1. Chwilówki online >
  2. Firma chwilówkowa o mnie zapomnia?a

Firma chwilówkowa o mnie zapomnia?a

karinka
2017-05-25 10:35:03
Witam. Czy kto? mia? mo?e tak? sytuacje? Mianowicie po?yczy?am w halopo?yczka 1000 z?. Jednak postanowi?am odst?pi? od umowy. Wype?ni?am wszystkie formalno?ci i mia?am okre?lony termin zwrotu po?yczonej kasy. Nie zrobi?am tego. Od tamtego czasu up?yn??o prawie 2 miesi?ce. Nie ma ?adnych informacji od firmy po?yczkowej. Czy jest mozliwe, ?e cos im si? popl?t??o w systemie i o mnie zapomnieli?
2017-05-29 11:27
Nic w przyrodzie nie ginie. Mozesz by? na 100% pewna, ?e firma chwilówkowa o Tobie nie zapomnia?a. Jesli nie zwróci?a? tych pieni?dzy to Twoje wypowiedzenie umowy jest niewa?ne. Poleca?abym skontaktowac si? z firma i dopyta? si? jak przedstawia sie sytuacja. NIe chcesz przecie? aby naliczyli Ci horrendalne odsetki?
2017-07-12 08:29
A czy firma po?yczkowa mo?e nalicza? zad?u?enie i oprocentowanie i nie mówi? o tym d?u?nikowi? W sensie we?miemy po?yczk? 200 z?. A po 10 latach dowiadujemy si?,ze mamy 20 tys. do sp?acenia?
2017-07-13 08:04
Teoretycznie tak chocia? firmy si? w takie cos nie bawi?. Im zale?y na tym aby d?ug zosta? sp?acony i zdaj? sobie spraw? z tego,?e je?li nalicz? ten d?ugo do jakiej? wysokiej kwoty to d?u?nik mo?e go w koncu nie sp?aci?. Tak wi?c praktycznie od razu w?acza si? tutja procedura windykacyjna. Oraz staraj? si? odzywka? d?ug. Najlepiej jest wszystko regularnie sp?aca?. A nie stresow?c si? co b?dzie dalej.
2017-07-18 08:27
Mia?am tak? sam? sytuacj?. WYpowiedzia?am chwilówk?, potem zapomnia?am im odes?a? kas?. 4 miesi?ce si? nie odzywali i od razu telefon z windykacji 😛 Tak wi?c na pewno sobie o Tobie przypomn?. U mnie na szcz??cie nie by?a to duza kwota tak wi?c nie straci?am.
2017-07-25 07:35
Jak to jest z monitami od firm pozyczkowych? Wiadomo,ze firmy wysy?aj? ponaglenia o sp??cie po?yczki. Jednak je?li takie ponaglenie nie dochodzi do odbiorcy? Na przyk?ad jesli zmieni numer telefonu albo adres do mieszkania. Czy w takiej sytuacji równie? dopisuj? do pozyczki koszt wys?ania smsa albo listu. Skoro tak naprawd? osoba go nie dosta?a?
2018-09-10 08:22
Nie jestem pewien jak to idzie i czy na pewno tak jest ale wydaje mi sie,ze tuta liczy si? samo wys?anie monitu. Bez znaczenia czy doszed? czy nie.
2018-09-13 12:20
A w?a?nie nie. Bo inaczej kto? na przyk?ad móglby mieszka? za granic?, nigdy nie dostawa? powiadomienia o splacie pozyczki i potem jakby wroci? to móg?by zobaczy? , ze d?ug jest mega wysoki. Raczej dzwoni? albo wysy?aja listy z potwierdzeniem odbioru. W przypadku du?ego zad?u?enia warto jest sp?acac regularnie chocia? cz??? d?ugu. Dzieki temu firma po?yczkowa widzi,ze sie staramy sp?aci? i bardziej elastycznie do nas podchodz?. Windykacja nie bedzie ju? taka niemi?a 😉
2018-09-17 13:12
A potem b?dze jedno wielkie narzekanie. Mam d?ugi,nie wiem jak to si? sta?o, b?agam pomó?cie... To ju? staje si? nudne.
2018-09-18 12:20
Ja kiedy? zupe?nie zapomnia?em o sp??cie niewielkiej po?yczki ale dowiedzia?em si? dopiero jak firma wpisa?a mnie do bik oraz do krd oraz odezwa?a sie do mnie windykacja z gro?b? z?o?enia sprawy do s?du. D?ug sp?aci?em oczywi?cie, wpis z krd uda?o si? usun??, jednak wpis w bik pozosta?.I takim to skutkiem przez niewielk? po?yczke nie by?em w stanie dosta? kredytu na mieszkanie i musia?em czeka? kilka lat do czasu a? wpis sam si? skasuje ( czeka si? 5 lat...). Nie polecam, kosztowa?o mnie to du?o nerwow i kasy bo oczywi?cie za us?ugi windykacji musia?em zap?aci? ja sam.
2018-09-21 07:05
Haha. Firma pozyczkowa nie zapomni o Tobie nawet i po 10 latach. O po?yczkach sie nie zapomina!
2018-10-15 08:26
Nie zapomni.Poza tym firmy w wielu przypadkach wpisuja d?u?nika do internetowej gie?dy wierzytelno?ci. Sa to firmy, które nie maja ochoty bawi? sie w windykowanie.Jednak firma, która skupi taki d?ug nie jest g?upia oraz do?wiadczenie w windykacji ma I zastosuje wszystkie mozliwo??ci nacisku aby wymusi? sp?at? po?yczki. Nie mo?e zwi?kszy? oprocentowania po?yczki, niemniej uwierzcie, ?e klient zap?aci wszystkie koszta zwi?zane z windykacj?.
2018-11-05 10:57
S?uchajcie firma grozi ?e sprzeda moje d?ugi innej firmie.Co to mo?e oznacza??
2018-11-06 12:56
Powa?n? windykacj?. Wiem jednak, ze firma sprzedaje d?ugi w sytuacji kiedy klient chowa glowe w piasek oraz totalnie unika p?acenia nalezno?ci. Kontakt z firm? i przedstawienie swojej sytuacji umo?liwia wspólne znalezienie rozwi?zania. Je?li firma widzi, ?e klient chce sp?aci? zobowi?zanie, ale ma przej?ciowe problemy z pewno?ci? inaczej do niego podejdzie ni? do osoby, która unika wszelkiego kontaktu. Napisz do nich albo zadzwo? oraz powiedz jaka jest Twoja sytuacja i co mo?esz im zaoferowa?. Albo skontaktuj si? z doradc?, który podpowie jak z nimi rozmawia?.
2018-11-13 14:41
Nic tylko to, ?e inna firma b?dzie od Ciebie windykowa?a pieni?dze. Im d?u?ej jednak nie b?dziesz sp?aca?a po?yczki, tym wiecej kasy b?dziesz mia?a do sp?aty bo dochodzi oprocentowanie.
2018-12-19 12:55
Co mo?e oznacza?? ?e po prostu sprzeda i b?dziesz si? buja? z inn? firm?. Ale na pewno d?ugi nie znikna cudownym sposobem 😛
2019-01-08 12:28
No jak to nie? Je?li si? nie upominaja to moze doj?c do przedawnienia d?ugów.
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>