1. Chwilówki online >
  2. Po?yczka dofinansowuj?ca na firm?

Po?yczka dofinansowuj?ca na firm?

emrzet
2017-07-05 14:30:47
Od jakiego? czasu prowadz? dzia?alno?? gospodarcz? i potrzebowa?bym po?yczki na piln? napraw? sprz?tu. Jak to jest z chwilówkami, odsetki i ca?e koszta z ni? zwi?zane b?d? móg? odliczy? sobie od podatku dochodowego? Kto? ju? tak robi?? B?d? wdzi?czny za wyja?nienie tej kwestii.
2017-07-10 08:09
B?dziesz móg? sobie to odliczy?. Oczywi?cie odsetki a nie sam kredyt. Jest wiele firm, które udzielaj? po?yczek prywatnych dla przedsi?biorców. Jak na przyk?ad boss po?yczka Nie zastanawia?e? si? jednak nad wzi?ciem leasingu na firm?? Leasing w wielu przypadkach jest o wiele bardziej op?acalnym rozwi?zaniem.
2017-07-14 08:50
Boss po?yczka. Ewentualnie je?li masz mo?liwo?? zastawienia nieruchomo?ci to polecam Monument Fund. Jest to firma, która udziela ju? o wiele wi?kszych po?yczek. Zaczynaj? sie od 100 tys, w gór?. Plus jest taki,ze rrso nie jest tak wysokei jak w innych mniejszych firmach prywatnych ( jest to co? pom?dzy bankiem a firm? po?yczkowa).
2018-01-18 07:50
Jakie? opinie o aasa finanse? Zastanawiamy si? nad wzi?ciem tam po?yczki dla firmy.
2018-01-23 11:59
Dobra firma. Koszta nie takie wysokie jak na po?yczk? prywatn?. Bra?em tam po?yczk? firmow?, mog? ich poleci?.
2018-02-02 08:31
Równiez polecam. Warunki maja troche gorsze od banku bo wiadomo,ze jest to po?yczka prywatna.Jednak tak naprawd? w porównaniu do innych firm prywatnych udzielaj?cych po?yczek to nie jest tak znowu ?le Wszystkie informacje o po?yczce s? dok?adnie podane tak wie? wiadomo czego si? spodziewa?.Jakie b?d? koszta pozyczki oraz jakie b?d? jej warunki. Polecam skontaktowa? si? z nimi bo ka?demu przedstawiaj? inn? oferrt?. I wtedy zdecydujesz czy Ci to pasuje czy nie.
2018-02-13 08:22
Orientujecie si? czy aasa finanse udziela po?yczek nowym firmom ( sta? 3 miesi?ce)?
2018-02-20 07:46
Mocarz udzielaja. Jesli nie jest to du?a kwota to sa w stanie udzielic Ci takiej po?yczki bez dodatkowego zabezpieczenia.Je?li jednak chcesz wzia? pieniadze na wieksz? sum? ( od 20 tys. w gór?) to firma bedzie wymaga?a ju? zabezpieczenia w postaci albo nieruchomo?ci albo wskazania por?czyciela. Wszystko jest jednak ustalane indywidualnie tak wi?c najlepszym dzia?aniem b?dzie tutaj zapytanie si? w firmie jak przedstawia si? sytuacja.
2018-03-15 11:47
Mam jeszcze jedno pytanie. Mianowicie czy firma wymaga podpisania weksla przy po?yczce?
2018-05-14 07:46
Z tego co wiem to tak. Przy wi?kszych kwotach na pewno. Ale nie jako jedyna firma Banki równie? wymagaja przecie? cz?sto podpisania weksla.
2018-06-08 08:25
Sam bra?em leasing i musia?em podpisa? weksel. A by? to idea bank.
2018-06-15 12:44
A ja równiez mam pytanie. NIe s?dzi?em, ze moja firma znajdzie si? w tak trudnej sytuacji, ale nie mamy pieniedzy na zap?at? za materia? Który jest nam potrzebny do pracy. Musze wzi?? po?yczk?. Czy firma prywatna udzieli finansowania spó?ce zoo? Czy b?de musia? przedstawi? jakie? zabezpieczenie? Czy jest mo?liwo?? po?yczenia pieni?dzy bez zabezpieczenia? Suma nie jest taka du?a bo chodzi tutaj o 10 000 z?.
2018-06-18 08:44
Od 1 lipca 2016 prowadz? jednoosobow? dzia?alno??. Polegaj?c? na wynajmowaniu mieszkania plus jeszcze dodatkowo sprowadzanie samochodów Chcia?bym po 1 lipca (kiedy stuknie 2 lata) otrzyma? kredyt ratalny na dowolny cel ("konsolidacja" zobowi?za? "prywatnych", które w wi?kszo?ci s? zwi?zane z rzeczami wprowadzonymi na firm? + pieni?dze na kilka drobnych wydatków). Chcia?bym otrzyma? 120-130k PLN na przynajmniej 10 lat. Prywatnie bo mam wpisy w bik. Co polecicie?
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>