1. Chwilówki online >
  2. Problem z chwilowk?

Problem z chwilówk?

rxe
2017-09-06 12:41:10
Wzi??em 4 miesi?ce temu chwilówk?. Niestety ale straci?em prac? i nie jestem w stanie jej sp?aci?. Windykator mi grozi. By?em na policji i nic mi nie doradzili. Powiedzieli, ?e wiedzia?em co bra?em 🙁 Co dalej robi?? Wiem wiem, ?e trzeba sp?aci? ale ja po prostu nie mam z czego.
2017-09-11 09:14
Windykator mo?e wywiera? pewne elementy nacisku. Jednak w wiekszo?ci przypadków policja faktycznie nie mo?e wkroczyc. Firmy windykacyjne wiedz? na co mog? sobie pozwoli?. Na co nie. Nie licz na policj? ale rozmawiaj z firm? chwilówkow?. Powiedz im jak wygl?da sytuacja. Mo?esz równie? prosi? rodzin? o pomoc finansow?.
2017-09-18 06:54
Bo i nic Ci nie doradz?. Powiniene? znale?? prac? i najszybciej sp?aci? po?yczk?. Pisz pismo do firmy. Powiem Ci?e teraz wsystko mo?e wydawa? Ci si? sytuacj? bez wyj?cia ale jakie? wyj?cie zawsze jest. Poza tym lepsza jest firma windykacyjna ni? komornik (z firm? windykacyjn? jeszcze mo?na rozmawia?, z komornikiem ju? nie za bardzo ).
2018-09-07 07:27
A firma odd?uzzaj?ca co? pomo?e?
2018-09-10 11:49
Zalezy jaka.Mo?esz dowiedzie? si? co nie co w centrum d?u?nika. Ale nie p?a? im dopóki nie zaproponuj? Ci czego? naprawd? konkretnego.
2018-09-11 09:12
Mo?e pomo?e a mo?e nie. Sama mam raczej negatywne do?wiadczenia z centrum d?u?nika i jakbym wiedzia?a co mi firma zaproponuje to na pewno bym im nie da?a pieni?dzy.Za ponad 300 z? napisali dwa pisma do moich firm w jakich mia?am d?ugi. Co mog?am zrobi? sama. Nic nie osi?gn?li i umyli od tego r?ce bo niczego nie obiecywali na pewno i takie co? by?o zapisane w regulaminie. Tak wi?c nie p?a? firmie odd?u?aj?cej do czasu az nie zobaczysz rezultatów ich dzia?ania.
2018-10-03 07:29
Mam tak samo. Mianowicie zdecydowa?am sie na wzi?cie po?yczki w firmie Zaplo. Wcze?niej bra?am dwie chwilowki w Vivusie i zaufa?am firmie zaplo bo to jedna grupa. I okaza?o si?,ze zaplo ma o wiele gorsze warunki i nie radze sobie ze sp?at? odsetek, szczególnie, ze w mi?dzyczasie z powodu straty pracy zmieni?a sie moja sytuacja materialna oraz rata jaka mam do sp?aty jest o wiele ni?sza. Firma nie chce negocjowa?. Windykacja powiedzia?a ?e mam sp?acic tyle i tyle do tego terminu jednak jak mam to zrobi? jak nie mam z czego? ??? Bardzo prosze o porad?.
2018-10-04 08:52
Zale?y.Je?li pomo?e to znaczy, ze sam móg?by? zrobi? to co firma zrobi?a.Zwykle chodzi tutaj o negocjacje ( firma odd?u?aj?ca nie ma jakich? super umiej?tno?ci odd?u?aj?cych). Je?li im sie nie uda to równie? sam by? wi?cej nie zdzia?a?. Jest to dobra opcja dla osób nieogarni?tych, kiepsko czuj?cych si? temacie finansow. Generalnie jestem zdania, ze lepiej jest samodzielnie poszukac rozwi?zania z trudnej sytuacji.
2018-10-23 11:41
Jaki jest mniej wiecej orientacyjnie koszt korzystania z us?ug takiej firmy?
2018-10-26 07:07
Zale?y od tego jakiej wysoko?ci jest nabrany d?ug.
2018-10-30 06:59
Sami powinni Ci okre?li?. Ja zap?aci?em jakie? 300 z?. Zale?y to w sumie od tego jaka konkretnie oferta Ci? interesuje, ale lepiej si? zdystansowa? do takich firm i wybada? za co dok?adnie pobieraj? op?at?. Nie twierdz?, ?e w dzia?aniu takich firm jest co? z?ego, bo czasami faktycznie lepiej zg?osi? si? po pomoc do kogo? kompetentnego. Najlepiej jest poszuka? mniejszych firm dzia?aj?cych w Twojej okolicy.
2018-11-13 14:36
Ja zap?aci?am 100 z? u lokalnej firmy odd?u?ajacej ale wiem,ze to by?o 100 z? za du?o. Nie wiem czego si? spodziewa?am ale by?o to jedynie wys?anie pisma do firmy o wycofanie wpisu w bik. Bo wlasnie ten wpis mnie blokowa? przed wzi?ciem konsolidacji w skoku.No i uda?o si? ale teraz mysl? sobie,ze sama mog?am to pismo wys?ac. I firma mog?a mnie wypisa? bez konieczno?ci skorzystania z firmy po?rednicz?cej.No ale by?am wtedy zdesperowana a firme poleci? mi znajomy i dlatego te? z pomocy tej skorzysta?am.
2018-11-19 14:16
Szczerze? Mi o wiele bardziej swego czasu pomog?y porady na forum ni? porady doradcy w firmie odd?uzaj?cej z której korzysta?am. Nie b?de tutaj pisala jaka byla to firma bo by?a to firma lokalna ( nie dzialaj? na ca?a Polsk? ale z tego co wiem to tylko w moich okolicach). Ale nie doradzili mi tam niczego sensownego niz to czego dowiedzia?am sie na forum. A jednoczesnie wzi?li za to pieni?dze. Nie twierdz?, ?e wszystkie firmy tego typu sa z?e jednak na pocz?tku lepiej poszuka? rozwiaza? wla?nie na forum.
2018-11-20 13:18
Nie bójcie sie tak tej egzekucji komorniczej bo naprawd? ale do egzekucji jest bardzo daleka droga i trzeba naprawd? si? stara? i nie sp?aca? po?yczki aby do niej doprowadzi?. Firmie równie? nie b?dzie na tym zale?a?o bo egzekucja to dla niej spore koszty i by? mo?e nie odzyskaj? pieni?dzy z odsetkami. Nie warto jest na pewno olewa? sobie sprawy ale dyskutowa? z firma Wiekszo?? firm po?yczkowych moze nam zaproponowa? rozwi?zanie. NO chyba,ze pozyczyil?cie kas? u jakiej? prywatnej osoby .Z regu?y s? o wiele mniej wyrozumia?e ni? firmy pozyczkowe.
2018-11-29 07:30
O ile masz kas? na sp?at? po?yczki. Bo jak nie masz to firma dyskutowac z Tob? nie b?dzie.
2019-01-25 12:34
Równie? jestem zdania, ?e jak nie ma sp?aty na ca?a rat? to wystarczy sp?aca? niewielkie sumy, tak aby firma widzia?a, ?e cokolwiek pojawi?o sie na koncie. Jest to o wiele bezpieczniejsze.
2019-02-13 13:52
Firma grozi mi s?dem za niep?acenie rat. Czy rzeczywi?cie mog? odda? spraw? do s?du, czy jest to jedynie gro?ba?
2019-03-13 13:15
Jak najbardziej firma mo?e odda? spraw? do s?du. Nie s? to cz?ste sytuacje bo zwykle firma woli negocjowa? z klientem sp?at? po?yczki jednak zdarza si?, ze osoba nie chce negocjowa? oraz uchyla si? od sp?acania po?yczki. W takim przypadku firma po?yczkowa nie ma innego wyboru jak sprawa s?dowa i odzyskanie pieni?dzy za pomoc? komornika. Zwykle jednak wystarczy wykaza? odrobin? dobrej woli aby do tego nie dosz?o. Starasz si? sp?aca? miesi?cznie przynajmniej niewielka kwot? po?yczki?
2019-03-15 08:26
No tak robie ale pomimo to firma twierdzi, ze jak nie sp?ac? w terminie to tak w?a?nie zrobi?.
2019-04-25 14:55
Podejd? do tego na spokojnie, bo w wiekszo?ci przypadkow to jedynie straszak.
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>