1. Chwilówki online >
  2. Na co zwraca? uwag? bior?c chwilówki

Na co zwraca? uwag? bior?c chwilówki ?

Doonny
2017-10-31 07:41:22
Wiadomo, ?e najlepiej jest wybra? si? do banku po po?yczk?, ale ró?nie si? uk?ada i czasami taka chwilówka jest potrzebna. Doradzicie na co zwraca? uwag? bior?c chwilówki? Wiadomo,?e na oprocentowanie. Ale czy s? jakie? inne klauzule czy kruczki w umowach?
2017-11-06 07:12
Pewnie,?e mog? sie pojawia? dodatkowe op?aty w umowie. Konsultant czasami nie mówi o wszystkim ( w sumie to nie ma obowi?zku nawet). Dlatego te? warto jest czyta? umow? bardzo dok?adnie. Zwykle s? to opata wst?pna. Oraz sta?a op?ata manipulacyjna miesi?czna, któr? doliczaj? CI do kwoty co miesi?c.
2017-11-07 11:31
Nie polecam tutaj dwóch rzeczy. Pierwsza to podpisywanie weksla. Jestto niebezpieczne a wiele firm bedzie tego pewnie wymaga?o. WIele firm równie? wymaga por?czyciela.
2018-01-22 13:59
Sama zrobi?am pewien b??d jak bra?am chwilówk?. Mianowicie patrzy?am si? jedynie na oprocentowanie i podane dane na suwaku. A nie zwróci?am uwagi na to,?e jest op?ata manipulacyjna oraz prowizja... Wszystko by?o w umowie, której nie chcia?o mi si? czyta?. I przez to po?yczka kosztowa?a mnie o wiele wiecej ni? s?dzi??m, ?e b?dzie mnie kosztowa?. Nie mam jednak ?alu dofirmy a jedynie do siebie,ze g?upia nie znalaz?am czasu aby dok??dnie przeczyta? t? nieszcz?sn? umow?.
2018-02-08 07:42
Ha! W niektórych firmach takie op?aty dodatkowe mog? kosztowa? wi?cej ni? oprocentowanie. Bywa tak tez w bankach.
2018-02-08 11:26
Sluchajcie a ja mam takie pytanie. Czy to normalne,ze firmy chwilówkowe chc? skanowa? nasze dowody osobiste? Rozumiem jak korzysta si? z banku. Bo ich obowiazuje prawo bankowe. Ale czy firma prywatna równie? mo?e bra? od nas skan dowodu? Czy to nie wyp?ynie i nic sie z tym dowodem nie stanie? Bo troch? mnie to martwi 🙁 Da?am zeskanowa? w Vivusie.
2018-07-23 13:28
Nic nie b?dzie. Jest to du?a firma, dbaj? generalnie o dane klientów jakie przechowuja.Tak wiec nic si? nie stanie.
2018-08-13 13:05
Normalne. Przy braniu po?yczki praktycznie ka?da firma bedzie od Ciebie wymagala wys?ania im skanu dowodu.Jak nie chcesz tego skanu dawa? to mozesz zdecydowa? si? na potwierdzenie to?samosci przy kurierze. W takim przypadku kurier przyje?d?a do Ciebie z umowa i u Ciebie sprawdza czy dane w umowie jakie poda?a? zgadzaj? si? z danymi na dowodzie osobistym. Musisz jednak liczy? si? z tym, ?e caly proces wzi?cia po?yczki b?dzie o wiele d?u?szy ni? w przypadku wzi?cia po?yczki jedynie przez internet,
2018-08-27 07:51
Czy w takim razie firmy po?yczkowe obowi?zuje prawo bankowe tak jak banki?
2018-08-29 12:25
Chwilówki podlegaj? pod prawo bankowe. Jak zreszt? wszystkie firmy, które decyduja si? na po?yczanie pieni?dzy innym osobom.
2018-09-25 12:17
Tak . Podlegaj?. Oraz jakby Twoje dane wyp?yn?ly to firma mia?aby problemy. Dlatego te? sie pilnuj?. Ciekaw jestem czy natomiast obejmuje to równiez osoby udzielaj?ce po?yczek prywatnie. Bo jest sporo osób, które udzielaj? po?yczek spo??czno?ciowych pod zastaw, albo pod podpisanie weksla. Przecie? taka osoba równiez bierze od nas dane oraz nas weryfikuje. W jaki sposob mo?na si? w takim przypadku ochroni? przed dostaniem si? danych w niepo??dane r?ce?
2018-10-16 07:17
Kredyty na dowód istniej?, ale trzeba si? liczy? z troszk? wi?kszym oprocentowaniem. Firma musi sie zabezpieczy? daj?c tak? po?yczke bo w koncu nie wie czy dana osoba zarabia czy mo?e nie ma dochodów i czy nie b?dzie mia?a w przysz?o?ci problemów ze sp?ata. Cze?? na pewno b?dzie mia?a i to w?asnie jest wkalkulowane w wysoki koszt pozyczki. Bo jednak zatrudnienie prawnika i firmy windykacyjnej kosztuje, a firma po?yczkowa to nie instytucja charytatywna. Dobrym rozwi?zaniem jest uprzednie sprawdzenie podmiotu udzielaj?cego po?yczki, np. w internetowych rankingach, czy na forach, gdzie cz?sto mo?emy spotka? si? z opiniami ludzi, którzy wcze?niej korzystali z takich us?ug.
2018-10-17 07:38
A ja mam takie zapytanie. Czy w przypadku jak zechc? wzi?c po?yczke w firmie prywatnej to dostan? od nich jaka? umowe pisemna ? czy wszystko pojdzie na adres e-mail? Chodzi tutaj o to,ze nie chcia?bym aby w domu sie dowiedziano ze korzysta?em z ich pomocy.Ze sp?ata nie bedzie problemu. Ale czy jest jaka? firma, która przyk?adowo nie wysy?a kuriera z umow??
2018-11-27 12:48
A jaka firm? polecicie tak aby mogli da? po?yczke z r?ki do r?ki? Chwilowo nie moge skorzysta? z mo?liwo?ci przelewu na konto.
2018-12-12 11:51
Provident chocia? musisz si? tutaj liczy? z tym, ze po?yczka z r?ki do r?ki w ich przypadku b?dzie o wiele dro?sza niz w przypadku gdyby? wybra? sp?at? na konto. Tak z ciekawo?ci to czemu nie moz?sz wybra? przelewu na konto? Bo je?li masz komornika to nie licz na to,ze firma Ci da po?yczk?. Akurat provident bardzo restrykcyjnie patrzy na bik i krd. O ile nie trzeba tam mie? du?ych zarobków to bazy trzeba mie? w 100% czyste.
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>