1. Chwilówki online >
  2. Wypowiedzenie po?yczki filarum

Wypowiedzenie po?yczki filarum

Abc
2017-09-11 18:16:31
20 lipca wzi??em po?yczk? w Filarum w wysoko?ci 2050z?. 2 sierpnia wys?a?em list z odst?pieniem od umowy po?yczki. 1 wrze?nia min?? termin zwrotu pieni?dzy. Dzi? dzwoni?em do Filarum z pro?b? o roz?o?enie na raty. Niestety us?ysza?em ,?e nie ma takiej mo?liwo?ci skoro wypowiedzia?em umow? i musz? odda? ca?o?? plus odsetki za opó?nienie. Uda?o mi si? wywalczy? ,?e do 7 wrze?nia mam czas na oddanie 300z? a do 12 wrze?nia reszty .O ile 300 z? zap?aci?em to pozosta?? cz??? na pewno nie wp?ac? w terminie 12 wrze?nia. Czy mieli?cie mo?e jakie? podobne do?wiadczenia? Albo wiecie jak najlepiej post?pi? w takiej sytuacji? Bardzo prosz? o pomoc.
2017-09-12 13:37
Na pewno nie chowa? g?owy w piasek ale od razu napisa? do Filarium z wyja?nieniem. My?l?,?e firma powinna potraktowa? Ci? pob?a?liwie bo jednak zap?aci?e? te 300 z? zwrotu. Popro? ich o roz?o?enie po?yczki na raty.
2017-09-12 14:58
Jutro do nich zadzwoni? i wp?ac? kolejne 200 z?. Zapytam si? o roz?o?enie na raty. Zobaczymy co odpowiedz?.
2017-09-13 07:14
Napisz jak si? sytuacja rozwinie. Mo?e pomo?e to innym ludziom w tej sytuacji. Czasami wydaje si?,ze któs b?dzie w stanie sp?aci? chwilówk?, ale potem znajduje sie w takiej sytuacji, ?e potrzebuje tego roz?o?enia na raty.
2017-09-14 15:57
Dzwoni?em do Filarum powiedzieli ?e skoro umowa zosta?a odst?piona nie da rady roz?o?y? d?ugu na raty i powiedzieli ?e w ka?dej chwili mog? odda? do windykacji. Na razie sp?acam ma?ymi sumami mam nadzieje ?e spowolni to oddanie d?ugu do zewn?trznej windykacji. Jak my?licie?
2017-09-15 07:43
Pisz kolejne podanie. My?l?,?e nieco wyd?uzy to czas oddania d?ugu do windykacji. Jak przedstawia sie Twoja zdolno?? kredytowa? Bo mo?e warto by?oby zastanowi? sie nad kredytem w banku ( gotówkowym) na sp?at? chwilówki.Wtedy rata by?aby mniejsza.
2017-09-16 12:56
Sytuacja kredytowe nie najlepsza pewnie ju? w pisali w BIK o opó?nieniu. A wiesz mo?e gdzie znajd? wzór takiego pisma?
2018-07-24 13:07
Wpisz sobie w google to Ci wyskoczy. Ogólnie jest pe?no tego typu wzorów.
2018-08-10 07:26
Abc mo?e Cie jeszcze nie wpisali. ogolnie do tych baz ma kazdy dost?p tak wiec mo?esz si? sprawdzic. Czy jeste? czy nie.
2018-10-08 08:24
No ale jak op?acam dost?p??????
2018-10-15 13:56
Za?ó? sobie tam konto.Wszystko b?dzie tam napisane.
2019-01-24 13:26
Orientujecie si? czy w sytuacji je?li wypowiem po?yczk? w firmie Filarum to czy nie b?d? mia? problemów z zaci?gni?ciem po?yczki ponownie? Aktualnie mam od nich kas? na koncie ale zmieni?a si? sytuacja i chcia?bym im to zwrócic bez kosztów bo jeszcze nie min??o te 14 dni. Martwi? si? jednak o to, ?e mo?e mnie spotka? sytuacja jaka mnie spotka?a jaki? czas temu w Wondze. Mianowicie widocznie firma za rezygnacj? z po?yczki si? na mnie obrazi?a i dosta?em odmow? nast?pnym razem bez podania powodu, pomimo, ?e nic si? u mnie nie zmieni?o. Jak jest w Filarum?
2019-02-04 08:03
Wys?a?am listem, ale nie wiem czy ten list do nich doszed? czy nie. Jak mog? si? o tym dowiedzie??
2019-03-11 13:30
Najlepiej b?dzie po prostu do nich zadzwoni?.
2019-03-12 12:45
A masz potwierdzenie nadania? To bardzo wa?ne.
2019-03-18 14:21
No w?a?nie nie posiada?am potwierdzenia nadania i stresowa?am sie, ze je?li list do nich nie dojdzie to b?d? mia?a problem. No i jeszcze bra?am pod uwag? to, ze firma wyprze si? tego, ze dosta?a taki list. Abym musia?am potem p?aci? odsetki. Ale nic takiego sie nie sta?o i jestem bardzo zadowolona z podejscia firmy. Mog?am bez problemu wymówi? po?yczk?. Formalno?ci nie by?o wielu. Po prostu zadzwonili do mnie i musia?am jeszcze raz potwierdzi?. Polecam zdecydowanie bo wcze?niej si? stresowa?am czytaj?c opinie na ich temat w sieci Widocznie firma sie poprawi?a.
2019-04-25 14:56
Wiesz co, te negatywne opinie o nich s? najcz??ciej pisane przez osoby, które czego? nie doczyta?y i potem maj? pretensje, ?e jest tak a nie inaczej.
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>