwo?? wrzucenia sobie oprocentowania w koszta firmy?
2017-07-05 10:48
Pewnie,?e s? firmy które udzielaj? chwilówek dla firm. I nie jest ich tak wcale ma?o. Pisz? tutaj na przyk?ad o vivus, pixel hub, get money, monetta. Praktycznie ka?da wieksza firma po?yczkowa ma opcj? wzi?cia po?yczki przez firm?, s? równie? firmy specjalizuj?ce si? jedynie ww?asnie w tkaich po?yczkach.
2017-07-19 09:04
Orientujecie si? jaka firma , ktora daje po?yczki dla firm nie sprawdza BIG? MOja firma ma kiepskie wpisy i dowiadywa?em si? ju? w kilku firmach i w ka?dej z nich mi odmówili. A na po?yczce bardzo mi zale?y poniewa? mus?? zap?acic za dostaw? produktów. Jak nie zap??ce to praktycznie ca?a produkcja stanie.
2017-07-20 07:32
Polecam mogo. Nie jest to firma, która konkretnie udziela chwilówki jedynie firmom jednak maj? barfdzo d?ugi okres udzielenia po?yczki ( nawet do dwóch lat sp?aty) . Oraz daj? po?yczki do 30 tys z?otych. Poza tym w przeciwie?stwie do wielu innych maj? przejrzyste zasady.
2018-10-10 12:28
S? chwilówki dla firm jednak chwilówki jako takiej nie polecam.Oprocentownie jest wysokie Je?li chcesz po?yczy? pieniadze do firmy lepiej b?dzie celowa? w po?yczk? rataln?. Oprocentowanie jest tutaj o wiele ni?sze, poza tym masz wiecej czasu na sp?at?. Dzi?ki temu b?dzie Ci ?atwiej.
2018-10-19 07:19
Istnieja istniej? i jest wiele takich firm. Sam ostatnio korzysta?em z firmy caseo.
2018-10-22 12:32
I jak si? przedstawia?o oprocentowanie w tej firmie?
2018-10-23 08:09
Orientujecie si? jakie warunki na firma opoqa finanse?
2018-10-25 07:18
Takie sobie. Oprocentowanie nie jest tak wysokie, ale za to sam proces przyznania po?yczki d?ugi. Tak wiec je?li liczy si? dla Ciebie nie czas ale oprocentoanie po?yczki to mozesz si? do nich po po?yczk? zg?osi?. Musisz jednak wiedzie? równie? jedno. Mianowicie firma sprawdza bik i krd tak wiec nie da Ci pozyczki je?li masz wpis w jednym z tych rejestrów. Mo?esz sobie w takim przypadku po?yczk? wybic z g?owy.....
2018-10-26 07:22
Kiepskie, w sytuacji w której jest tak wiele po?yczek dla firm, wcale nie op?aca si? korzysta? z ich oferty.
2018-10-31 07:13
A ile chcesz u nich pozyczyc?
2018-11-06 12:54
No spor? sum? bo chcia?bym po?yczy? 20 tys z?otych i tak si? zastanawiam czy warto. Bank nieestety nie wchodzi w gr? bo mam wpisy w krajowym rejestrze bankowym, Stare ale jak dowiadywa?em sie o mo?liwos? wzi?cia po?yczki to dla banku nie ma znaczeni czy wpisy s? nowe czy stare ale ?e s?. Jestem w potrzasku bo potrzebuj? kasy dla firmy. Jak nie dostan? to nie b?d? w stanie op?aci? wa?nych zamówie?.
2018-11-07 14:44
Dla firm polecam po?yczki w banku. Dobre oferty ma obecnie idea bank.
2018-11-15 07:55
A ja nie polecam tej firmy. Niby tak ludzie polecaj? banki ale wcale nie s? takie dobre bo równie? ukrywaj? wiele op?at. W Idea leasing skorzysta?em z us?ugi leasingu i co sie okaza?o to to, ze musze ponies? bardzo wiele dodatkowych kosztów.Okaza?o si?, ?e musz? zaplaci? bardzo drogie ubezpieczenie jak równiez musz? wykupi? sobie bardzo wysokie przerejestrowanie samochodu. Oczywi?cie na pocz?tku doradca finansowy z idei nie wspomina? o tym wszystkim.
2018-11-23 12:48
A jakie? opinie o po?yczkach dla firm w skokach? Jak z wymagan? zdolno?cia kredytow??
2019-01-25 07:30
Z tego co wiem to firma w pierwszym roku istnienia mo?e mie? problem z uzyskaniem po?yczki. Przynajmniej moja firma tak mia?a, nie chcieli mi da? leasingu,
2019-02-12 14:24
Szukam opinii na temat firmy Po?yczka Orze?. Chodzi tutaj o wi?ksz? kwot?.
2019-02-18 13:36
O jak? konkretnie? Sam po?ycza?em tam raz pieni?dze bo musia?em op?acic zamówienie w firmie - cenowo nie jest tam zbyt dobrze. Nie mia?em jednak wyj?cia.
2019-02-26 13:48
Szukam opinii na temat firmy Future capital. Jest to portal maj?cy po?redniczy? pomi?dzy pozyczkami dla firm a osobami ktore prowadz? firm? oraz chc? te pieni?dze po?yczy?. Mianowicie na jakiej zasadzie to dzia?a? Sprawdza?em i oprocentowanie roczne to od 10 do 20% w skali roku czyli tak jak w banku? Jakie s? jednak zabezpieczenia bo musi tutaj by? jaki? kruczek prawny. Czy firma wymaga podpisania weksla albo podania por?czyciela? I czy mo?na tam po?ycza? je?li ma si? wpisy w bik albo krd?
2019-03-21 07:54
Z tego co wiem to tak, udzielaj? wpisów je?li ma si? wpisy w bik. Czy w krd to nie wiem, musia?by? sam si? zorientowa?. Ogólnie oprocentowanie na jakie mo?na liczy? w przypadku po?yczek spo?eczno?ciowych nie jest z?e. Wymagaj? tutaj jednak dwóch rodzajów zabezpiecze?. Mianowicie zastawu nieruchomo?ci (w przypadku wi?kszej kwoty) oraz weksla (weksel trzeba podpisa? przy kazdej po?yczce). Tak wiec je?li wiesz, ze na 100% sp?acisz to bierze.Jednak je?li b?dziesz mia? problemy finansowe ze sp??t? to szybko Ci? zwindykuj?.
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>