1. Chwilówki online >
  2. Czy warto jest wej?? na rynek po?yczek spo?eczno?ciowych

Czy warto jest wej?? na rynek po?yczek spo?eczno?ciowych ?

Lucy
2017-11-13 11:19:21
Cze??. Jakie macie zdanie na temat po?yczek spo?eczno?ciowych? Czy zdarza?o si? Wam bra? takie po?yczki? I czy sp?acali?cie regularnie i w terminie? Mianowicie robi? sobie rozpoznanie. Mam troch? kasy ze sprzedanej nieruchomo?ci i zastanawiam si? nad jakim? op?acalnym sposobem zainwestowania ich. Widz?, ?e sektor prywatnych po?yczek si? rozrasta. Czy jednak jest w nim miejsce dla osób prywatnych i dla nowych firm?
2017-11-16 07:25
Trudna sprawa. Du?ego do?wiadczenia nie mam poniewa? jeszcze nigdy tak powaznie nie po?ycza?em pieniedzy innym.Jednak wydaje mi si?,ze problemy tutaj s? dwa: jest bardzo du?a konkurencja. Firmy daj? róznorodne promocje ( mozesz sobie pozwoli? na co? takiego jak pieerwsza darmowa po?yczka? )/ Druga sprawa to wysokie koszta. Z tego co czyta?em trzeba mie? min kilkaset tysi?cy z?otych. Trzeba podpisa? umow? z prawnikiem i firm? windykacyjn? bo du?e jest ryzyko,?e trafi si? na osob?, która bierze po?yczk?, ktorej wcale nie chce potem sp?acac.
2017-11-17 07:36
Pami?taj,ze jest to pewne ryzyko, bo z takich po?yczek korzystaj? zwykle ludzie którzy s? w z?ej sytuacji finansowej. I którzy nie mieli szansy dostania ta?szej po?yczki w banku Bo jakby mieli szanse na po?yczk? w banku to na pewno skorzystaliby z takiej mo?liwo?ci. A nie pakowali si? w jakie? po?yczki prywatne. I cz?sto tacy ludzie nie s? w stanie po?yczki sp?aci? na czas.
2018-04-09 14:21
Z tego co s?ysza?am to wesz?y pewne regulacje dotyczace po?yczek spo?eczno?ciowych. Aktualnie nie ka?dy mo?e po?ycza? pieni?dze, a j?sli chce to robi? zawodowo to jedynie je?li ma firm?. Jest wiele portali, które po?rednicz? w po?yczkach tego typu jednak we?cie pod uwag?,?e te portale nie bior? na siebie praktycznie ?adnej odpowiedzialno?ci. Tak wiec jesli kto? nie b?dzie chcia? Wam odda? pieni?dzy to portal równiez Wam tej kasy nie odda. Trzeba bra? pod uwag? to ryzyko.
2018-04-12 07:08
W takim razie je?li chcia?abym po?yczy? pieni?dze siostrze to nie mog?????
2018-04-17 12:09
Mozesz. Ale najlepiej jest po prostu da? jej darowizn? Je?li dajesz pieni?dze siostrze to jest to Twoja najbli?sza rodzina i nie jest to opodatkowane.
2018-04-23 14:12
Betka najlepiej jest da? darowizn?. W przypadku najbli?szej rodziny, a tak? rodzin? jest siostra to taka darowizna jest darmowa. O ile oczywi?cie mowimy tutaj o wy?szych kwotach powy?ej kilku tysi?cy z?otych. Ostatnio tato przekazywa? mi darowizn? na konto ( 50 000 z?). I pomimo tego,?e jestem jego córk? nie móg? tego zrobi? inaczej ni? poprzez wypelnienie formularza umowy darowizny. Który nale?a?o nast?pie z?o?y? w urz?dzie skarbowym.
2018-04-24 07:18
Mo?esz po?yczy? Ale wszystko musi byc podpisane z urz?dzie skarbowym No i musisz po?yczy? na jaki? procent. Za darmo nie.
2018-05-22 08:34
Mo?ecie tutaj poda? jakie? konkrety? Ile kasy trzeba mie? aby zacz?? po?ycza? innym? 10 tyss? 100 TYS?
2018-07-06 12:35
Chyba 300 tys..... Poza tym musisz równiez mie? jakiego? dobrego prawnika i firm? windykacyjn? bo znajd? sie osoby, które nie b?da chcia?by sp?aca? po?yczki.
2018-07-09 08:06
Zdecydowanie wi?cej. Musisz mie? równie? fundusze na zatrudnienie prawnika i podpisanie umozy z firm? windykacyjn? tak jak tutaj pisza inni.
2018-08-17 07:05
10 tys. to sobie mozesz od?ozyc na lokat?. To zbyt ma?a kasa aby po?ycza? innym!
2018-08-20 08:19
Moim zdaniem nie jest to dorba opcja. Z kilku powodów: rynek po?yczek jest bardzo nasycony i aby si? wybi? trzeba albo dawa? pozyczki osobom z wpisami w bik i krd albo wyda? sporo na reklam?, zobaczcie sobie ile firm pozyczkowych obecnie daje darmowe po?yczki, kiedy? to by?o wow, obecnie co druga co? takiego ma w ofercie po drugie tak jak tutaj wspominali trzeba mie? sporo kasy i na obs?ug? strony i na prawnika i na firme windykacyjn? Ja na Waszym miejscu otworzy?abym lombard lokalnie.
2019-01-11 12:30
A co s?dzicie o zalo?eniu lombardu? Mam zarobione pieni?dze z zagranicy. Mieszkam w raczej biedniejszym mie?cie ale s?ysza?em,ze w takich miastach w?a?nie po?yczki s? o wiele popularniejsze ni? w wiekszych bo wi?cej biednych ludzi, których nie sta? na kredyt w banku. Martwi mnie jednak jedno. Czy lombardy nie sa sterowane przez mafi? i czy nie bedzie ryzyka, ze kto? sie do mnie przyczepi? No i jak z konkurencja? Jest spora ale jako? ka?dy znajduje klientów.
2019-01-30 14:58
Nie pakowalbym sie. Co z tego, ?e tych lombardów jest du?o, jak pewnie konkurencja ogromna.
2019-02-21 13:54
Tak, ale jako? wszystkie te firmy dzialaj?. U mnie w mie?cie jest kilka lombardów i jako? maj? pieni?dze na dzia?anie. Tak wiec nie jest z tym pewnie tak ?le.
2019-02-27 07:13
Nie wiem czy warto jest zak?ada? w?asn? firm? z uwagi na to, ze w?asna firma to bardzo wysoki koszt i nie ka?dy b?dzie w stanie ponie?? takie zobowi?zanie. Jednak poleci?bym tutaj zastanowi? si? nad skorzystaniem z po?redników. Na przyk?ad jest portal future capital. Po?redniczy on w kontaktach z osobami, które chc? zainwestowa? pieni?dze a w?a?cicielami firm, które z róznych powodów nie s? w stanie dosta? po?yczki na firm? w banku ( na przyk?ad firma istnieje zbyt krótko albo w przesz?o?ci miala problemy ze sp?ata po?yczki w czasie). Sam mo?esz zdecydowa? czy chcesz danej osobie pozyczy? pieni?dze oraz na danych warunkach. Bariera wej?cia na rynek takich po?yczek jest o wiele mniejsza.
2019-04-19 16:27
No ale podpisanie weksla nie zawsze daje gwarancj?, ze dana osoba odda nam pieniadze. Bo je?li ukryje swój maj?tek to nawet je?li na?lesz na niego komornika to nic to nie zdzia?a. Poza tym komornik nie pracuje za darmo i musisz mu na pocz?tku zap?aci? za to ?eby podj?? prac?. Potem jak co? ju? uda mu si? odzyska? to pobiera z tego swoj? pensj? komornicz?. Ale je?li dana osoba niczego nie ma to raczej niczego nie pobierze. Je?li chodzi o mnie to stawiam na bardziej bezpieczne sposoby inwestowania jak lokaty czy konta oszczedno?ciowe. Nie mam ochoty si? denerwowa?.
2019-04-26 07:47
Interesuje mnie pozyczanie przez portale spo?eczno?ciowe. Jaki odpa? z zarobionych pieni?dzy musz? odda??
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>