1. Chwilówki online >
  2. Pó?niejsza sp?ata po?yczki

Pó?niejsza sp?ata po?yczki

Juna
2017-09-21 07:53:04
Mam aktualnie dwie po?yczki. Pierwsza w Miloan . Druga w Zen credit. Co b?dzie je?li obu nie sp?ac? w terminie? Ale 4 dni po terminie? Mus?e im o tym pisa?? Mo?e po prostu ola? sobie i firmy nie zauwa??? Dopiero po terminie sp?aty dostaj? przelew zarobków na konto.
2017-09-21 12:38
Moim zdaniem lepiej jest jednak powiadomi? firm?. Mo?e si? okaza?, ?e w obu firmach te 4 dni opó?nienia nie przynios? nic poza oczywistym zwi?kszeniem kosztów po?yczki. Mo?e si? jednak okaza?,?e firma uruchomi procedur? windykacyjn?. Na pocz?tku b?d? Ci wysy?ali smsy oraz listy z pro?b? o sp?at? zad?u?enia. A za ka?dy taki sms czy list b?dziesz musia?a zap?aci?. i to wcale nie takie male pieniadze. Moimi zdaniem co? takiego zupe?nie sie nie op?aca.
2018-01-19 09:25
Dok?adnie. Lepiej jest powiadomi? o czym sam si? przekona?em na w?asnej skórze. Bra?em po?yczk? w firmie hapi po?yczka. I spó?ni?em si? ze sp?ata 2 dni co mnie bole?nie kosztowa?o. Po prostu zapomnia?em o tej po?yczce ( po?yczylem chyba z 500 z? tak wi?c niewielka kwota) bo by?em przekonany?e termin mam tydize? pó?niej . Nie do??,ze firma wpisa?a mnie do biura informacji kredytowej to jeszcze dosta?em dwa smsy oraz list, za który musia?em sporo dop?aci?. Wiedzia?em,?? firmy licza sobie za tego typu przypomnienia. Ale nie s?dzi?em, ?e b?d? to az takie wysokie kwoty.
2018-01-23 11:58
Ja raz przed?u?a?am po?yczke w Vivusie i mam teraz problem. Mianowicie nie mam kasy na sp?at? raty i chcia?am drugi raz przed?u?yc po?yczke ale vivus mówi, ?e to jest niemo?liwe. I mam teraz sp?aci?. Zaproponowali mi recredit jednak patrzy?am sobie na warunki recredit i wcale tak weso?o nie jest bo jest to normalnie w ?wiecie drogie. Co mam robi??
2018-05-17 10:28
Bo nie jest mozliwe ale to równiez dlatego,?e ustawowo firmy nie mog? przed?u?a? po?yczki w nieskonczono??. Zabronione zost??o rolowanie kredytu co w sumie równiez jest ochron? konsumenta poniewaz nie pozwala to zwiekszy? sumy po?yczonych pieni?dzy do niebotycznych rozmiarów jak to bywa?o w przesz?o?ci ( kiedy z 500 z? d?ugu robi?o si? nagle 50 tys. d?ugu). Akurat re credit to niezbyt korzystne finansowo rozwi?zanie. Lepiej by?oby si? zdecydowa? na credissimo. Maj? lepsze oprocentowanie.
2018-05-23 10:34
Witam. Aktualnie mam po?yczk? w firmie Polo?yczka. W zasadzie to ju? sp?aci?am. Jednak firma naliczy?a mi spore odsetki za dzie? zw?oki. Dos?ownie dzie?. Po prostu zapomnia?am sie i zwróci?am kas? na nast?pny dzien od dnia przewidywanej sp?aty. Czy mog? stara? si? o umorzenie naliczonych mi op??t. Czy mo?e b?de musia?a to zap?aci?? Nie ukrywam sie,?e czuj? si? oszukana i firma nie powinna stosowa? takich chwytów 🙁
2018-05-28 11:20
A jak jest w regulaminie? Czy jest okre?lone ile firma konkretnie liczy za dzien zw?oki?
2018-06-05 09:41
Lola wszystko masz w regulaminie. Jesli jest w reguaminie to mozesz si? odwo?ywa? ile chcesz ale i tak nic nie zyskasz....
2018-06-06 08:08
50 z? z list i sms 🙁 itp....
2018-06-11 08:44
PIsz? tutaj na forum bo jestem za?amana. Nie wiem co robi?. Nabra?am sobie chwilówek. T?lumaczy?am sobie,ze ta kolejna chwilówka na pewno b?dzie ostatni? i sp?aca?am chwilówki chwilówkami. Jak na razie wszystko sp?acam regularnie ale d?ug narós? do 19 000 z? i nie bede w stanie zap?aci? kolejnych rat 🙁 prowadz? w?asn? dzia?alno?? i wiem ?e nie dostan? ?adnych ?rodków w przysz?ym miesi?cu, ?eby mie? na obs?ug? tych d?ugów. Nie mam poj?cia co mam robi?, do tego lecz? si? psychiatrycznie i boj? si?, ?e sobie z tym nie poradz?. A co mojej historii kredytowej, mam trzy karty kredytowe na kwot? 6400 z? Ale na szcz?scie ju? sp?acone 🙁 Troch? obnizony limit za opó?nienia. Co radzicie robi??
2018-09-14 12:26
Catrina opisz w jakich firmach konkretnie masz to zad?u?enie.
2018-10-16 07:00
Wonga Vivus Zaplo Provident Loan Players Oj du?o
2018-11-13 08:34
Catrina polecam w tym przypadku albo sp?acanie po kolei ka?dej z tych po?yczek albo po prostu kredyt konsolidacyjny. Napisz jeszcze jakie masz dok?adne miesi?czne dochody bo by? moze uda si? wzi?c taki kredyt w skoku.Skoki maj? o wiele mniejsze wymagania co do zdolno?ci kredytowej ni? banku tak wiec ?atwiej jest dosta? tam pozyczk?.Jednoczesnie maj? nizsze oprocentowanie ni? firmy prywatne.
2018-12-14 07:20
Pyta?am sie wczoraj w skoku stefczyka i nie ma opcji.Nie dadz? po?yczki 🙁
2019-01-25 12:33
Catrina a jak wygl?da Twój bik? Czy mo?esz ewentualnie wskaza? jakiego? por?czyciela?
2019-02-12 14:23
Orientujecie si? moze jakie mo?liwo?ci pó?niejszej sp?aty chwilówki oferuje Vivus? Wzi?lam darmow? chwilówk? w Vivusie, jednak zbli?a si? okres sp?aty tej po?yczki ale mia?am po drodze kilka nieprzewidzianych wypadków i wiem, ze na pewno w terminie tego nie sp?ac?. Ile b?dzie mnie kosztowa?o przed?u?enie po?yczki o miesi?c? Czy p?ac? wtedy tyle samo ile bym p?aci?a jakbym po?yczy?a pieni?dze w Vivusie normalnie czy jednak s? jakie? preferencyjne warunki z tego powodu,?e jestem tam nowym klientem?
2019-03-26 14:02
Nie ma takiej opcji. P?acisz tak jakby? p?aci?a za normaln? po?yczke.
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>