1. Chwilówki online >
  2. Umorzenie chwilówki

Umorzenie chwilówki

marcin34
2017-05-25 10:37:21
Po jakim czasie nastepuje umorzenie d?ugów d?u?nika? Mieszkam aktualnie w UK. 9 lat temu wzi??em chwilówk? w jednej z wiekszych firm po?yczkowych w Polsce. Nie by?em w stanie jej jednak sp??ci? ( to w du?ej mierze sprawi?o, ?e zdecydowa?em si? na wyjazd za granic?). Aktualnie pracuj? na czarno tak wi?c komornik nie ma szans ?ci?gni?cia ze mnie d?ugu. Czy jest jednak jaki? okres niesp?acania po?yczki kiedy d?ug si? wyzeruje?
2017-05-26 12:16
Z tego co wiem to nie ma okre?lonego terminu umorzenia. G?upim pomys?em by?a ucieczka za granic?. W sytuacji kiedy nie mo?esz sp?aci? po?yczki powiniene? dyskutowa? z firm? po?yczkow?. Próbowa? za?atwi? spraw? polubownie ( w wielu przypadkach mo?na zmniejszy? wysoko?? odsetek oraz wyd?u?y? termin sp?aty). Pozostaje Ci chyba tylko upad?o?? konsumencka Ale droga do niej jest trudna oraz d?uga.
2017-06-20 08:50
jest termin umorzenia. 10 lat. Ale jesli nie dostanie si? ?adnego telefonu, ?adnego przypomnienia, ?adnego pisma. Bo je?li si? dostanie to termin nalicza si? od nowa.
2017-07-24 07:36
Jest mo?? chocia? mo?liwo?? umorzenia oprocentowania je?li nie kwoty wzi?tej po?yczki?
2017-07-25 07:39
Chyba tylko przed s?d... Sama firma tak ch?tnie nie umorzy swoich korzy?ci. Plus jest ten, ze przez ustaw? o zakazie rolowania po?yczek po?yczka nie naro?nie Ci w krótkim czasie do wielkich poziomów ( typu 1000 z? po?yczki wzi?tej , potem 50 tys. z?otych do sp?aty).
2017-08-11 09:34
Czyli je?li teoretycznie kto? ucieknie za granic? i firma chwilówkowa nie ma z nim kontaktu to umorzy mu potem d?ugi? Czy nie jest tak,?e d?ugi na przyk?ad przechodz? na rodzin??
2018-05-28 12:45
Przechodz? jak najbardziej. Na dzieci, na ?on?, czasami na rodziców. Firma mo?e równie? zlicytowa? nieruchomo??, wytoczy? spraw? s?dow? i wyznaczy? komornika. Takie uciekanie nie jest dobre poniewa? d?ugi z roku na rok b?d? urasta?y przed odsetki. Dla wi?kszo?ci firm termin przed?u?enia d?ugu to 10 lat. Jednak jest pewne ale.... Jesli osoba nie dostanie powiadomienia o konieczno?ci sp?aty d?ugu Bo je?li dostanie to termin ten nalicza si? od nowa.
2018-05-30 07:19
Nie polecam takiego rozwi?zania 😉 Moj znajomy my?la?,?e uda sie mu umorzy? po?yczki i wyjecha? za granice. Niestety ale do kraju unii europejskiej i tam w?asnie pracowa? legalnie. Windyikacja go tam znalaz?a i ?ci?gn??a z niego d?ugi. Oczywiscie z BARDZO wysokimi odsetkami. O wiele lepiej by?oby jakby si? dogada? z firm? o roz?o?enie po?yczkik na raty i potem sam to splaci? bez uciekania. Mia? nauczke.
2018-06-11 08:50
S?uchajcie, aktualnie mam po?yczk? a w zasadzie mia?am w pewnej firmie prywanej, któr? przej??am potem windykacja i firma która skupuje d?ugi. Tej firmy nawet nie ma. Wzi??am j? jakie? 15 lat temu jak by?am w Polsce, potem wyjecha?am za granic? i nie mia?am ?adnych powiadomie? i ju? nawet zapomnia?am o tym d?ugu. Aktualnie domagaj? si? ode mnie sp??ty ponad 20 000 z? gdzie po?yczka by?a na jaki? 1000 z?. Czy ten d?ug jest aktualny i czy co? mo?e mi grozi??
2018-07-12 07:28
Ogólnie polecam walczy? i po tym czasie ju? powinno byc umorzenie po?yczki. Wielokrotnie na forum pojawi? si? tematy o osobach zad?u?onych, które nie wiedz?, co maj? robi?. Otó?, ja stoj? na stanowisku, ?e ugoda to G?UPOTA!!! Cz?sto firma b?dzie Ci t?umaczy?a, ?e nie ma takiej mo?liwo?ci podczas gdy zdecydowanie jest! Walcz bo chodzi tutaj o bardzo wysokie pieni?dze.
2018-11-16 07:17
No ale nie jest tak, ?e czas do umorzenia liczy si? od ka?dego odebranego pisma?
2018-12-05 08:13
Liczy si?. Dlatego te? umorzenie po?yczki w wielu przypadkach jest po prostu niemozliwe.
2018-12-07 11:46
Sam si? pyta?em o mo?liwo?? zmniejszenia raty. I powiedzieli mi wst?pnie, ze jest to mozliwe, ale w oddziale okaza?o si? ?e chodzi o konsolidacje z tym ?e rata faktycznie by?a mniejsza okres si? wyd?uzy? i zaleg?o?ci zosta?y roz?ozone na ca?y okres nowego aneksu czy umowy. Ogólnie to sobie wszystko przeliczy?em i nie opyla?o si? za bardzo.
2019-01-18 09:08
Mi zaproponowali refinansowanie, ale zupe?nie równie? si? nie opyla?o. Ostatecznie zdecydowa?em si? na konsolidacj? w firmie, któr? sam wybra?em. Uda?o mi si? ogólnie bo by? to skok stefczyka. Znajomy da? mi na nich namiary, pocz?tkowo nie by?em pewien czy firma zdecyduje si? na udzielenie po?yczki osobie takiej jak ja, ale jednak. Wystarczy?o im jedynie dostarczy? za?wiadczenie o dochodach. Z tego co wiem to nie mo?na mie? jednak ?adnych wpisów w bik i krd.
2019-02-07 13:12
Jeszcze nie spotka?em si? z osob?, która uzyska?a umorzenie chwilówki a jako doradca finansowy pracuj? od lat. Jest to mo?liwe w teorii, jednak w praktyce praktycznie niewykonalne.
2019-03-26 06:54
No chyba, ?e og?osi si? upad?o?c konsumencka. W takiej sytuacji umorzenie chwilówki nie jest niczym dziwnym.
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>