1. Chwilówki online >
  2. Loan me Jakies opinie

Loan me - jakie? opinie ?

weronkia
2017-11-06 12:01:52
Bra? kto? mo?e po?yczk? w tej firmie? Jakie macie o niej opinie? Zastanawiam si? szczerze nad wzi?ciem po?yczki w?a?nie u nich. Co mo?ecie na ich temat napisa?? Czy maj? dobre warunki? I czy nie maj? w swoich umowach jakich? niedozwolonych klauzul?
2017-11-07 07:25
Tak sobie z ciekawo?ci sprawdzi?em. Chocia? po?yczki u nich nie bra?em. Stron? maj? ca?kiem ok , przejrzysta. Oprocentowanie do?? wysokie chocia? nic nie jest napisane o op?atach dodatkowych. Na ich stronie jest masa opinii od zadowolonych klientów, chocia? do tego trzeba podchodzi? z rezerw? ( wiadomo jak to czasami bywa).
2017-11-07 14:00
Bra?em po?yczke. Wcze?niej poczyta?em sobie o nich opinie w sieci i by?y raczej pozytywne i to mnie w?a?nie sk?oni?o do wzi?cia po?yczki. Ogolnie ok, wszystko si? zgra?o w tym co mia?em w umowie. Brak dodatkowych kosztów. Tanio nie by?o ale sam si? na to zdecydowa?em tak wi?c nie bior? tego za minus. Najwa?niejsze,?e wszystko by?o bardzo szybko. Od z?o?enia wniosku do wyp?acenia kasy na konto min??o mo?e nieca?e 40 minut,
2018-01-25 06:55
No to ja trafi?am ma jakie? zakr?cone osoby bo jedno mówili mi na infolinii, co? innego by?o napisane na stronie. Dosta?am po?yczk? ale po pewnych komplikacjach.
2018-02-05 12:10
Lunka najwazniejsze to ufa? samej sobie. Sama na szcz??cie nie mia?am ?adnych przygód zwi?zanych z po?yczkami, le za ka?dym razem jak bior? takie zobowiazanie to staram si? czyta? regulamin i zasady przyznania po?yczki. Dzieki temu nie mam nieprzyjemnej sytuacji z dodatkowymi kosztami czy jakimi? prowizjami. Co do loan me to bra?am tam chwilówk? 3 razy. Jestem zadowolona. U mnie by?o szybko, sprawnie.NO i ca?kowicie przez internet.
2018-05-16 16:13
2 dni temu sp?aci?am po?yczk? w LoanMe. Wspó?praca przebiega?a ok. Konsultanci uprzejmi i dobrze doinformowani. Pozyczki jak to po?yczki pozabankowe - troch? drogawe, ale poza tym wszystko ok. Sprawdza?am tez konkurencj? i z obecn? ofert? LoanMe ma jedne z najkorzystniejszych warunków.
2018-06-18 12:08
Jak na po?yczke pozabankow? to oprocentowanie maj? calkiem dobre. Dobrze jest si? jednak pilnowa? terminów sp?aty bo jednak ceny przed?u?e? to maja lichwiarskie.
2018-07-13 07:58
Witam aktualnie mam po?yczk? w loan me. Niestety ale firma narzuci?? mi bardzo wysokie koszta pozaodsetkowe z powodu tego,ze nie sp??ca?em po?yczki. I jest to naprawd? spora suma. Czy firma mo?e sama decydowa? jakie konkretnie koszta pozaodsetkowe mi daje? Czy mo?e mam mozliwos? sp??cenia pozyczki do kapita?u i wybrania si? do s?du? Z jednej strony wydaje mi si?,?e móg?bym sie tutaj wybroni?. Z drugiej strony czy mam szans? w starciu z firm? po?yczkow??
2018-07-17 11:53
Oj du?ych róznicy w porównaniu do innych firm po?yczkowych tutaj nie ma. Firma jak firma, szybki przelew, du?e koszty standard jak na pozyczk? prywatn?.. Chwilówki to nie jest dobre rozwi?zanie, jak nie jeste?my w stanie dotrzyma? terminu to jeste?my obci??ani bardzo du?ymi kosztami, trzeba uwa?a? ?eby nie wpasc w pu?apk?. Jest to pewne wyj?cie jak potrzeba nam kasy na juz ale nie nale?y ich bra? co miesiac jak to robi? niektórzy.
2018-11-21 22:20
Bra?am u nich chwilówk?, od pocz?tku wszystkie warunki by?y jasne. Solidna firma z przejrzystymi zasadami.
2018-12-12 08:15
Jak dla mnie oferta jakich ma?o w necie.Zawsze spotyka?am sie z mi?a obs?ug? a to w firmach po?yczkowych si? ceni.
2018-12-13 08:00
No wlasnie sama nie jestem zadowolona.Mianowicie ostatnio sk??da?am podanie o po?yczk? i dosta?am odmow?. Mam wpisy w erif i firma sprawdza ten rejestr i przez to powiedzieli mi,ze nie udziela mi po?yczki.Co jest absurdem bo wpis dosta?am ju? dawno temu i nie powinien si? liczy?. Najgorsze w tym jest to,ze rejest ten jest dostepny wy??cznie dla firm pozyczkowych i przeci?tny zjadacz chleba nie ma do niego dost?pu i nie moze sprawdzi? czy jest wpisany 🙁 Jak dla mnie to jest zdecydowanie nie fair.
2019-01-07 08:36
Nie polecam bo dosta?am odmow? i to bez podania przyczyny.
2019-01-28 14:09
Jak d?ugo czekali?cie na po?yczk? w Loan me? Ja czekam ju? 4 dzie? i nadal kasy na koncie brak.
2019-02-07 08:12
Firma mega prawie 3 ko?a w nieca?e 20 minut. Tak wiec jeszcze si? z tak szybka firma nie spotka?em
2019-04-25 08:19
Nie polecam bo po?yczka jak? sp?aci?am nie zosta?a zamkni?ta. I nie jestem jedyn? osob? która mia?a taki problem bo poczyta?am sobie o ich dzia?aniach w sieci i wiele osób mia?o takie problemy .Widocznie w firmie maj? wielki ba?agan skoro nie potrafi? stwierdzi? jakie po?yczki zosta?y sp?acone a które nie. Zap?aci?am kas? a tutaj niemi?y telefon po 3 miesi?cach od ostatniej raty z przypomnieniem o sp?acie i gro?b? kosztów. Musia?am wykona? wiele telefonów do biura obs?ugi klienta, wys?a?am wiele maili i w ko?cu jedynie rozmowa z kierownikiem co? da?a i przestali mi wysy?a? upomnienia. Ca?a sytuacja jedynie mnie zestresowa?a, zaj??a mi czas i skutecznie mnie zniech?ci?a do skorzystania z ich oferty ponownie.
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>