1. Chwilówki online >
  2. Jaka uczciwa pozyczka prywatna

Jaka uczciwa po?yczka prywatna ?

Olka
2017-11-07 11:29:08
Witam. Mam pro?b? . Jestem wpisana we wszystkich mo?liwych tutaj rejestrach. Bik, big, krd. Pracuj? na umow? zlecenie i zarabiam 1800 z? na r?k?. Wi?kszo?? wydaj? na sp?at? po?yczek. Na razie udaje mi si? je sp?aca?. Jednak wysz?a kiepska sytuacja i potrzebna jest mi kasa. Nie chc? si? tutaj rozpisywa?. Orientujecie si? czy gdzie? jest opcja po?yczenia 2000 z? je?li ma si? takie wpisy?
2017-11-09 07:19
Jest kilka firm Mi?dzy innymi concash, lendon. monedo oraz moneyman. Je?li jednak firma Ci nie da to mo?esz próbowa? w drugiej. Na Twoim miejscu jednak zastanowi?bym si? czy b?de w stanie sp?aci? dan? po?yczke je?li jeste? wpisana do rejestru bik. Nie lepiej by?oby sp?aci? kredyty w których jeste? zad?u?ona i dopiero potem stara? si? o kolejn? po?yczk????
2018-01-09 11:43
Ferratum. Z tego co wiem to nie sprawdz?j? bik.
2018-01-15 07:59
Albo via sms. Z tego co równie? wiem to bik nie sprawdza szybka po?yczka. Udzielaj? równie? wi?kszych kwot po?yczek ratalnych 6000 z? O ile masz jedynie wpisy w bik to mo?esz si? do nich zg?osic po po?yczk?. Gorzej b?dzie je?li masz równie? wpisy w krd, który równie? jest przez nich sprawdzany. W takiej sytuacji to chyba Ci kasy nie dadz?. Trzeba b?dzie szuka? w?ród osób prywatnych, które udzielaj? pozyczki spo??czno?ciowe ( na przyk?ad na podpisanie weksla).
2018-01-15 08:16
Polecam tutaj dwie po?yczki. Pierwsza po?yczka to Filarium. Kask? daj? szybko i nie sprawdzaj? bik ani krd. Druga po?yczka to szybka pozyczka. Udielaj? w niej po?yczek prywatnych na szybko, tak zwanych chwilówek.Ale daja równie? po?yczki na raty. Mo?na tam wzi?? do 6000 z? pozyczki roz?o?onej na tyle rat ile si? chce. Obs?uga jest mi?a tak wi?c polecam do nich zadzwoni? to wyt?umacz? co i jak.Bra?em tam pozyczk? 3 razy .
2018-01-17 09:35
A ja z firlarium na przyk?ad zadowolony nie jestem.Po pierwsze formularz jest moim zdaniem zdecydowanie za d?ugi. Po drugie mia?em dwa nie przyjemne przeboje przez które raczej z ich us?ug nie skorzystam: 1. Czeka?em na po?yczk? ponad 4 dni co nie jest normalne bo tyle czeka sie w banku a nie w firmie prywatnej 2. Raz pomimo tego ?e splaci?em po?yczk? to dzwonili do mnie i pisali maile o sp??t?.
2018-07-05 07:30
Ogólnie to z tymi wszystkimi promocjami trzeba si? pilnowa?. Je?li ju? promocje to wy??cznie w firmach po?yczkowych które s? znane na rynku istniej? jaki? czas noi maj? ju? jak?s renom?. Promocja w przypadkowej, anonimowej firmie mo?e mie? mnóstwo haków i generowa? problemy. Radz? tego unika?. Mo?e si? okaza?, ?e wyjd? z tego takie koszty, ?e Wam si? wszystkiego odechce.
2018-07-09 11:03
Kto? mo?e podpisa? weksel? Czy jesli si? podpisa?o to mo?na w jakis sposob to odwróci??
2018-07-10 09:00
Oj ja równie? mam pytanie i jest to la mnie wa?neJakie polecacie sprawdzone po?yczki chwilówki oprócz Providenta, które s? wiarygodne i sprawdzone lub instytucje parabankowe. Prosz? o wypowiedzi osób które ju? z takich us?ug korzysta?y, a nie komentarze typu, omijaj to z daleka, mam tak? potrzeb? prosz? o opinie innych osób,oraz jakich instytucji nale?y unika?, je?eli kto? zosta? oszukany. Za wpisy dzi?kuj?.
2018-09-04 07:54
Demon jedynie sp?acaj?? po?yczk?. Wtedy zobowiazani s? Ci do oddania weksla.
2018-09-11 13:16
Polecam Loan me w przypadku je?li chcecie po?yczy? pieni?dze ratalnie. Nie taki wysoki koszt przy mniejszych kwotach. Firma uczciwa poza tym dosta?em pieniadze bardzo szybko bo praktycznie po 2 godzinach mia?em ju? kask? na koncie podczas gdy wcze?niej w przypadku innych firm musia?em czeka? do nast?pnego dnia na przelanie pieni?dzy. Jest równiez uczciwie. W po?yczce wszystko zgadza?o si? z tym co by?o napisane w regulaminie. Zadnych niespodzianek. Jedyne co mi sie nie podoba?o to osoba na ktor? natrafilem na infolinii bo nie umia?a odpowiedzie? na kilka pyta?, potem sam je musia?em znale?? na stronie (widocznie jaki? pocz?tkuj?cy pracownik).
2018-09-13 07:33
A jak weksel przejdzie w inne r?ce to czy ta osoba mo?e go wykorzysta??
2018-10-16 06:58
Nie. No chyba, ze jest to weksel in blanco.
2018-11-13 08:37
A w przypadku weksla in blanco to mozna sobie wpisa? co tylko si? chce???
2018-12-14 07:20
Weksel in blanco to podpisany przez d?u?nika blankiet wekslowy, który nie ma uzupe?nionego co najmniej jednego elementu. Czyli np. mo?e nie posiada? wskazanej daty czy miejsca p?atno?ci, wysoko?ci nale?nej kwoty, remitenta (osoby, na rzecz której ma by? dokonana p?atno?? na podstawie weksla). Najcz??ciej stosowane s? weksle, które nie maj? ?adnego z powy?ej wskazanych elementów oprócz podpisu d?u?nika lub por?czyciela (awalisty) i zwrotu „zap?ac? za ten weksel”. Je?li wierzyciel zdecyduje si? na u?ycie weksla, uzupe?nia samodzielnie jego pozosta?e elementy i na jego podstawie wszczyna post?powanie s?dowe, a nast?pnie egzekucyjne. Osobi?cie bym nie ryzykowa?.
2019-01-25 12:34
To jeszcze jakie? firmy podstawiaj? weksle in blanco?
2019-02-06 12:45
Je??i macie problemy z bik to zorientujcie si? w hapi po?yczki. Jedna z najpopularniejszych po?yczek. Wnioski osób, które widniej? w rejestrach d?u?ników s? rozpatrywane „indywidualnie”.
2019-04-23 14:18
Jaki portal do po?yczek spo?eczno?ciowych polecicie? najlepiej taki bez konieczno?ci podpisywania weksla
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>