1. Chwilówki online >
  2. Czy chwilówki wp?ywaj? na nasz? zdolno?? kredytow?

Czy chwilówki wp?ywaj? na nasz? zdolno?? kredytow?

adam30
2017-06-12 10:01:47
Witam. W przesz?o?ci wzi??em kilka chwilówek. Jednak nie mia?em ?adnych opó?nie? w sp?acie. Wszystko sp?aci?em tak jak by?o w umowie. W najbli?szym czasie zamierzam si? stara? o kredyt hipoteczny. Orientujecie si? czy fakt korzystania z us?ug prywatnych firm pozyczkowych mo?e zawa?y? na tym czy bank udzieli mi kredytu czy nie?
2017-06-13 09:10
Je?li chwilówki by?y regularnie sp?acane. NIe mia?e? opó?nie? w tym zakresie to nie powinno to wp?yn?? na Twoj? zdolno?? i wiarygodno?? kredytow?. Jesli wci?? masz na koncie chwilówk? i j? sp?acasz to b?dzie to wp?ywa?o na znaczne obni?enie zdolno?ci kredytowej. Tak wiec zanim zdecydujesz si? na wype?nienie wniosku o kredyt hipoteczny, proponuj? sp?aci? wszystkie zobowi?zania.Warto jest równie? zrezygnowa? z karty kredytowej. Wiele osob o tym nie wie, ale taka karta równie? powaznie mo?e obni?y? nasz? zdolno?? kredytow?.
2017-06-26 07:44
W takim przypadku nie. Jesli wszystko jest regulowane na bie??co to bank nie zwraca na to uwagi. Chwilówki nie zwi?kszaj? ani nie zmniejszaj? zdolno?ci. Jesli jednak mia?o sie juz jakie? zad?u?enia w chwilówce to w banku potem bardzo trudno jest wzi?? kredyt (trzeba odczeka? z tego co wiem kilka lat).
2017-06-27 10:16
A jesli kiedy? mia?o si? problem ze sp?at? chwilówki i niestety jest si? wpisanym do bik to ju? nie dostanie si? kredytu w banku? Chodzi tutaj o jedn? chwilówk? z opó?nieniem jednomiesi?cznym/
2018-01-18 07:53
Niestety nie. Banki nie przepadaj? za mieszaniem do swoich interesów osób , które mia?y kredyty w chwilówkach. Tak wi?c je?li b?dzie widzia? wpis w bik to nie dadz? Ci kredytu. Masz dwie opcje: czeka? 5 lat a? wpis sam zniknie zwrócic si? do firmy chwilówkowej bo tylko oni maj? szans? na wypisanie Ciebie z biku . Czasami si? udaje.
2018-01-24 14:10
Jak masz wpisy w bik to nie licz na kredyt w banku. NIe dadz? CI. Przerobi?em to na w?asnej skórze ( na szcz??cie uda?o si? ten wpis usun??).
2018-01-26 07:24
Mia?am wpisy w bik w kilku firmach prywatnych. Uda?o sie niektóre usun?? ( miloan i ferratum) jednak problem jest z firmami via sms i z wong?. Wpisali mnie do bik przez niewielk? kwot?, której nie by?am w stanie sp?acic 3 lata temu. Pisa?am podania ale jak g?ów? w mur Nie chc? mnie wypisac. A to skutecznie blokuje mi wzi?cie kredytu na mieszkanie. Doradzicie co robi?? Co zrobic aby wymóc na nich usuni?cie mnie z bik? :((((( Bo ju? sama nie wiem.
2018-03-27 10:27
Mam pytanie.Mianowicie mam kredyt na mieszknaie w banku pko sa. Sp?acam to regularnie. Jednak planuj? w tym miesi?cu wzi?c chwilówk? poniewa? potrzeba mi pieni?dzy. Czy musz? o tym poinformowa? bank pko sa? Czy nie b?dzie problemu je?li wezm? chwilówk? pomimo tego,?e mam kredyt hipoteczny?
2018-05-15 10:55
Nie musisz absolutnie informowac. Robisz co chcesz. Bank nie mo?e Ci si? wtr?ca? do Twoich decyzji finansowych.Przynajmniej po tym jak udzielil po?yczki.
2018-08-13 07:57
Nie ma nic do gadania i nawet nie móg?by Ci? powstrzyma? przed wzi?ciem po?yczki.Jednak polecam sie zastanowi? czy rzeczywi?cie jest to dobra opcja. Masz ju? jeden kredyt na g?owie. Czy b?dziesz w stanie pozwoli? sobie na sp?at? kolejnego kredytu? Bo mo?e Ci si? wydawa?, ze b?dziesz móg? ale ro?ne s? sytuacje w ?yciu ( mo?esz na przyk?ad straci? prac? i potem b?dziesz mia? problem).
2018-08-16 11:51
Ja si? jeszcze zastanawiam nad jedn? kwesti?. Mianowicie mam kredyt hipoteczny w Alior banku,który wzie?am 5 lat temu. Regularnie go sp?acam, rata nie jest wysoka, mniejsza ni? wynajem jaki kiedy? p?aci?am. Jednak teraz potrzebne mi si? pieni?dze bo okaza?o si?,?e mam pewien dodatkowy wydatek i zastanawiam si? nad wzi?ciem pozyczki. Czy w banku mus?e informowac, ?e chc? wzi?c po?yczk? chwilówk? w firmie prywatnej?
2019-01-11 12:35
Nie, daj sobie spokój. Nawet jakby bank mial jakie? w?ty to nic mu do tego, gdzie bierzesz po?yczki Jak ju? u nich masz. Niby w jaki sposob bank mo?e Ci zablokowac po?yczk?? Najpewniej nawet nie b?dzie wiedzia?,ze co? wzi??a? i nie bedzie si? tym interesowa? dopóki b?dziesz sp?aca?a u nich po?yczke regularnie i nie b?dzizesz mia?a opó?nie?. Zreszt? nikt sie nie patrzy na chwilówki regularnie sp?acane. Problemem mog? by? negatywne wpisy w bik ale te pojawiaj? si? przy problemach z zaleg?o?ciami.
2019-01-22 08:54
Wszystkie zobowi?zania finansowe wp?ywaj?. Ale przy regularnej sp?acie problemów by? nie powinno.
2019-02-08 07:58
Wzi??am w przesz?o?ci kilka chwilówek i jako? problemu z uzyskaniem kredytu na mieszkanie nie mia?am.
2019-02-22 07:19
Ale sp?acila? pewnie w terminie.Je?li kto? opó?nia si? ze sp?at? po?yczki to na pewno tak ?atwo potem mie? nie b?dzie jesli chodzi o zdolno??.
2019-04-09 07:41
Nie wp?ywaj? równie? pozytywnie. Ogólnie spotka?am sie kiedy? z opini? znajomego, który powiedzia?, ze na pewno ma wieksza zdolno?? kredytow? bo nabra? wiele po?yczek i je sp?aca? w terminie. No i o ile wcze?niejsze sp?acanie w terminie po?yczek prywatnych rzeczywi?cie poprawia nasz? zdolno?? kredytow? je?li chodzi o po?yczki prywatne, to raczej nie b?dzie to mia?o znaczenia dla banku. Dla banku wa?ne s? pozyczki w?a?nie tam.... A w zasadzie to nie jest tak bardzo wa?na nasza historia kredytowa ale zarobki. Bo bank musi wiedzie?, ?e b?dziecie mieli na 100% mo?liwo?? sp?aty po?yczki w terminie.
2019-04-24 08:46
A czy chwilówki mog? w jaki? sposób wp?yn?? pozytywnie na nasz? zdolno?? kredytow??
2019-04-24 14:36
W banku nie, ale w oczach firm po?yczkowych prywatnych tak, je?li firmy widz? ze sp?acasz po?yczki regularnie to s? ch?tne udzieli? Ci wy?szych kwot po?yczek. Podobnie firmy po?yczkowe prywatne maja w?asne rejestry, tak wiec je?li jaka? firma Ci? wpisze do erif za nieterminowe sp?aty to b?dziesz mia?a potem problem w innej firmie z wzieciem po?yczki. Nie tylko w firmie, w której si? spó?nia?a?. Dodam, ze rejestr ten jest dost?pny wy??cznie dla firm po?yczkowych. Nie masz mo?liwo?ci sprawdzenia go tak jak to jest w przypadku bik czy krd.
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>